Spółdzielnia Pracy Konstrukcji Stalowych "Konstal" w Odrowążu

Sygnatura
45/402/0
Daty skrajne
1957-1966
Liczba serii
37
Liczba skanów
0

Zawartość:

Podstawy działania spółdzielni: akta założycielskie i statut (statuty, udziały członkowskie, korespondencja likwidacyjna), deklaracje członkowskie i rejestr członków; 8 j. a. (1957 – 1966); Organa kolegialne: Zarząd, własne narady, konferencje, odprawy (protokoły posiedzeń); 7 j. a. (1957 – 1964); Organizacja: informacje zewnętrzne (pisma okólne, korespondencja, pisma z Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy), dokumentacja kancelaryjna; 6 j. a. (1960 – 1964); Planowanie i sprawozdawczość: plany roczne, wieloletnie (finansowo – inwestycyjne, techniczno – ekonomiczne, rozwoju usług, postępu technicznego itp.), plan operatywny, (bilanse, sprawozdania finansowe, opisowe, z zadań inwestycyjnych i z produkcji); 18 j. a. (1958 – 1964); Pomoc prawna: sprawy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i przed innymi organami (postępowania arbitrażowe, akta sądowe, wezwania do zapłaty, ubezpieczenia); 3 j. a. (1962 – 1966); Kontrola: (książka kontroli, kontrole, sprawozdania i zalecenia pokontrolne); 4 j. a. (1958 – 1964); Ochrona pracy: (wypadki przy pracy); 1 j. a. (1959 – 1961); Sprawy socjalne i bytowe: kartoteki Kasy Wzajemnej Pomocy, deklaracje, protokoły, księgi obrotów i sald, i deklaracje członkowskie Kasy Wzajemnej Pomocy, karty zdrowia; 8 j. a. (1958 – 1964); Ochrona mienia: (PZU – dokumentacja, sprawozdawczość); 2 j. a. (1962 – 1964); Księgowość: urządzenia księgowe (zestawienie rejestrów, dziennik tabelaryczny, akta księgowe likwidacyjne, karty kontowe, księga główna, karta finansowa likwidacyjna), dowody księgowości finansowej (dokumenty księgowe), dokumentacja płac (karty zarobkowe zbiorcze), pożyczki i inne obciążenia pracowników (kasa zapomogowo – pożyczkowa); 16 j. a. (1959 – 1966); Ceny, taryfy i marże: (cennik robót remontowych); 1 j. a. (1957); Postęp techniczny: (protokoły posiedzeń); 1 j. a. (1961); Dokumentacja realizowanych robót budowlano – montażowych: (rozliczenia robót); 1 j. a. (1961).

Dzieje twórcy:

Walne Zgromadzenie Założycielskie omawianej Spółdzielni odbyło się 17 listopada 1957 roku. 27 grudnia tego samego roku Sąd Powiatowy w Opolu Wydział V wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru sądowego nowej spółdzielni pod nazwą „Spółdzielnia Pracy Taboru Rzecznego i Rzemiosł Różnych w Odrowążu”, która właściwą działalność rozpoczęła 2 stycznia 1958 roku. Powstała ona z wydzielenia z Wydziału Stoczniowego Opolskiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Montażowego Przemysłu Materiałów Budowlanych w Opolu. Głównym celem Spółdzielni było zatrudnianie członków na zasadach spółdzielczego samorządu pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie remontu jednostek pływających oraz produkcji drzewno – metalowej i usług. W działalności spółdzielni uwzględniono potrzebę doskonalenia zawodowego swych członków, dążenie do podniesienia poziomu kulturalnego, dobrobytu, świadomości społecznej, a także zaspokajania potrzeb socjalno – bytowych i kulturalnych. W pierwszym Zarządzie powołanym przez Walne Zgromadzenie zasiedli: Jerzy Pospieszczyk, Gerhard Chudalla i Jan Malkusz . Zgodnie z zapisami statutowymi, Spółdzielnia została członkiem Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy. Wpisowe w wysokości 30 zł oraz zadeklarowaną ilość udziałów (ich suma to co najmniej równowartość jednego średniego miesięcznego wynagrodzenia), musiał wpłacić każdy, kto chciał zostać członkiem powstającej organizacji . Organami Spółdzielni były: Walne Zgromadzenie, wspomniany już Zarząd (prowadzący sprawy Spółdzielni) oraz Rada Nadzorcza (nadzorująca i kontrolująca działalność Spółdzielni). Powołano przy nich Komisję Rewizyjną, Socjalno – Bytową, Kulturalno – Oświatową oraz Wnioskową. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 maja 1961 roku podjęto uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielni na „Spółdzielnia Pracy Konstrukcji Stalowych „Konstal” w Odrowążu”. Wynikała ona ze zmiany charakteru produkcji. Zamiast robót przy obiektach pływających, zaczęto wykonywać konstrukcje stalowe. W nowym statucie jako przedmiot działalności gospodarczej określono produkcję wyrobów metalowych oraz usług w tym zakresie. Zmianę zatwierdził 26 listopada 1961 roku Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Opolu. Nowa nazwa zaczęła obowiązywać po zarejestrowaniu jej we właściwym Sądzie Powiatowym . Jak wynika ze sprawozdań zachowanych w aktach, Spółdzielnia „Konstal” borykała się z wieloma trudnościami już od początku swej działalności. Przede wszystkim niewyszkolona kadra, niska wydajność pracy (słaby sprzęt, niedostateczne zaopatrzenie, braki w transporcie) oraz konieczność wynajmu lokali na punkty usługowe, miały wpływ na zły stan finansów Spółdzielni. W efekcie, na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach z 29 listopada 1963 roku i 26 maja 1964 roku uchwalono, aby Spółdzielnię z dniem 1 lipca 1964 roku postawić w stan likwidacji. Ogłoszono ten fakt w „Monitorze Spółdzielczym” dnia 15 września 1964 roku. Na likwidatora wybrano Stanisława Nowaka, który proces likwidacyjny zamknął 31 maja 1966 roku. Spółdzielnia została przejęta przez Fabrykę Urządzeń Technicznych w Jaśkowicach.

Daty skrajne:

1957-1966

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1966, 1957-1966.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

76

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

76

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentaryzacja przeprowadzona w oparciu o bazę danych IZA 6.01