Sąd Obwodowy w Oleśnie

Sygnatura
45/670/0
Liczba serii
278
Liczba skanów
5085

Zawartość:

Akta generalne przejęte w sukcesji po Sądzie Powiatowym w Oleśnie i jego poprzednikach - zarządzenia dotyczące prowadzenia kancelarii, spraw testamentowych i opieki, sprawy gruntowe, akta gruntowe, uwłaszczenia, depozyty, współpraca i korespondencja sądu z innymi urzędami, akta skasowane, sprawy Gmin Żydowskich - [1717]1879-1898 (268 j.a.); Akta generalne Sądu Obwodowego w Oleśnie - zarządzenia w sprawach testamentowych, opiekuńczych i hipotecznych, sprawy gruntowe, sprawy podatkowe, korespondencja oraz współpraca sądu z innymi urzędami, budynek sądu - [1872]1880-1944 (273 j.a.); Sądownictwo niesporne [1780]1884-1887[1962] (62 j.a.); Akta spraw cywilnych 1921-1938 (5 j.a.); Akta spraw karnych 1920, 1923 (2 j.a.); Postępowania wywoławcze [1865]1884-1944 (109 j.a.); Sprawy gruntowe 1911-1943 (11 j.a.); Księgi gruntowe [1746]1881-1944[2002] (389 j.a.); Akta gruntowe [1602]1879-1945[1969] (7690 j.a.); Rejestry i akta handlowe 1901-1941 (3 j.a.); Rejestry i akta spółek [1870]-1888-1944 (20 j.a.); Depozyty pieniężne 1920-1943 (8 j.a.); Uznanie za zmarłego 1884-1942 (58 j.a.); Ubezwłasnowolnienia 1902-1936 (9 j.a.); Testamenty i sprawy spadkowe- akta zbiorowe, rejestry, legitymacje spadków, postępowania spadkowe, indywidualne sprawy spadkowe i testamentowe- [1756]1879-1944 (3221 j.a.); Umowy majątkowe-małżeńskie [1850]1907-1937 (7 j.a.); Sprawy rodzinne i opieki - rejestry, sprawy prawa rodzinnego, opieki i kurateli, oraz protokoły spraw opiekuńczych - [1841]1882-1945 (208 j.a.); Protokoły sądów rozjemczych [1842]1896-1944 (4 j.a.); Matrykuły niepodzielnych gospodarstw rolnych 1897-1944 (610 j.a.); Akta niepodzielnych gospodarstw rolnych 1900-1944 (38 j.a.); Akta personalne pracowników sądu 1900-1907 (1 j.a.); Poświadczenia (dokumentacja) i odpisy z rejestrów Urzędów Stanu Cywilnego 1896-1910 (64 j.a.); Varia - fragmenty akt o nieustalonej tematyce, okładki z akt gruntowych, testamentów, spraw spadkowych i kurateli, puste formularze- [1783]-1942 (3 j.a.)

Dzieje twórcy:

Rozpoczynając swoje rządy Król pruski Fryderyk Wilhelm III przeprowadził szereg reform. Reformy te, rozpoczęte w 1808 roku objęły administrację, armię i oświatę. Edyktem z 19 listopada wprowadzono nową ordynację miejską, której celem było wyłączenie sądownictwa na terenie mista z administracji miejskiej. 23 lipca 1809 roku powołano Królewski Sąd Miejski w Oleśnie. Oprócz Sądu w Oleśnie na terenie powiatu działały również urzędy sądowe: w Wojciechowie (Gerichtsamt Albrechtsdorf), Biskupicach i Borkach Wielkich (Gerichtsamt der Güter Bischdorf und Gross Borek), Bogacicy (Königlich Domainen Justitzamt Bodland-Neuhof), Bodzanowicach (Gerichtsamt der Herrschaft Botzanowitz), Boroszowie (Gerichtsamt Boroschau), Ciarce (Gerichtsamt Cziorke), Jamach (Gerichtsamt Jamm), Jastrzygowicach (Gerichtsamt Jastrzigowitz), Kadłubie Wolnym (Gerichstamt Frei Kadlub), Kiełbasinie (Gerichtsamt Kielbaschin), Kozłowicach (Gerichtsamt Koselwitz), Lasowicach Wielkich (Gerichtsamt der Herrschaft Gross Lassowitz), Radawiu (Gerichtsamt Radau), Starym Oleśnie (Gerichtsamt Alt Rosenberg), Świerczach (Gerichtsamt Schönwald), Sowczycach i Łomnicy (Gerichtsamt Schoffschütz und Lomnitz), Skońsku (Gerichtsamt Skronskau), Sternalicach (Gerichtsamt Sternalitz), Tułach (Gerichtsamt Thule), Uszycach (Gerichtsamt Üschütz), Wędryni (Gerichtsamt Wendrin), Więckowicach (Gerichtsamt Wienskowitz), Zębowicach (Gerichtsamt der Herrschaft Zembowitz). Reforma ta wporwadzała również podział prownicji śląskiej na cztery rejencje: legnicką, wrocławską, opolską i dzierżoniowską (w 1820 roku została podzielona między rejencje: wrocławską i legnicką). Rejencje dzieliły się na powiaty na czele których stał landrat, a najniższą władzę adnimistracyjną sprawowały magistraty miast i posiadacze dóbr szlacheckich. Kolejne zmiany w administracji państwowej przyniosło rozporządzenie Króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 2 stycznia 1849 roku. Zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo osób uprzywilejowanych, w miejsce to powołując sądy I instancji: sądy miejskie - Stadtgerichte i sądy powiatowe - Kreisgeriche. Dla powiatu oleskiego powołano Królewski Sąd Powiatowy w Oleśnie.Ponadto działała Komisja Sądowa w Gorzowie Śląskim (Gerichts-Commission in Landsberg), oraz comiesięcznie w Bogacicy odbywały się posiedzenia sądu.Zmiana konstytucji pociągnęła za sobą zmiany w ordynacji sądowej. Reforma, zakończona w 1878 roku, znosiła sądy powiatowe i miejskie. Zarządzenie z 5 lipca 1879 roku powoływało, jako sądy I instancji, sądy obwodowe. Na terenie powiatu oleskiego powołano Sąd Obwodowy w Oleśnie (Amtsgericht Rosenberg). W sprawach karnych orzekały sądy łąwnicze (Schöffengericht), sprawy młodocianych prowadził Jugendgericht. Od 1933 roku przy Sądzie Obwodowym w Oleśnie rozpoczął działalność sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych (Anerbengericht), a od 1935 roku działał urząd do spraw oddłużeń (Entschuldungsamt). Instancją odwoławczą dla Sądu Obwodowego w Oleśnie był Sąd Krajowy w Opolu.Sąd Obwodowy w Oleśnie działał do 1945 roku. Jego ostatnim prezesem był Dr. Rudolf Marquardt. Budynek sądu mieścił się przy Seminarstrasse 1 (dzisiejsza ulica Sądowa).

Daty skrajne:

[1602] 1824-1945 [2002-2016]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1602-1602, 1824-1945, 2002-2016.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Rosenberg

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, czeski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

13100

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13029

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

156.75

Ogółem opracowanych metrów bieżących

154.41

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak