Sąd Obwodowy w Otmuchowie

Sygnatura
45/1251/0
Liczba serii
357
Liczba skanów
1969

Zawartość:

Sprawy ogólne [1723]1879-1944 (422 ja), Postępowanie wywoławcze, Aufgebot 1889-1940 (61 ja), Akta spraw cywilnych [1847]1893-1944 (22 ja), Sąd ławniczy 1931-1938 (71 ja), Urzędy sądowe [1784-1848] (2 ja), Sądownictwo niesporne [1784]1886-1907 (14 ja), Akta spraw karnych 1889-1945 (9 ja), Spisy właścicieli i nieruchomości 1909 (6 ja), Nieruchomości-prowadzenie ksiąg gruntowych [1804]1934-1941 (7 ja), Księgi gruntowe [1740]1879-1945[1973] (412 ja), Akta gruntowe [1701]1879-1945[1966] (6115 ja), Nieruchomości kolei 1898-1913 (2 ja), Urbarze [1781-1798] (7 ja), Sprawy podatkowe [1869]1879-1944 (122 ja), Rejestry i akta handlowe [1870]1881-1944 (9 ja), Rejestry i akta spółek 1888-1944 (34 ja), Rejestry i akta związków 1900-1940 (2 ja), Rejestr kredytów 1926-1943 (1 ja), Uwłaszczenia i parcelacje [1806]1897-1908 (14 ja), Sprawy osiedleńcze 1933-1936 (1 ja), Sprawy upadłościowe i wywłaszczenia 1904-1941 (5 ja), Uznanie za zmarłego 1906 (1 ja), Testamenty i sprawy spadkowe [1782]1879-1945 (2664 ja), Umowy majątkowe małżeńskie, Gütterecht 1934-1945 (1 ja), Sprawy rodzinne i opieki [1827]1880-1945 (363 ja), Martykuły niepodzielnych gospodarstw chłopskich 1934-1943 (34 ja), Akta niepodzielnych gospodarstw chłopskich 1933-1944 (252 ja), Akta personalne 1929-1944 (10 ja), Do wyłączenia z Urzędu Katastralnego w Grodkowie 1783-1932 (1 ja)

Dzieje twórcy:

Historia sądownictwa w Otmuchowie związana jest z osobą wójta, którego prawo sądownicze zostało ustanowione przez dokument biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli z 21 listopada 1348 roku. W 1511 roku miasto wykupiło dziedziczne wójtostwo przejmując jednocześnie uprawnienia wójta, w kwestiach administracyjnych. Ten stan rzeczy trwał aż do 1808 roku, kiedy to na podstawie ordynacji miejskiej z dnia 19 listopada 1808 roku o rozdzieleniu sądownictwa od administracji, z dniem 23 lipca 1809, władzę sądowniczą przejął specjalny sędzia miejski. Swoją jurysdykcją objął on teren miasta z wyjątkiem 27 nieruchomości, które podlegały pod sąd dworski księstwa biskupiego (Fürstbischöfliches Hofe-Richter-Amt) oraz miejscowości obok Otmuchowa należących do księstwa nyskiego. Sąd dworski księstwa biskupiego (Fürstbischöfliches Hofe-Richter-Amt) był wyższym sądem dominialnym dla poddanych księstwa nyskiego oraz sądem dla Żydów. W 1810 roku po sekularyzacji majątku kościelnego jego kompetencje przejął sąd otmuchowskiego urzędu starościńskiego (Amt-Hauptmannschaft) . Poprzez ministerialny reskrypt z 21 lutego 1821 roku sąd otmuchowskiego urzędu starościńskiego został zlikwidowany i utworzono Królewski Sąd Ziemski i Miejski w Otmuchowie (Königlisches Land und Stadtgericht Ottmachau) mający pod swoją jurysdykcją 2701 gospodarstw i 15081 osób z Otmuchowa i okolicy . Kryminalną jurysdykcję na tym terenie sprawował Królewski Sąd w Nysie, z wyłączeniem osób pochodzących z Otmuchowa, Lubnowa, i Goleniowa Śląskiego, które pozostały pod jurysdykcją kryminalną Sądu w Otmuchowie. Sąd w Otmuchowie orzekał w sprawach cywilnych na terenie należącym do miasta . W majątkach w sprawach cywilnych rozstrzygali właściciele. Ponadto w pobliskim majątkach działały urzędy sądowe: w Szklarach (GerichtsAmt Gläsendorf), w Janowej (GerichtsAmt Johnsdorf), w Kałkowie (GerichstAmt Kalkau), (GerichtsAmt Kaschischka), w Chocieborzu (GerichtsAmt Koschpendorf), w Lipnikach (GerichtsAmt Lindenau), w Mesznie (GerichtsAmt Mösen), w Pietrowicach (GerichtsAmt Peterwitz), w Białowieży (GerichtsAmt Pillwösche und Tschiltsch) z własną jurysdykcją kryminalną barona Henneberga, w Ratnowicach (GerichtsAmt Rathmannsdorf), w Rysiowicach (GerichtsAmt Reisewitz), w Trzeboszowicach (GerichtsAmt Schwammelwitz), w Starowicach (GerichtsAmt Starrwitz), w Tarnowie Grodkowskim (GerichtsAmt Tharnau), w Szuszkowicach (GerichtsAmt Tschauschwitz), w Cieszanowicach (GerichtsAmt Tscheschdorf), w Wójcicach (GerichtsAmt Woitz), w Wierzbnej (GerichtsAmt Würben), w Żurzycach (GerichtsAmt Zauritz), w Siedlcu (GerichtsAmt Zedlitz) . Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 02.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych. Wówczas powołano Sąd Powiatowy (Kreis Gericht) w Grodkowie, a w Otmuchowie podlegającą mu Deputację Sądową (GerichtsDeputation) dla terenu wcześniejszego urzędowania Sądu w Otmuchowie (Königlisches Land und Stadtgericht Ottmachau). W 1851 roku Deputacja Sądowa w składzie 3 sędziów została przekształcona w Komisję Sądową (GerichtsKommision) w składzie 2 sędziów . Sprawy podlegające kompetencji Sądu Przysięgłych (Schwurgericht) toczyły się przy Sądzie Powiatowym w Grodkowie. Taki stan przetrwał do 1879 roku. Sądy obwodowe jako sądy pierwszej instancji powołane zostały na podstawie ustawy o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku , a miejscowości w których miały one działać ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma I z dnia 26 lipca 1878 roku . Sąd Obwodowy w Otmuchowie rozpoczął swą działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma I z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął z powiatu grotkowskiego: okręg miejski w Otmuchowie, okręg urzędu w Ligota Wielka, Goworowice, Szklary, Janowa, Kamiennik, Kłodobok, Lipniki, Malerzowice Małe, Wójcice, Siedlec oraz z powiatu nyskiego okręg miejski Ratnowice, Trzeboszowice,okręg urzędowy Kałków, okręg gminy i majątku Broniszowice, Kałków, Pietrowice, Zwanowice, Wierzbno. Do końca swojego urzędowania nie zmienił swojej właściwości terytorialnej. Nowe zadanie przyniosła dla sądu w Otmuchowie ustawa o dziedzicznych gospodarstwach rolnych z 29 września 1933 roku . Sąd Obwodowy stał się mianowicie również Sądem do spraw dziedziczenia gospodarstw rolnych dla swojego okręgu (Anerbengerichte). W 1935 roku wprowadzono nową ordynację sądową , która między innymi wprowadziła w sądach obwodowych posiadających większą obsadę sędziowską, stanowisko sędziego nadzorującego. Ostatnim sędzią nadzorującym urzędującym w Otmuchowie był Meyer. W 1927 roku utworzone zostały sądy pracy (Arbeitsgerichte) rozstrzygające wykroczenia i przestępstwa z tytułu umowy o pracę. Sąd pracy dla okręgu działania sądu otmuchowskiego powstał przy Sądzie Obwodowym w Nysie. Właściwy Wyższy Sąd Pracy znajdował się w Gliwicach. Sprawy oddłużeń załatwiane były przed sądem w Otmuchowie w latach 1933-1936. Od 1936 roku działał bowiem specjalny urząd do spraw oddłużeń przy Sądzie Obwodowym w Nysie (Entschuldungsamt). Sąd Obwodowy w Otmuchowie podlegał Sądowi Krajowemu (Landgericht) w Nysie i Wyższemu Sądowi Krajowemu (Oberlandgericht) w Raciborzu, a po 1939 roku Wyższemu Sądowi Krajowemu w Katowicach. W 1942 roku sąd obwodowy w Otmuchowie miał pod swoją jurysdykcją 20 691 osób. W sądzie pracowało 2 sędziów. Sąd Obwodowy w Otmuchowie działał do początku 1945 roku.

Daty skrajne:

[1701]1879-1945[1975]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1701-1701, 1879-1945, 1975-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Ottmachau

Języki:

polski, niemiecki, czeski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

10667

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10612

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

127.12

Ogółem opracowanych metrów bieżących

126.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 10545 j.a.

Inwentarz w bazie danych IZA 5.0, zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09).