Sąd Obwodowy w Paczkowie

Sygnatura
45/1524/0
Liczba serii
108
Liczba skanów
164

Zawartość:

Sprawy ogólne [1709]-1944 (72 j.a.); Korespondencja sądu [1872]-1943 (5 j.a.); Wystąpienia z Kościoła i Synagogi [1847]-1943 (5 j.a.); Sądownictwo niesporne [1843]-1943 (38 j.a.); Sąd ławniczy 1910-1915 (1 j.a.); Akta spraw cywilnych [1779]-1943 (26 j.a.); Akta spraw karnych [1779]-1944 (11 j.a.); Spisy właścicieli 1934 (2 j.a.); Księgi gruntowe [1770]-[1975] (126 j.a.); Akta gruntowe [1650]-1945 (3257 j.a.); Urbarze [1765-1812] (10 j.a.); Rejestry publiczne [1816]-1944 (13 j.a.); Spółki 1896-1937 (7 j.a.); Uwłaszczenia i parcelacje [1833]-1912 (5 j.a.); Upadłości i wywłaszczenia 1935-1937 (6 j.a.); Licytacje 1935-1943 (5 j.a.); Sprawy podatkowe [1873]-1942 (26 j.a.); Martykuły niepodzielnych gospodarstw rolnych 1934-1942 (4 j.a.); Niepodzielne gospodarstwa rolne 1934-1944 (126 j.a.); Testamenty i sprawy spadkowe [1809]-1945 (1716 j.a.); Sprawy rodzinne i opiekuńcze [1844]-1944 (37 j.a.); Protokoły sądów rozjemczych 1944-1944 (1 j.a.); Akta personalne [1793]-1939 (8 j.a.); Dołączono z rozsypu VII 2009 [1795]-1938 (4 j.a.); Rejestracja ludności żydowskiej [1824]-1937 (5 j.a.).

Dzieje twórcy:

Na podstawie ordynacji miejskiej z dnia 19 listopada 1808 roku o wyłączeniu sądownictwa na terenie miast z administracji miejskiej, z dniem 23.07.1809, utworzono Królewski Sąd Ziemski i Miejski w Paczkowie (Königlisches Land und Stadtgericht Patschkau) mający pod swoją jurysdykcją 1020 gospodarstw i 6 475 osób z Paczkowa, Starego Paczkowa, Kamienicy, Gościc i Dziewiętlic . Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 02.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych. Wówczas powołano Sąd Powiatowy (Kreis Gericht) w Nysie. W Głuchołazach i Paczkowie powołano Komisje Sądowe. Sąd Powiatowy w Nysie w roku 1863 miał pod swoją jurysdykcją 80 808 osób. Sprawy podlegające kompetencji Sądu Przysięgłych (Schwurgericht) toczyły się również przy Sądzie Powiatowym w Nysie . Taki stan przetrwał do 1879 roku. Sądy obwodowe jako sądy pierwszej instancji powołane zostały ustawą o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku , a miejscowości w których miały one działać ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma I z dnia 26 lipca 1878 roku . W Prusach sądami obwodowymi, których siedziby i obwody mogły być zmienione wyłącznie na mocy ustawy, zawiadywał sędzia jednoosobowo. Sędzia okręgowy mógł jednocześnie być członkiem albo dyrektorem nadrzędnym w sądzie krajowym. Ogólne zwierzchnictwo służbowe mogło być przekazane prezydentowi nadrzędnego sądu krajowego. Zasada ta nie miała zastosowania w przypadku, kiedy sąd I instancji dysponował wieloma sędziami, z reguły więcej niż 15, mógł wówczas wyznaczyć na kierownika jednego z nich. W spornych sprawach cywilnych (Rechtsstreitigkeiten) sądy I instancji były kompetentne do rozstrzygania spraw o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, spraw z tytułu umowy najmu, umowy o pracę, spraw alimentacyjnych, spraw upadłości, czy spraw dotyczących postępowania odwoławczego. Do kompetencji sądów obwodowych należały również sprawy dotyczące ksiąg gruntowych, opiekuństwa, rejestrów postępowań z zakresu sądu polubownego. Sądy te posiadały również kompetencje rozstrzygania spraw karnych. W przypadku gdy sędzia I-szej instancji nie rozstrzygał samodzielnie, sprawy karne rozstrzygane były przez sąd ławniczy (Schöffengericht). Ławnicy, którzy byli uprzednio wybrani przez komisję, w czasie głównej rozprawy sądowej korzystali w pełnym zakresie z uprawnień sędziów. Sąd Obwodowy w Paczkowie rozpoczął swą działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma I z 5 lipca 1879 roku . Swoim zasięgiem objął z powiatu nyskiego: okręg miejski w Paczkowie, okręg urzędu w Ujeźdzcu i w Paczkowie. Do końca swojego urzędowania nie zmienił swojej właściwości terytorialnej. Sąd Obwodowy w Paczkowie (Amtsgericht Patschkau) podlegał sądowi krajowemu (Landgericht ) w Nysie i Wyższemu Sądowi Krajowemu (Oberlandgericht) w Katowicach. Przewodniczącym sądu był od 01.09.1938 r. dr Hübrich . W obrębie działania sądu w Paczkowie powołano 8 obwodów dla sądów rozjemczych w tym 2 dla samego miasta Paczków. W samym mieście też rozpatrywano najwięcej spraw. Dla przykładu w 1943 r., 73 sprawy na 104 prowadził sędzia z Paczkowa . Sąd Obwodowy w Paczkowie zakończył swoją działalność na początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1650] 1879-1945 [1975]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1650-1650, 1879-1945, 1975-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Patschkau

Języki:

polski, niemiecki, czeski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5514

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5334

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

70.43

Ogółem opracowanych metrów bieżących

69.82

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 5334 j.a.

baza danych IZA 4.0