Starostwo Powiatowe w Limanowej

Sygnatura
31/11/0
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
19
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny - okólniki i zarządzenia, sprawozdania referatów, sprawy organizacyjne, zarządzenia polustracyjne, nadzór i bezpośrednia kontrola podległych instytucji, sprawy personalne 1945-1950 (sygn. StPL 1-77, 832) Referat Rachunkowo-Gospodarczy - sprawozdania rachunkowe i budżety gmin, przetargi 1948-1950 (sygn. StPL 78-90, 833) Referat Społeczno-Polityczny - protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego i innych posiedzeń, sprawozdania sytuacyjne miesięczne, raporty ze stanu bezpieczeństwa, sprawy partii, sprawy ruchu wywrotowego i przestępstw o charakterze politycznym, sprawy związków zawodowych, sprawy narodowościowe, sprawy wyznaniowe, sprawy dot. wyborów, sprawy uroczystości państwowych, współpraca z resortem bezpieczeństwa, opinie o zachowaniu się w czasie okupacji, klęski żywiołowe, sprawy stowarzyszeń, sprawy dot. cezury, sprawy cudzoziemców, zbiórki publiczne, sprawy graniczne, ruch ludności, grobownictwo wojenne 1945-1950 (sygn. StPL 91-205, 834) Referat Wojskowy - sprawozdania, rsprawy dot. poborowych, sprawy zakwaterowania i aprowizacji wojska 1945-1946 (sygn. StPL 206-222) Referat Administracyjno-Prawny - sprawy dot. nadania i zwolnienia z obywatelstwa, sprawy przynależności gminnej, sprawy dot. akt stanu cywilnego, zmiana nazwisk, sprawy cmentarne, statystyka ludności, sprawy kościołów i wyznań, pozwolenia wodno prawne, akcje przeciwalkoholowe, sprawy dot. widowisk i przedsięwzięć rozrywkowych, sprawy lasów, ochrony zwierzyny łownej, sprawy rybackie 1945-1950 (sygn. StPL 223-296) Referat Karno-Administracyjny - sprawy aresztów administracyjnych,, statystyka wykroczeń administracyjnych, sprawozdania z dochodzeń karno-administracyjnych, rejestr spraw karnych 1945-1950 (sygn. StPL 297-325, 835) Referat Zdrowia - nadzór nad personelem sanitarnym oraz zakładami leczniczymi, sprawy walki z chorobami zakaźnymi, społecznymi i zawodowymi, nadzór nad artykułami żywnościowymi, zaopatrzenie w wodę, nadzór nad zakładami przemysłowymi, szkołami, lokalami publicznymi, sprawy sanitarno-obyczajowe, sprawy cmentarzy, ekshumacji zwłokna, nadzór nad aptekami i laboratoriami, deratyzacja 1946-1949 (sygn. StPL 326-372) Referat Odszkodowań - rejestracja szkód wojennych, sprawozdania, kwestionariusze szkód wojennych dla poszczególnych gmin, kartoteki dla wsi 1945-1946 (sygn. StPL 373-411, 837-838) Referat Odbudowy - realizacja planów odbudowy, sprawy scaleniowe, budowa szkół, sprawy zaopatrzenia i transportu materiałów budowlanych, sprawozdania, sprawy przydziału materiałów archiwalnych, sprawy personalne, nadzór nad zakładami użyteczności publicznej oraz ogródkami działkowymi, opinie budowlane, materiały dot. poszczególnych budów 1946-1950 (sygn. StPL 412-459, 836) Referat Aprowizacji i Handlu -sprawozdania, kontrole placówek handlowych, sprawy przydziału kart żywnościowych, spisy powierzchni użytków i spisy zwierząt, ewidencja przedsiębiorstw spożywczych, sprawy pomocy dla najbiedniejszych 1945-1949 (sygn. StPL 460-511 840-841) Referat Pomiarów - sprawy personalne, prowadzenie katastru gruntowego, zezwolenia na pomiary, rewizje stanu posiadania, wykonywanie pomiarów 1945-1948 (sygn. StPL 512-526, 842) Referat Kultury i Sztuki - sprawy teatrów i organizacja uroczystości, sprawy chórów, szkół muzycznych. Sztuk plastycznych, sprawy zbiorów, muzeówm, konserwacji, sprawozdania 1945-1950 (sygn. StPL 527-560) Referat Samorządowy - korespondencja w sprawie nominacji sołtysów, podsołtysów, korespondencja w sprawach gospodarczych 1945 (sygn. StPL 561-562) Referat Opieki Społecznej - Nadzór i kontrola nad zakładami opieki społecznej, sprawy pomocy dla ofiar wojny, sprawy opieki nad inwalidami wojennymi, sprawy związane z repatriacją, opieka nad ubogimi, zwalczanie włóczęgostwa i żebractwa, imigracja i emigracja,, zwalczanie alkoholizmu, nierządu, opieka nad grobami wojennymi, klęski elementarne, sprawozdania, sprawa rozdziału pomocy UNRRA 1945-1950 (sygn. StPL 563-621) Referat Przesiedleńczy - okólniki, korespondencja w sprawach przesiedleńczych, rejestr kart przesiedleńczych, sprawozdania 1945-1947 (sygn. StPL 622, 839) Referat Weterynarii - sprawy personalne, nadzór weterynaryjny nad zwierzętami, zwalczanie chorób zwierzęcych, nadzór nad ubojem zwierząt, nadzór nad mleczarniami, lecznicami i schroniskami dla zwierząt, sprawa utylizacji odpadków zwierzęcych, współdziałanie w akcji podniesienia hodowli, sprawozdania 1945-1948 (sygn. StPL 623-676) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - sprawy personalne, sprawozdania i plany, sprawy organizacyjne, sprawy sadownictwa, akcji siewnej i żniwnej, nadzór nad hodowlą, sprawy rybactwa, pszczelarstwa, spisy zwierząt, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, zebrania gromadzkie, protokoły komisji rolnych rad narodowych 1947-1950 (sygn. StPL 677-762) Referat Świadczeń Rzeczowych - sprawy organizacyjne, sprawy płodów rolnych, paszy, żywca, mleczarskie, jajczarni 1945-1947 (sygn. StPL 763-785) Inspektorat Oświaty Rolnej - sprawy personalne szkół, organizacyjne, programy szkół, ewidencja młodzieży, kontrole szkół, imprezy, pokazy i wycieczki, współpraca z innymi instytucjami, plany i sprawozdania 1946-1950 (sygn. StPL 786-823, 843-846) Pozwolenie wodno-prawne 1946-1950 (sygn. StPL 847-850) Dopływy (sygn. 31/11/851-31/11/884)

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Limanowe fumkcjonowało w latach 1945-1950. Był to urząd administracji państwowej I instancji. Na jego czele stał starosta, który podlegał wojewodzie krakowskiemu i był przedstawicielem rządu na szczeblu powiatu. Starosta osobiście i poprzez podległe referaty nadzorował zarządy gminy w powiecie limanowskim. Po likwidacji starostwa jego kompetencje przejęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Limanowej.

Daty skrajne:

1945 - 1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

886

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

831

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 842
spis zdawczo-odbiorczy Tak 4
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 37
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 842
spis zdawczo-odbiorczy Tak 4
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 37