Akta miasta Nowego Sącza

Sygnatura
31/15/0
Daty skrajne
1776 - 1945 [1949]
Liczba serii
41
Liczba skanów
588

Zawartość:

Akta z okresu 1781-1866: Księga uchwał - sygn. AMNS I 1, Okólniki i zarządzenia - sygn. AMNS I 2-6, Dzienniki podawcze - sygn. AMNS I 7-30, Akta sądowe - sygn. AMNS I 31-56, Akta administracyjne - sygn. AMNS I 57-100, Kasa miejska - sygn. AMNS I101-208, Szpital miejski - sygn. AMNS I 209-222, Dopływy - sygn. AMNS I 943, Akta z lat 1867-1918: RADA MIEJSKA Protokoły z posiedzeń - sygn. AMNS I 223-232, Księgi uchwał - sygn. AMNS I 233-239, Akta Rady Miejskiej - sygn. AMNS I 240-241, MAGISTRAT Protokoły z posiedzeń - sygn. AMNS I 242-247, Księgi uchwał - sygn. AMNS I 248-250, Dział Ogólnoorganizacyjny - sygn. AMNS I 251-273, Dział Finansowy - sygn. AMNS I 274--336, Dział Budowlany - sygn. AMNS I 337-353, Dział Sanitarny - sygn. 354, Dział Policyjny - sygn. AMNS I 355-358, Instytucje związane z miastem - sygn. AMNS I 359-361 Dopływy - sygn. 362-406 Akta z lat 1919-1939 ODZIAŁ OGÓLNOORGANIZCYJNY Sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 1-51, Sprawy osobowe - sygn. AMNS II 52-58, Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Miejskiej - sygn. AMNS II 59-71, Protokoły z posiedzeń i uchwały Magistratu - sygn. AMNS II 72-80, Wybory do Rady - sygn. AMNS II 81-84, Korespondencja z innymi urzędami - sygn. AMNS II 85-88, Kontrola własna i władz nadzorczych - sygn. AMNS II 89-92, Majątek komunalny - sygn. AMNS II 93-113, Przedsiębiorstwa komunalne - sygn. AMNS II 114-125, Różne sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 126-127, Sprawy ogólnoadministracyjne - sygn. AMNS II 128-133, Sprawy budowlane - sygn. AMNS II 134-140, Bezpieczeństwo i porządek publiczny - sygn. AMNS II 141-152, Ewidencja ruchu ludności - sygn. AMNS II 153-160 Sprawy wyznaniowe - sygn. AMNS II 161, Sprawy wojskowe - sygn. AMNS II 162-167, 532-534 Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe - sygn. AMNS II 168-169, Sprawy aprowizacyjne - sygn. AMNS II 170-172, Sprawy karno-administracyjne - sygn. AMNS II 173-182, Sprawy sądowe - AMNS II 183-186, Różne sprawy administracyjne - AMNS II 187 ODDZIAŁ FINANSOWO-GOSPODARCZY Budżety - sygn. AMNS II 188-212, Dochody gminne - sygn. AMNS II 213-228, Kredyt komunalny - sygn. AMNS II 229-232, Dochody obce - sygn. AMNS II 233-238, Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. AMNS II 239-240, Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. AMNS II 241-242, Oświata, sprawy szkolnictwa - sygn. AMNS II 243-251, Kultura i sztuka - sygn. AMNS II 252-254, Opieka społeczna - sygn. AMNS II 255-266, Sprawy rolnictwa - sygn. AMNS II 267-268, Przemysł i handel - sygn. AMNS II 269-273, Różne sprawy gospodarcze - sygn. AMNS II 274, ODDZAIAŁ TECHNICZNY Drogi i place publiczne - sygn. AMNS II 275-281, Różne sprawy drogowe - sygn. AMNS II 282-283, Budownictwo miejskie - sygn. AMNS II 284-308, Sprawy architektoniczno-budowlane - sygn. AMNS II 309, ODDZIAŁ SANITARNY Organizacja służby sanitarnej - sygn. AMNS II 310-314, Akta z lat 1939-1945 ODDZIAŁ OGÓLNOADMINISTARCYJNY Sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 315-320, Sprawy osobowe - sygn. AMNS II 321, Majątek komunalny - sygn. AMNS II 322-323, Przedsiębiorstwa komunalne - sygn. AMNS II 324-328, Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. AMNS II 329-338, Wychowanie fizyczne - sygn. AMNS II 339, Sprawy karno-administracyjne - sygn. AMNS II 340-342, ODDZIAŁ FINANSOWO-GOSPODARCZY Budżety - sygn. AMNS II 343-357, Dochody gminne - sygn. AMNS II 358-360, Kredyt komunalny - sygn. AMNS II 361, Obrót pieniężny - sygn. AMNS II 362-385, Dochody obce - sygn. AMNS II 386-389, Oświata, sprawy szkolnictwa - sygn. AMNS II 390-391, Kultura i sztuka - sygn. AMNS II 392-396, Opieka społeczna - sygn. AMNS II 397-400, Przemysł i handel - sygn. AMNS II 401-402, ODDZIAŁ TECHNICZNY Drogi i place publiczne - sygn. AMNS II 404-405, Budownictwo miejskie - sygn. AMNS II 406-418 Dopływy - sygn. AMNS II 419-539, sygn. 31/15/946-1033

Dzieje twórcy:

Miasto Nowy Sącz, znalazło się w granicach zaboru austriackiego w 1769. W ustroju miasta na początku nie zaszły istotne zmiany. Obok zachowanej władzy sądowniczej, magistrat miał obowiązek czuwania nad cechami, wykonywaniem przepisów dotyczących handlu i rzemiosła, zarząd majątkiem miasta i nadzór nad policją miejską. W 1792 r. wprowadzono tzw. wydział miejski, który był instytucją kontrolującą działalność magistartu, przede wszystkim w zakresie gospodarczym i skłądał się z wybranych osiadłych obywateli miasta, posiadaczy nieruchomości oraz przełożonych cechowych. Władze zaborcze chcąc uzależnić od siebie samorząd, wprowadziły przepisy aby obadzenie wyższych stanowisk w magistracie (tj. przewodniczącego Rady, syndyka i rajów) odbywało się w drodze konkursu). Od 1828 r. wszyscy kandydaci na burmistrza, syndyka lub rajcy mieli wnosić podania do Rządu Krajowego, że chcą się poddać egzaminowi z praw i przepisów politycznych oraz znajomości języków - łacińskiego, niemieckiego i polskiego. W 1841 sąd Magistratu miasta Nowego Sącza został uznany za sąd kolegialny, tj. złożony w większości z większej liczby sędziów egzaminowanych. Przeprowadzona w 1853/4 nowa organizacja administracji i sądownictwa odjęła magistratowi jurysdykcję oraz część funkcji administracyjnych, pozostawiając mu tylko zarząd majątkiem gminnym, nadzór nad zakładami miejskimi i policją miejską, sprawy przynależności do gminy i różnego rodzaju zadania zlecone. Dopieo ustawa państwowa z 1862 i krajowa z 1866 r. określiły dokładnie zakres władzy burmistrza i rady miejskiej, ilość radnych i sposób ich wyboru. Rada gminna, wg określenia tej ustawy, jest organem nadzorującym i uchwalającym, zaś Zwierzchność czyli Magistrat oraganem zarządzającym i wykonawczym. W 1889 r. Nowy Sącz został zaliczony do 30 większych miast w kraju.

Daty skrajne:

1776 - 1945 [1949]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1776-1945, 1776-1945, 1949-1949, 1949-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1033

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

361

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

45.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

23.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 668
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 361
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 668
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 361