Akta miasta Krynicy

Sygnatura
31/18/0
Daty skrajne
[1880] 1912 - 1945 [1946]
Liczba serii
85
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta z okresu 1912-1918: Przepisy i zarzązenia - sygn. AmK 1, Sprawy organizacyjne - sygn. AmK 2-11, 464, Sprawy osobowe - sygn. AmK 12, Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych - sygn. AmK 13-18, Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. AmK 19-21, Budżety, sprawozdawczość finansowa - sygn. AmK 22-24, Obrót pieniężny - sygn. AmK 25-33, Sprawy podatkowe (podatki miejskie i państwowe) - AmK 34, Zdrowie publiczne - AmK 35, Sprawy wojskowe - sygn. AmK 36, Komunikacja - Sygn. AmK 37-39, Sprawy budowlane- sygn. AmK 40. Akta z okresu 1918-1945: Przepisy i zarządzenia ogólne - sygn. AmK 41-45,281-284, Sprawy organizacyjne - sygn. AmK 46-80,285, 477, Sprawy osobowe członków organow gminnych i pracowników gminnych - sygn. AmK 81-86, 286-290, 472, 478-515, Zebrania i urzędowania ciał samorządowych - sygn. 87-101,291, 476, Kontrola wewnętrzna i nadzór - sygn. AmK 102, Majątek gminy miejskiej - sygn. AmK 103-110, 292-301, Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. AmK 111-115, 302-309, 466, Budżety i sprawozdania finansowe - sygn. AmK 116-124, 310-314, Kredyt komunalny - sygn. AmK 125-128, 315, Obrót pieniężny - sygn. AmK 129-159, 316-346, Sprawy podatkowe (własne i obce podatki) - sygn. AmK 160-187, 347-374, 467, Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. AmK 188, 375-376, Egzekucje administarcyjne - sygn. AmK 189-190, 377, Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. AmK 191-193, 378, Drogi i place punliczne - sygn. AmK 194-196, 379, Oświata, kultura i sztuka - sygn. AmK 197-199, 380-383, Zdrowie punliczne - sygn. AmK 200-202, 384-391, Opieka społeczna - sygn. AmK 203-208, 392-402, Rolnictwo - sygn. AmK 209, 403-404, Hodowla - sygn. AmK 210, 405-406, Przemysł i handel, propaganda i turystyka - sygn. AmK 211-226, 407-413, Sprawy administarcyjne - sygn. AmK 227-230, 414-417, 465, Sprawy wyznaniowe - sygn. AmK 231, 418, Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. AmK 232-235, 419-425, 470, 474, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszenia i związki - sygn. AmK 236-260, 426-437, Sprawy wojskowe - sygn. AmK 261-262, 438, Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne sygn. AmK 263, Komunikacja - sygn. AmK 264-268, 439, 473, Sprawy budowlane - sygn. AmK 269-274, 440-442, Aprowizacja - sygn. 275-277, 443-448, Sprawy karno administarcyjne - sygn. AmK 278, 449, Sprawy sądowe - sygn. AmK 279-280, 450, Akta straży pożarnej - sygn. 451-454, Akta Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej - sygn. 455-458, Akta różnych instytucji - sygn. 459-463.

Dzieje twórcy:

Miasto Krynica powstało na mocy ustawy sejmu galicyjskiego z 1911 r. Wyodrębniono wtedy z dawnej Komisji Zdrojowej w Krynicy dwie gminy - wiejską i miejską. Miasto Krynica została podporządkowana ustawie miejskiej z 1896 r. Reprezentacją gminy była wybieralna Rada Miejska na czele której stał Zarząd, którym kierował naczelnik (od 1934 burmistrz). Władze miejskie prowadziły sprawy z zakresu godpodarki, administarcji miejskiej i uzdrowiska. W roku 1922 na mocy ustawy rządowej powołano ponownie Komisję Zdrojową, która przejęła od władz miejskich nie tylko kompetencje w sprawach uzdrowiska ale też niektóre dotyczące gospodarki miejskiej. W 1933 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrzych, Krynica została podniesiona do rangi miasta (wcześniej miała status miasteczka). W okresie wojny (od 1940-1945) władze miejskie były pod ścisłym nadzorem komisarza miejskiego, który zresztą przejął część ich kompetencji. Wstyczniu 1945 została powołana do życia (na mocy dekretu PKWN z 1944 r.) Miejska Rada Narodowa wraz z Zarządem Miejskim.

Daty skrajne:

[1880] 1912 - 1945 [1946]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1880-1911, 1880-1911, 1912-1945, 1912-1945, 1946-1946, 1946-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

518

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak