Akta miasta Muszyny

Sygnatura
31/20/0
Daty skrajne
1877 - 1945
Liczba serii
32
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta miasta do 1939 r.: Dział ogólnoorganizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrola wewnętrzna i nadzór, majątek gminy - sygn. 31/20/1-31/10/32; Dział finansowo budżetowy - budżety: administarcyjny, zakładów i przedsiębiorstw, dochody własne i obce, obrót peniężny - sygn. 31/20/33-31/20/99; Dział gospodarki gminnej - drogi i place publiczne, sprawy zdrojowe, zdrowie publiczne, akcja sanitarno-porządkowa, oświata kultura i sztuka, opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, bezrobocia, emigracyjne i ubezpieczeń społecznych, rolnictwo, dzierżawa gruntów gminnych, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, różne - sygn. 31/20/100-31/20/116; Dział administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe, budowlane i odbudowy, sprawy karnoadministracyjne i sądowe sygn. 31/20/117-31/20/140. Akta miasta z okresu okupacji niemieckiej (1939-1945): Dział ogólnoorganizacyjny - sprawy organizacyjne, majątek gminy - sygn. 31/20/141-31/20/145; Dział finansowo-budżetowy - budżety, dochody własne i obce, obrót pieniężny - sygn. 31/20/146-/31/20/190; Dział gospodarki gminnej - zdrowie publiczne i sprawy uzdrowiskowe, opieka społeczna - sygn. 31/20/191-31/20/193; Dział administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeńśtwo i porządek publiczny, aprowizacja, sprawy karnoadministracyjne, różne - sygn. 31/20/194-31/20/221

Dzieje twórcy:

Początki Muszyny sięgają XIII w. Od połowy XV w. Należało do biskupów krakowskich i pełniło rolę centrum administracyjnego tzw. klucza muszyńskiego. W 1781 r. Dobra te przeszły na własność państwa austriackiego, jako tzw. "fundusz religijny" i w Muszynie mieścił się zarząd domen państwowych (dóbr kameralnych). W okresie przedautonomicznym, władzę mista nie stanowił więc magistrat tylko Kamera Miejska działająca od 1805 r. Samorząd miejski pojawił się dopiero w II poł XIX w. w okresie autonomii Galicji, po wydaniu ustawy o samorzadzie gminnym w 1866 r. Kolejna ustawa z 1896 r. normowała status mniejszych miast do których należała Muszyna. Liczba radnych wynosiła 30, wybory odbtwały się co 6 lat, z tym że co 3 lata ustępowała połowa radnych i zastępców. Rada gminy wybierał na 6 lat władze - tzw. zwierzchność gminy (naczelnika, zastępców, dwóch asesorów). Miasteczko posiadało 2 zakresy działania - własny i poruczony (współdziałanie z organami administracji państwowej głównie w zakresie poboru podatków). W 1933 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrzych, Muszyna została podniesiona do rangi miasta (wcześniej miała status miasteczka. Od tego czasu władze miasta stanowiła 12 osobowa Rada Miejska, a jej organem wykonawczym był Zarząd Miejski, na czele z burmistrzem. Byrmistrz w Muszynie zajmował się osobiści sprawami poruczonymi, sprawami "własnymi" miasta zajmował się kolegialnie Zarząd Miejski. W czasie okupacji niemieckiej (193901945) zlikwidowano Radę Miejską, pozostawijąc Zarząd Miesjki, którego władza została ograniczona tylko do niewielu spraw poruczonych.

Daty skrajne:

1877 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

222

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak