Ministerstwo Informacji i Dokumentacji rządu RP na emigracji

Sygnatura
3/21/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
451

Zawartość:

Sygn. 1-47 - Władze naczelne RP na emigracji Sygn. 48-150 - Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii Sygn. 151-171 - Polskie Siły Zbrojne w ZSRR Sygn. 172-199 - Polskie Siły Zbrojne w czasie walk w Europie Zachodniej Sygn. 200-229 - Okupacja niemiecka na ziemiach polskich Sygn. 230-237 - Fotokopie ulotek propagandowych Sygn. 238-242 - Działalność kulturalna Sygn. 243-267 - Varia

Dzieje twórcy:

Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski 17 IX 1939 r., prezydent Ignacy Mościcki w ostatnim dniu września złożył swój urząd. Nowym prezydentem (już na uchodźstwie) został Władysław Raczkiewicz, który powołał rząd z Władysławem Sikorskim na czele. Nowy gabinet początkowo miał swoją siedzibę w Paryżu, potem w Angers, a następnie w Londynie. Władysław Raczkiewicz 2 XI 1939 r. rozwiązał Sejm i Senat, a 9 XII 1939 r. powołał Radę Narodową jako organ doradczy i opiniujący. Rząd emigracyjny skupiał się głównie na reprezentowaniu państwa polskiego i jego interesów na arenie miedzynarodowej. Organizował wojsko i utrzymywał łączność z krajem, gdzie działała podporządkowana rządowi Delegatura Rządu na Kraj oraz struktury wojskowe. Szczególny nacisk kładziono na działalność propagandową. Systematycznie informowano koalicję antyhitlerowską o sprawie polskiej. W tym celu powołano jeszcze we Francji Centralę Informacji i Dokumentacji, na czele której stanął prof. Stanisław Stroński. Składała się ona z Działu Informacji oraz Biura Celów Wojny. W ramach Działu Informacji działały: Agencja Telegraficzna i Polskie Radio. Centrala finansowała biuletyn wydawany w języku polskim i francuskim, a także prasę i okolicznościowe wydawnictwa. Zajmowała się również pomocą dla polskich artystów i naukowców na obczyźnie. Dekretem prezydenta z września 1940 r. w miejsce Centrali Informacji i Dokumentacji powołano do życia Ministerstwo Informacji i Dokumentacji. W skład organizacji MID w 1942 r. wchodziły: Sekretariat Ministerstwa, Wydział Gospodarczo-Osobowy, Dział Informacji (Agencja Telegraficzna, Radio, Fotoserwis, Wydawnictwa, Publicystyka), Dział Dokumentacji. W połowie 1943 r. zmieniono statut organizacyjny MID, gdzie część jego kompetencji przejęły Ministerstwo Prac Kongresowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Odtąd MID dzieliło się na następujące komórki: Dział Ogólny, Dział Opracowań, Dział Informacji, Dział Polski, Polską Agencję Telegraficzną, Polskie Radio, Dziennik Polski. Dział Informacji posiadał swój Fotoserwis. Jego zadaniem było rozpowszechnianie danych (poprzez fotografie) o udziale polskich wojsk w walkach na froncie wschodnim, zachodnim i południowym. Jako całość, Dział Informacji miał za zadanie utrzymywać łączność z innymi komórkami rządu, a także koordynować politykę informacyjną. W szczególności zbierano wiadomości o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i wojskowej w kraju, sytuacji ludności w okupowanej Polsce, działalności władz emigracyjnych. Współpracowano również z alianckimi agencjami filmowymi i fotograficznymi, z radiem i prasą. Ministerstwo Informacji i Dokumentacji przekazywało zgromadzone informacje za pośrednictwem swoich placówek min. w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Meksyku, Chinach, Nowej Zelandii, USA i Wielkiej Brytanii. Poza tym wiadomości docierały także do kilku miast Europy np. do Berna, Madrytu, Lizbony, Sztokholmu,Watykanu. MID zakończyło swoją działalność wraz z uznaniem przez państwa zachodnie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1939, 1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

463

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

463

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

fotografie