Urząd Gubernialny Siedlecki do Spraw Włościańskich

Sygnatura
62/153/0
Daty skrajne
[1903] 1910-1914 [1933]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1. Sprawa wykonania pomiarów gruntów i korekt do nich we wsi Niwiski z lat [1903] 1910-1913 [1933] Sygn. 2. Sprawa scalenia gruntów wsi Matały gminy Łochów z lat [1904] 1912-1914

Dzieje twórcy:

Zarząd spraw włościańskich po ostatecznym ukształtowaniu (w latach 1882-1884r) przedstawiał się następująco: W powiecie: Komisarze do spraw gubernialnych – po 1 w powiecie, W mieście gubernialnym:Urzędy gubernialne do spraw włościańskich, urzędy specjalne przy Urzędach Gubernialnych do Spraw Włościańskich, w Petersburgu: Urząd do Spraw Włościańskich Guberni Królestwa Polskiego przy Wydziale Ziemskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kierownik Wydziału Ziemskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Minister Spraw Wewnętrznych, II Departament Senatu Rządzącego. Ukaz z 18/30.11. 1870r przekształcił dotychczasowe Komisje do Spraw Włościańskich (powołane w 1864r) w Gubernialne Urzędy do Spraw Włościańskich. Składały się z gubernatora jako przewodniczącego, wicegubernatora jako jednego członka stałego (pełniącego rolę zastępcy pod nieobecność przewodniczącego), kierownika izby skarbowej oraz powiatowych komisarzy do spraw włościańskich. W niektórych sprawach mogli brać udział z prawem głosu inni urzędnicy. Funkcje urzędów do spraw włościańskich były dość różnorodne i sprowadzały się do wprowadzenia nowej organizacji agrarnej wsi i czuwania nad regulowaniem struktury gospodarstw włościańskich. Dla chłopów urzędy pełniły rolę kuratorów zatwierdzających czynności cywilno-prawne mające związek z ukazową ziemią, gruntami wspólnymi, likwidacją służebności pastwiskowych i leśnych. W tym zakresie miały też uprawnienia sądowe. Pełniły rolę nadzoru administracyjno- policyjnego nad administracją wiejską mając prawo uchylania uchwał gminnych i gromadzkich oraz nadzór nad kasami gminnymi. Pełniły rolę opiekunów stanu włościańskiego szczególnie wobec dworów. W 1898r Urzędy uzyskały rozszerzone kompetencje do rozpatrywania spraw o ochronie lasów obciążonych serwitutam. Na mocy okólnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 14.06. 1910r do tych uprawnień dodano jeszcze czynności związane z przeprowadzeniem komasacji. Na mocy rozporządzeń władz okupacyjnych niemieckich z 5.12. 1916r. kompetencje komisarzy włościańskich i Urzędów do Spraw Włościańskich przekazano naczelnikom powiatów.[ Dziennik praw KP t. LXII, LXIII, LXIV, LXX, Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego. Zbiór wiadomości o stanie i warunkach rozwoju rolnictwa na ziemiach Królestwa Polskiego w dobie przedrozbiorowej pod red. S. Janickiego Warszawa 1918]

Daty skrajne:

[1903] 1910-1914 [1933]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1903-1903, 1910-1914, 1933-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2 j.a. T. 501 (baza IZA)

AP Lublin w zespole nr 144 przechowuje 22847 j.a. 71,10 mb akt Urzędu Gubernialnego Siedleckiego do Spraw Włościańskich.