Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzesku powiat Siedlce

Sygnatura
62/285/0
Daty skrajne
1957-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany pracy rady i prezydium 1959 sygn. 1, uchwały rady i prezydium 1959 sygn. 2, protokoły sesji rady 1957-1961, 1970 sygn. 3-9, 10, uchwały i wnioski 1972 sygn. 11, protokoły i plany pracy komisji 1959, 1961, 1972 sygn. 12-15, plany pracy prezydium 1957-1958 sygn. 16-17, protokoły posiedzeń prezydium 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1970 sygn. 18-19, 21-27, uchwały prezydium 1950 sygn. 20, zebrania wiejskie 1970-1971 sygn. 28-29, plany gospodarcze 1969-1971 sygn. 30-31, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1958, 1962-1972 sygn. 32-38

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzesku, siedziba; Krzesk, Uchwałą WRN w Warszawie z dn.25.02.1960 nr I/5/60 z mocą obowiązującą od 1.01.1960 r.(Dz. Urz. WRN w Warszawie nr 1 poz. 11), do gromady włączono teren zlikwidowanej gromady Izdebki. Uchwałą WRN w Warszawie z dn.27.09.1961 nr IV/19/61 z mocą obowiązującą od 31.12.1961 r.(Dz. Urz. WRN w Warszawie nr 13 poz. 292), do gromady włączono wsie Izdebki- Wąsy, Kwasy, Stary Krzesk, Zawady ze zlikwidowanej gromady Krzesk Stary (wsie Tchórzew, Tchórzew- Plewki, Wólka Kamienna do gr. Zbuczyn Poduchowny) .Gromadzka Rada Narodowa w Krzesku została powołana na podstawie ustawy z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) Sprawę nowego podziału administracyjnego Powiatowa Rada Narodowa w Siedlcach rozpatrywała 4 lipca 1954r. W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..) Gromada obejmowała miejscowości: Krzesk, Stary, Nowy, Krzesk Majątek, Kosny, Wesółka, zawady

Daty skrajne:

1957-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

38

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 38 j.a. T. 40