Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siedlcach

Sygnatura
62/286/0
Daty skrajne
1954-1974
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzienniki lekcyjne 1954-1964 - sygn. 1-188, Protokół posiedzenia Rady Społecznej Ogniska Muzycznego 1954-58 sygn. 189, Arkusze klasyfikacyjne z lat 1960-1974 sygn. 190-196

Dzieje twórcy:

Historia Państwowej Szkoły Muzycznej (dziś Zespołu Szkół Muzycznych) sięga wczesnych lat 50’. W kwietniu 1954 roku Konstanty Domagała zwrócił się do władz miasta Siedlce, Referatu Kultury celem otworzenia Szkoły Muzycznej. Propozycję przyjęto, już 1 września 1954 roku powstało Miejskie Społeczne Ognisko Muzyczne w Siedlcach. Ognisko kontynuowało tradycję nauczania muzyki w Siedlcach zapoczątkowaną przez Podlaską Szkołę Muzyczną w 1931, a przerwaną w 1939 roku na skutek działań wojennych. 1 stycznia 1957 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki dokonano upaństwowienia MSOM. Mocą zarządzenia Nr 129 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 października 1960 roku Państwowe Ognisko Muzyczne przemianowano na Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. Szkoła działała na podstawie art. 36. ust. 1 z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju oświaty i wychowania /Dz. U. Nr 32, poz. 160 z 1971 roku; nr 12 poz. 115 z 1972 roku; nr 16 poz. 114 z 1972 roku/ oraz § 5 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 czerwca 1965 roku w sprawie zasad organizacji kształcenia i wychowania w szkołach i innych placówkach kształcenia artystycznego /Dz. U. Nr 25, poz. 169 z 1970 roku i Nr 7 poz. 57/. 1975 roku na podstawie zarządzenia Nr 66 ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 października rozszerzono nauczanie o II stopień nauczania muzycznego. Od początku istnienia ogniska, a później PSM – u, zajęcia cieszyły się dużą popularnością. W 1954 roku przyjęto 58 osób, 34 uczniów w klasie fortepianu, 11 w klasie skrzypiec, 12 w klasie akordeonu. Jeśli chodzi o grupy wiekowe uczniów, 37- u uczniów reprezentowało przedział od 7 do 13 lat, 17- stu uczniów od 14 do 21 lat, zaś 3- ech reprezentowało przedział powyżej 21 lat. W 1957 liczba uczniów wzrosła do 140 osób, zaś w roku następnym do 220 uczniów. W 1976 roku otworzono filię zamiejscową PSM I Stopnia w Mińsku Mazowieckim. Zajęcia w MSOM były odpłatne, koszt miesięczny początkowo wynosił 60 zł. Wraz z powstaniem PSM, jednostkę zaczęto finansować z budżetu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach. Początkowo zajęcia w Miejskim Społecznym Ognisku Muzycznym odbywały się w trzech salach dawnego ratusza (oprócz zajęć klas fortepianu, które z powodu braku instrumentów odbywały się w domach prywatnych nauczycieli). 22 lutego 1959 roku szkoła przeniosła się do lokalu po dawnym teatrze na ulicy 1 Maja 2/4 (dziś budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Bp. Świrskiego). W sierpniu 2001 roku zostały w całości zakończone prace budowlano - wykończeniowe w części dydaktycznej nowego gmachu szkoły muzycznej przy ulicy Podlaskiej 14, jest to jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych tego typu obiektów w kraju. Jako jedyna placówka w kraju została dostosowana do potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej m.in. posiada windę hydrauliczną. Głównymi zadaniami PSM w Siedlcach jest: rozbudzenie i rozwój podstawowych zdolności artystycznych oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia. Cele te są realizowane przez poprzez nauczanie w zakresie szkoły muzycznej I stopnia (kurs podstawowy) w cyklach sześcioletnim i czteroletnim oraz nauczanie w zakresie szkoły muzycznej II stopnia (kurs zawodowy w specjalności muzyk – instrumentalista) w cyklu sześcioletnim. Zajęcia prowadzone są w systemie indywidualnym. Od 1954 roku istnieją dwa wydziały uczniowskie: dziecięcy i młodzieżowy. Program nauczania obejmował przedmioty praktyczne (nauka gry na instrumencie głównym i dodatkowym) i teoretyczne (umuzykalnienie, rytmika, teoria i podstawy muzyki). Poza tym istniały: chór, zespół akordeonistów, zespoły instrumentalne (duety, tria, kwartety, kwintety) i zespół wokalny. Roczny cykl nauczania składał się z czterech etapów, każdy zakończony sprawdzianem, które decydowały o przystąpieniu do końcowego egzaminu. Początkowo kształcono w klasach fortepianu, skrzypiec, akordeonu i kontrabasu. W 1960 roku utworzono klasę instrumentów dętych (klarnet, saksofon i trąbka), w 1962 klasę śpiewu klasycznego i wiolonczeli. Dziś istnieją również klasy: gitary klasycznej, organów, fletu i oboju. PSM w Siedlcach wykształciła setki młodych ludzi, już w 1954 roku szkołę ukończyło 10 osób, w 1959 – 16, 1960 – 24, 1961- 1, 1962 – 3, 1963 – 10, 1964 – 7, 1965 – 8, 1966 – 10, 1967 – 7, 1968 – 6, 1969 – 5, 1970 – 6, 1971 – 6, 1972 – 3, 1973 – 10, 1974 – 10, 1975 – 14.

Daty skrajne:

1954-1974

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1974.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

196

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

196

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 196 j.a T. 628 IZA

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano, indeks osobowy nauczycieli, W 2014 - wydruk karty po walidacji danych, poprawiono błędnie zapisaną cyfrę w nazwie