Narodowy Bank Polski Oddział w Siedlcach

Sygnatura
62/296/0
Daty skrajne
1945-1998 [2003]
Liczba serii
29
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zjazdy i konferencje 1985-1985 sygn. 1, Protokóły z narad 1975-1978 sygn.2-5, Regulaminy organizacyjne 1970-1996 sygn.6-12, Sprawy organizacyjne 1967-1993 sygn. 13-16, Zarządzenia i wytyczne 1975-1997 sygn. 17-20, Plany pracy 1966-1998 sygn. 21-29, Sprawozdania GUS 1967-1997 sygn.30-34, Skargi i wnioski 1975-1979 sygn. 35-39, Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1955-1998 sygn. 40-44, Pieczęcie i stemple 1975-1981 sygn.45, Rewizje i kontrole 1963-1978 sygn. 46-58, Kontrola wewnętrzna i nadzór 1976-1987 sygn. 59-66, Sprawy osobowe (1930) 1945-1967 sygn. 67-75 (w tym sygn. 68-75 akta osobowe: Domański Jan, Drabio Leon, Gałachowski Stanisław, Hegner Zygmunt, Ignaczuk Jan, Radwański Wacław, Truszewska Maria, Żołnowski Stefan) , Analiza wypadków przy pracy 1979-1998 sygn. 76-77, Administracja nieruchomości 1983-1984 sygn. 78, Środki trwałe 1981-1990 sygn. 79-87, Wydawnictwa i informacje 1978-1978 sygn. 88, Analiza z działalności NBP 1992-1993 sygn. 89, Paszporty maszyn i urządzeń.1974-1996 sygn. 90-92, Plan kasowy i bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności 1973- 1979 sygn. 93-101, Finansowanie, kredytowanie i kontrola inwestycji 1967-1975 sygn. 102-114, Sprawozdawczość z realizacji planu kasowego 1974-1978 sygn.115-129, Sprawozdawczość w zakresie wkładów oszczędnościowych i rozliczeń ludności 1976-1977 sygn.130-131, Sprawozdawczość Banku dotycząca realizacji i finansowania inwestycji 1975-1976 sygn. 132, Sprawozdania Banków z działalności kredytowej 1964-1992 sygn. 133-139, Plany finansowe, sprawozdania finansowe i bilanse kredytowanych przedsiębiorstw 1952-1977 sygn.140-226, Sprawy komornicze i sądowe 1966-1975 sygn. 267, Bilanse 1951-1998 sygn. 268-315, nab. 4370/2011 - 1 j..a 0,05 mb kronika Oddziału z lat 1983-2003, nab. 4653/2013 Nabywanie i zbywanie nieruchomości. Ankiety dot. parametrów urządzeń zabezpieczających 1973-1985 (1 j.a 0,01 mb)

Dzieje twórcy:

Narodowy Bank Polski Oddział w Siedlcach, 1945-1975, Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Siedlcach 1975-1988, Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Siedlcach 1988-1997, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Oddział Zamiejscowy w Siedlcach 1998, siedziba Siedlce ul. Świerczewskiego 70 (Piłsudskiego 70) Status prawny: instytucja finansowa, bank. Zadania banku: regulowanie obiegu pieniężnego i kredytu oraz prowadzenie rozrachunku pieniężnego gospodarki w obrotach wewnętrznych i zagranicznych: emitował bilety bankowe, będące środkiem płatniczym, zaopatrywał życie gospodarcze kraju w środki obrotowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innych banków, sporządzał dla gospodarki narodowej ogólne plany w zakresie spełnianych zadań i kontrolował wszelkie inne banki oraz spółdzielnie kredytowe przy wykonywaniu tych planów, kontrolował gospodarkę finansową jednostek gospodarczych finansowanych przez siebie oraz innych jednostek gospodarczych w zakresie ustalonym przez Ministra Skarbu, ześrodkowywał obroty kasowe Skarbu Państwa, wykonywał inne polecenia poruczone mu przez Ministra Skarbu, od 1. 01. 1950 r. prowadził obsługę budżetu Państwa, prowadził rozliczenia z zagranicą, finansował handel zagraniczny. Do zadań wojewódzkich oddziałów wg statutu należało zapewnienie prawidłowej realizacji polityki kredytowej i pieniężnej na terenie województwa i oddziaływanie w kierunku właściwego wykonywania zadań przez oddziały operacyjne i powszechne kasy oszczędności tj. w szczególności: przygotowanie projektów planu kasowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności oraz sprawozdań z ich wykonania i przedstawienia ich wojewodom, zapewnienie prawidłowej organizacji i warunków pracy oddziałów Banku oraz pomocy koniecznej do sprawnego ich działania, kontrola działalności oddziałów operacyjnych i powszechnych kas oszczędności oraz wydawanie im odpowiednich poleceń i wytycznych, 4/ współpraca z terenowymi organami administracji państwowej, organizacjami gospodarczymi, instytucjami i organami finansowymi w sprawach dotyczących działalności NBP oraz reprezentowanie NBP wobec nich. Zadania Oddziału Okręgowego w Siedlcach: zasilanie w znaki pieniężne i inne wartości O/Okręgowego w Białej Podlaskiej, O/PKO w Garwolinie, w Parczewie, w Węgrowie, O/ BDK w Łukowie, w Mińsku Mazowieckim, Radzyniu Podlaskim, w Sokołowie Podlaskim, prowadzenie punktu naprawy maszyn biurowych na rzecz innych banków, tworzenie stacji nośników informacji dla innych banków, świadczenie usług samochodowych dla oddziału BDK i Oddziału Banku Państwowego PKO w Siedlcach, administrowanie budynkiem, w którym siedziby miały BD-K i PKO, Analiza sytuacji ekonomicznej województwa, Ocena realizacji polityki pieniężno-kredytowej, Współpraca z oddziałami banków i t.o.a.p., Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych, Obsługa i kontrola obsługi dewizowej w bankach i jednostkach pozabankowych w zakresie obrotu dewizowego i innych czynności dewizowych, Administrowanie depozytami i zapasami wartości skarbcowych. Twórca akt zmieniał zakres terytorialny swej działalności W latach 1945-1955 obsługiwał miasto Siedlce i powiat siedlecki. W 1956 r. przejął ponadto nadzór nad Placówką Pełnomocnika NBP w Łosicach i powiatem łosickim. Od połowy 1975 roku zasięg rozciągał się na województwo siedleckie, a w zakresie działalności kasowo-skarbcowej (zasilanie w waluty, transporty wartościowe) województwo siedleckie i bialskopodlaskie; NBP Oddział w Siedlcach utworzony w marcu 1945 r. na podstawie dekretu o NBP i zarządzenia Prezesa NBP. Do 1950 r. oddział kredytowy obsługiwany w zakresie kadr, administracji przez Oddział Wojewódzki w Warszawie. W 1952 r. przejął agendy po Banku Rolnym i Banku Komunalnym. Oddział kontrolował w 1964 r. pod względem finansowym 59 przedsiębiorstw: 13 przemysłowych, 12 reprezentujących spółdzielczość pracy, 28 handel, 4 usługi, 2 gospodarkę komunalną. W 1970 roku po przejęciu agend Banku Inwestycyjnego obsługiwał 63 przedsiębiorstwa. Zatrudniał 68- 86 osób. Struktura organizacyjna: Wydział Kredytów, Wydział Operacyjno- Rachunkowy, Stanowisko Administracyjno- Gospodarcze. W 1970 r. utworzono 2 wydziały kredytowe: Wydział Kredytów Przemysłu i Budownictwa oraz Wydział Kredytów Handlu i Spółdzielczości. Na podstawie Zarządzenia Nr C/6/1/4/75 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 czerwca 1975 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym Państwa z dniem 1.07.1975 r. utworzono w Siedlcach Oddział Wojewódzki NBP z siedzibą j.w.. Organizacja Oddziału Wojewódzkiego w 1984 r. z symbolami literowymi do korespondencji (140 etatów): Dyrektor DN, I Zastępca dyrektora- Główny Księgowy I ZD, Zastępca Dyrektora ZD, Zespół Ekonomiczny ZE (12 etatów), Wydział Kredytów Przemysłu i Budownictwa KPB (8 etatów), Wydział Kredytów Handlu i Gospodarki Terenowej KHT (8 etatów), Zespół Głównego Księgowego ZGK (5 etatów), Wydział Operacyjno-Rachunkowy OR (47 etatów), Wydział Kasowo-Skarbcowy KS (18 etatów), Wydział Administracji WA (25 etatów), Zespół Kadr Zatrudnienia i Organizacji ZKO (7 etatów), Zespół Zabezpieczeń i Spraw Wydzielonych ZW (2 etaty), Radca Prawny RP (1 etat). Na czele Banku stał Dyrektor, który kierował Oddziałem przy pomocy Zastępcy Dyrektora - Głównego Księgowego oraz naczelników wydziałów i pracowników kierujących innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi. Podlegały mu bezpośrednio Zespół Ekonomiczny, Zespół Kadr, Zatrudnienia i Organizacji, Stanowisko wydzielone Radcy Prawnego. Na czele Wydziałów stali Naczelnicy bezpośrednio podlegający Dyrektorowi Oddziału lub jego Zastępcy. Cała struktura oparta była o podział na 3 piony: ekonomiczny, operacyjno-rachunkowy, organizacyjno-administracyjny. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7.09.1987r ze struktur NBP Powszechnej Kasy Oszczędności wydzielono z dniem 1.01. 1988 roku powszechne kasy oszczędności i utworzono bank państwowy - Powszechną Kasę Oszczędności. Oddział Wojewódzki w 1988 roku zasilał 68 banków spółdzielczych województwa siedleckiego, 36 banków spółdzielczych województwa bialskiego, 2 oddziały BGŻ (Siedlce, Biała Podlaska). Prowadził zastępczą obsługę kasową 330 organizacji politycznych, społecznych, zawodowych, 60 jednostek budżetu terenowego, 52 przedsiębiorstw kredytowanych i kontrolowanych na pełnym rozrachunku gospodarczym, 60 jednostek gospodarki uspołecznionej. Oddział Wojewódzki w Siedlcach (nr rozliczeniowy 71000) zlikwidowano na mocy zarządzenia Nr C/15/1/88 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 grudnia 1988 roku dotyczącego zmiany struktury organizacyjnej terenowych jednostek Narodowego Banku Polskiego z dniem 31 grudnia 1988 roku, a powołano oddział okręgowy pod nazwą „Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Siedlcach” (nr rozliczeniowy 71000) i oddział operacyjny pod nazwą Narodowy Bank Polski Oddział w Siedlcach (nr rozliczeniowy 337005). Do Oddziału Okręgowego w Siedlcach przeszło 118 pracowników b. O/W. 1 lutego 1989 roku na bazie oddziałów NBP wydzielono 9 banków komercyjnych, które przejęły od NBP prowadzenie działalności depozytowo-kredytowej. Teren województwa siedleckiego objął swym zasięgiem Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie utworzony na podstawie Zarządzenia nr 3/89 Prezesa NBP. Narodowy Bank Polski Oddział w Siedlcach (nr rozliczeniowy 337005) stał się Bankiem Depozytowo-Kredytowym w Lublinie Oddział w Siedlcach (nr rozliczeniowy 337005) (patrz sygn. 15 s. 43). Przeszło do niego 41 pracowników wraz z dyrektorem Janem Ruthe, w 1990 r. kolejne 8 osób. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Siedlcach działał w oparciu o przepisy Ustawy z 31 stycznia 1989 roku Prawo Bankowe oraz Ustawy z 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim oraz w oparciu o Regulamin Organizacyjny NBP wprowadzony Zarządzeniem z 6 maja 1989 roku nr C/10/1/89, a także własny Regulamin Organizacyjny z 10 lipca 1989 roku wprowadzony Zarządzeniem nr 2/89 Dyrektora Oddziału Okręgowego w Siedlcach. Struktura organizacyjna Oddziału Okręgowego w Siedlcach: Dyrektor, Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy, Wydział Ekonomiczny, Stanowisko ds. Rozwoju Informatyki, Wydział Operacyjno- Rachunkowy, Wydział Kasowo- Skarbcowy, Wydział Kadr Organizacji i Administracji, Wydział / Zespół Zabezpieczania i Spraw Wydzielonych, Radca Prawny. Oddział Okręgowy w Siedlcach zasilał Oddział Okręgowy w Białej Podlaskiej, Oddziały PKO w Garwolinie, Węgrowie, oddziały PKO nr I i II w Siedlcach, Oddziały PKO w Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim, Łukowie, Oddziały BDK w Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Radzyniu Podlaskim, Siedlcach. Od listopada 1993r nastąpiło wydzielenie działalności depozytowej z NBP i przekazanie jej Polskiemu Bankowi Inwestycyjnemu S. A.z siedzibą w lokalu NBP przy ul. Piłsudskiego 70. Z dniem 30 października 1993 roku Zarządzeniem Prezesa NBP nr C/11/93 z 29.10.1993 r. Oddział Okręgowy w Siedlcach przejął kompetencje po Oddziale Okręgowym w Białej Podlaskiej (przekształcony w NBP Oddział w Białej Podlaskiej), tj. miał wykonywać czynności nadzoru nad działalnością banków spółdzielczych, udzielaniem indywidualnych zezwoleń i upoważnień dewizowych, wykonywanie kontroli dewizowej, opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego państwa w zakresie obrotu pieniędzmi zagranicznymi, obsługiwanie kredytu refinansowego, redyskontowego i poręczeń kredytowych, udzielanie i obsługę pożyczek dla pracowników NBP. Oddział Okręgowy w Siedlcach przejął z dniem 15 listopada 1993 majątek oddziałów NBP w Białej i Chełmie. Do nowych zadań dostosowano strukturę organizacyjną Oddziału Okręgowego w Siedlcach (96 ½ etatu): Dyrektor DN, Główny Księgowy – Zastępca Dyrektora ZDGK, Wydział Ekonomiczny WE, Wydział Nadzoru Bankowego WNB, Wydział Operacyjno-Rachunkowy WOR, Wydział Kasowo- Skarbcowy, Wydział Organizacji i Administracji WOA, Stanowisko Obsługi Prawnej RP. W 1995 roku Wydział Ekonomiczny przekształcono w Wydział Ekonomiczno - Dewizowy (WED). Zarządzeniem Nr C/11/I/97 Prezesa NBP z dnia 27 sierpnia 1997 roku w sprawie nowej struktury organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego z dniem 31 grudnia 1997 roku został zlikwidowany NBP Oddział Okręgowy w Siedlcach (nr rozliczeniowy 10101544), a utworzono Oddział Okręgowy w Białymstoku Oddział Zamiejscowy w Siedlcach (nr rozliczeniowy 10101544). Struktura organizacyjna Oddziału Zamiejscowego (92 etaty): Kierownik, Wydział Nadzoru Bankowego, Wydział Ekonomiczno-Dewizowy, Wydział Kasowo-Skarbcowy, Wydział Rachunkowości, Zespół Obsługi Rachunków Bankowych, Zespół Ogólny. 10.02. 1998 r. przekazano protokolarnie klucze do części pomieszczeń Kredyt Bankowi PBI S.A (przejął też pomieszczenia po O/ BDK S.A Siedlce). Z końcem 1998 roku Siedlce straciły rangę miasta wojewódzkiego. NBP dostosowało swą strukturę do nowego podziału administracyjnego. Uchwałą nr 30/98 Zarządu NBP w dnia 6 listopada 1998 roku z dniem 31 grudnia 1998 roku NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku Oddział Zamiejscowy w Siedlcach przekształcono w NBP Oddział Okręgowy w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Siedlcach, który obsługiwał powiaty siedlecki, garwoliński, łosicki, miński, sokołowski, węgrowski, miasto Siedlce. Jest to data końcowa tego zespołu. Organy nadrzędne: Oddział Wojewódzki NBP w Warszawie 1945- 30.06.1975 dla NBP Oddział w Siedlcach, Centrala NBP 1.07.1975- 31.01.1989 dla NBP Oddział Wojewódzki w Siedlcach, Centrala NBP 1.02.1989-31.12.1997 dla NBP Oddział Okręgowy w Siedlcach, Oddział Okręgowy w Białymstoku w 1998 roku dla NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku Oddział Zamiejscowy w Siedlcach (Oddz. Okręgowemu w Białymstoku podlegały Oddział Zamiejscowy w Siedlcach, Zespoły w Białej Podlaskiej i Łomży). Funkcję Kierownika/Dyrektora sprawowali: Jan Godecki kierownik 1945-1948, Julian Myrcha zastępca kierownika (daty niepewne, 1945?), Zygmunt Hegner zastępca kierownika 1945-1952, Kluz (imię i daty urzędowania nieznane 1950 ?), Wacław Radwański kierownik 1951-1952, Kazimierz Harbich 1954-1978, Jan Ruthe –1979-1988, Barbara Kamieńska 1989-1994, Marian Kowal 1995-1997, Marian Kowal- kierownik O/Zamiejscowego 1998. Przepisy prawne: Dekret o reformie bankowej z 25.10.1948 z późn. zm.; Dz.U. 1948, nr 52 poz.412, Dz.U. 1951 nr 18 poz.143, 1951 nr 336 poz.279 tekst jedn., Ustawa prawo bankowe: Dz. U. 1960 nr 20 poz. 121, Dz. U. 1975 nr 20 poz. 108, Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56, Dz. U. 1989 nr 4 poz. 21, Dz. U. 1992 nr 72 poz.360 tekst jedn., Dz. U. 1997 nr 140, poz. 939, Dekret o NBP Dz. U 1945 nr 4 poz.14, Ustawa o NBP Dz.U 1958 nr 72 poz. 356, Dz. U. 1989 nr 4 poz. 22; Dz. U. 1997 nr 140 poz. 938; Uchwała RM nr 116 z dnia 27.06.1975 - Nadanie statutu Narodowemu Bankowi Polskiemu (MP nr 23 poz.143, Ustawa o statucie NBP Dz. U. 1982 nr 7 poz. 57, Rozporządzenie RM w sprawie wydzielenia PKO Dz. U. 1987 nr 29 poz. 159

Daty skrajne:

1945-1998 [2003]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku Oddział Zamiejscowy w Siedlcach; Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Siedlcach; Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Siedlcach

Daty:

1945-1998, 2003-2003.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

317

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

315

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 315 j.a. T. 677
spis zdawczo-odbiorczy Tak 2 j.a nab. 4370/2011, 4653/13