Akta gminy Celiny powiat Łuków

Sygnatura
62/297/0
Daty skrajne
1862-1954 [1956]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół o niekonsekwentym układzie rzeczowo-chrologicznym 1. Akta do 1933r w układzie chronologicznym 1875-1933 sygn. 1-174 (okólniki, sprawy paszportowe, ruch ludności, sprawy poboru do wojska, księgi przychodu i rozchodu, akta dotyczące poboru podatków, szkolnictwa, urzędników gminnych, statystyki, likwidacja szkód wojennych 1921, spisy zwierząt, o wyborach do Sejmu i Senatu, o komasacji gruntów, o utrzymaniu dróg i mostów) Dział ogólno-organizacyjny 1916-1939 sygn. 175-225 (okólniki, zarządzenia, sprawy personalne, zebrania , spisy uprawnionych do wyboru rad gromad i gmin, księgi zebrań zarządu gminy i zebrań soltysów, Dział finansowo-budżetowy 1919-1943 sygn. 226-347 (kontrole wewnetrzne, księgi lustracyjne, majątek gminy, przedsiębiorstwa, budżety gminne, dzienniki główna, księgi biercze podatku, rejestry podatkowe, księgi sum przechodnich), Dział gospodarki gminnej 1924-1944 sygn. 348-395 (drogi i place, podwody, oświata i ochrona zdrowia, opieka społeczna, rolnictwo, weterynaria, przemysł), Dział ogólno-administracyjny 1922-1944 sygn. 396-492 (wybory do sejmu i Senatu, księgi ewidencji ludności (Suleje, Szaniawy Poniaty, Dębowica, Role, Celiny 1863), sprawy bezpieczeństwa i porządku, poboru do wojska, spisy koni, sprawy aprowizacyjne, dzienniki korespondencyjne), Dział ogólno-administracyjny 1945-1954 sygn. 493-533, Dział finansowy 1944-1954 sygn. 535-590, książki meldunkowe i wykazy mieszkańców Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Kurów, Krynka, Łęcznowola, Nurzyna, Popławy, Role, Smolanka, Suleje, Szaniawy Poniaty, Wólka Konopna, 1949-1953 sygn. 591-622, Dział administracyjny 1944-1952 sygn. 623-631, Dział gospodarki gminnej 1944-1951 sygn.632-647, Dział administracyjny 1944-1954 sygn. 648-663, akta dopisane w 1961r o różnej tematyce 1905-1950 sygn. 664-702, księgi ludności stałej i rejestry mieszkańców 1925-1930 Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Karwów, Kurów, Krynka, Nurzyna, Role, Smolanka, Suleje, Szaniawy Poniaty, Świercze, Wólka Konopna sygn. 670-694, nab. 4351/2011 książka meldunkowa wsi Smolanka 1951-1956 zamknięta przez PGRN Krynka

Dzieje twórcy:

Gmina Celiny z siedzibą w Nurzynie, obejmowała miejscowości (gromady): Celiny, Dębowica, Jasionka, Karwów, Nurzyny, Popławy, Role, Suleje, Świercze, Turzerogi (Słownik Geograficzny KP Warszawa 1880 t. I s. 532). Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Karwów, Krynka, Łęcznowola, Nurzyna, Poławy, Role, Smolanka, Suleje, Szaniawy-Poniaty, Świercze, Wólka Konopna (Wykaz gromad PRL stan. 1.07.1952) Na podstawie Rozporządzenia MSW z 14.03.1927r (Dz. U. 1927 nr 31 poz. 281) z dn.1.04. 1927 ze zlikwidowanej gminy Krasusy do gm. Celiny włączono: Gołowierzchy, Łęcznowolę, Smolankę, Wólkę Konopną, Kolonię Smolankę, z gm. Dąbie wieś i kolonia Krynka, las państwowy Gaj do gm. Celiny, z gm. Celiny wyłączono wieś Turzerogi do gm. Gołąbki. Gmina należała do Sądu Gminnego III Okręgu z siedzibą w Rogalach. Podstawą podziału administracyjnego na ziemiach polskich od 1809r do 1954r była gmina, której organizację określały: w Księstwie Warszawskim dekrety z dnia 23 lutego, 17 marca 1809r, 18 stycznia i 26 lipca 1810r, w Królestwie Polskim: Postanowienia Namiestnika z 3.02.1816 i 30.05.1818r, Ukaz z dnia 3/15 marca 1859 r. w miejsce dawnych małych gmin wprowadzający wieksze, liczące co najmniej 50 domów. Samorząd gmin wiejskich wprowadził ukaz z 2.03.1864r (DzPr. KP t.62 str.37), zmiany te zostały skodyfikowane w t.II Zbioru Praw z 1892r i 1912r. Organami gminy były: zebranie gminne składające się z pełnoletnich posesjonatów co najmniej 3 morgów ziemi, wójt jako organ wykonawczy uchwał zebrania, sołtysi (zebranie gromadzkie), sąd gminny z ławnikami.Wójt podlegał bezpośrednio Naczelnikowi Powiatowemu. Zebranie gminne wybierało: wójta gminy, ławników, pisarza i t.p, podejmowało uchwały w sprawach gospodarczych i innych dotyczących całej gminy, zakładania szkółek gminnych, ustanawiania i rozkładu składek i innych ciężarów odnoszących się do całej gminy. Ponadto miało nadzór nad działalnością urzędników gminnych i zarządzało majątkiem nieruchomym gminy. Uchwały zapadać miały jednomyślnie lub większością głosów. Wójt był odpowiedzialny za całokształt pracy w obrębie gminy. Obowiązki wójta w zakresie policyjnym: 1.ogłaszanie wszystkich rozporządzeń rządu 2.czuwanie nad spokojem i utrzymaniem porządku w gminie i przedsiębranie wszelkich środków, gdyby taki został naruszony.3. zapobieganie żebractwu, włóczęgostwu, wychwytywanie dezerterów i różnych zbiegów 4. informowanie władz o popełnionych przestępstwach 5. zapobieganie wszelkim klęskom żywiołowym 6. wykonywanie i egzekwowanie wyroków Sądu Gminnego, w zakresie administracyjnym: 1. zwoływanie zebrania gminnego 2. przedkładanie zebraniu projektów uchwał 3. realizowanie uchwał zapadłych na zebraniach gminnych, 4. utrzymanie w dobrym stanie dróg, mostów i t.p. 5. kontrola i nadzór nad urzędnikami gminnymi i sołtysami 6. wyznaczanie kwater dla wojska oraz dostarczanie podwód 7. zarządzanie funduszami gminy 8. wydawanie mieszkańcom gminy paszportów i zaświadczeń o zmianie miejsca zamieszkania 9. nadzór nad szkołami, szpitalami, karczmami. Za całokształt prac organizacyjno - kancelaryjnych w gminie odpowiedzialny był pisarz gminy. Dekret Naczelnika z 27.11.1918r (DzP 18 poz. 78) wprowadził rady gminne składające się z 12 członków z wójtem na czele, wybierane na okres 3 lat w tajnym głosowaniu. Obowiązki rady gminnej: współpraca z wójtem, kontrola nad jego czynnościami w sprawach samorządowych, zarząd majątkiem gminy, budowa i utrzymanie dróg, czuwanie nad bezpieczeństwem osób i ich mienia, nad rozwojem rolnictwa, hodowlą, handlem i rzemiosłem, nad zdrowotnością publiczną oraz rozwojem oświaty. Władzą nadzorczą dla Rady Gminnej był Wydział Powiatowy. Administracja gminna: w latach 1918-1933: zgromadzenie gminne, jako władza uchwałodawcza w sprawach samorządowych, zbierające się cztery razy do roku. 2. rada gminna, jako reprezentacja ogółu ludności, zwoływana przynajmniej raz w miesiącu. 3. wójt gminy, z którym Rada współpracowała i którego działalność w zakresie spraw samorządowych - kontrolowała. 4. sołtysi, jako organ pomocniczy wójta na terenie gromady, podległy mu służbowo, wykonujący jego polecenia w sprawach administracji gminnej i rządowej, a równocześnie jako organ wykonawczy gromady, przez nią wybrany, od 1933r (Ustawa o częściowej zmianie samorządu terytorialnego z dnia 23 II 1933 r. Dz.U. Nr 35 poz. 294): 1.wybierana przez Kolegium Wyborcze (rady gromadzkie, sołtysi) w wyborach pośrednich na 5 lat rada gminna jako organ stanowiący i kontrolujący składająca się z wójta jako przewodniczącego, podwójciego, ławników, radnych (12-20 w zależności od liczby mieszk.) 2. Zarząd gminny - organ zarządzający i wykonawczy - złożony z wójta, podwójciego, 2-3 ławników. Zarząd wybierała rada, obowiązywał cenzus wieku- 30 lat, wybór zatwierdzał Starosta po zasięgnięciu opinii Wydziału Powiatowego. Do obsługi kancelaryjno-biurowej wójt mianował sekretarza gmminnego, zatwierdzał go Starosta. Zarząd działał kolegialnie lub jednoosobowo. Do kolegialnego działania zarządu zastrzeżone były: przygotowanie sprawy, które miały być rozpatrywane przez radę, sprawy budżetu, własnego regulaminu pracy, opiniowanie innych regulaminów, decyzje związane z zaciąganiem pożyczek, umarzanie należności z tytułów publicznoprawnych i t.p. Uchwały były podstawą do działania wójta, który reprezentował gminę na zewnątrz. Wójt załatwiał jednoosobowo i pod osobistą odpowiedzialnością wszelkie czynności zlecone przez organa ustrojowe gminy, działając jako ciało wykonawcze władz rządowych i władz administracji ogólnej tzw. czynności poruczone. Organem pomocniczym rady były Komisje. Zarząd gminy składał się z następujących działów: 1. ogólno - organizacyjny 2. finansowo - budżetowy 3. gospodarki gminnej 4. administracji społecznej 5. administracyjny /sprawy poruczone/ . Obszar gminy wiejskiej, o ile nie składała się z jednej miejscowości, dzielił się na gromady, na której czele stał sołtys i zebranie gromadzkie. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzeniem generalnego gubernatora z dnia 29 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, samorząd został zawieszony. Wójt był powoływany na drodze nominacji przez władze okupacyjne. Jako organ opiniodawczy przewidziana była, pochodząca z nominacji, rada przyboczna wójta. Ustawa z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. Nr 5 poz.22) oraz dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z dnia 23 XI 1944 r (Dz.U. Nr 14 poz.74) nawiązywały do ustawodawstwa przedwojennego, zespalając jednak organy samorządu terytorialnego z radami narodowymi, czyniąc je organem wykonawczym rady. Odmienny był sposób powoływania Gminnych Rad Narodowych, które składały się: 1. z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie gminy, 2. z dokooptowanych przez GRN, na wniosek jej prezydium, przedstawicieli wojskowości, nauki, literatury i t.p. /1/6 ogółu rady/. Na czele rady stało Prezydium (przewodniczący, zastępca, członkowie). Organem wykonawczym GRN był zarząd gminy, który składał się z wójta, podwójciego i 3-ch członków zarządu, wszystkich wybieranych przez GRN. Kompetencje GRN dość wąskie: uchwalanie planu i budżetu terenowego, wydawanie przepisów prawnych w dziedzinach określonych ustawą, wybór własnych organów, kontrola podległych instytucji i zakładów. Rady podporządkowane były hierarchicznie; gminna rada powiatowej, ta zaś wojewódzkiej, WRN zaś Krajowej Radzie Narodowej (od 1947r Radzie Państwa). Na mocy ustawy z dnia 20 III 1950 r. terenowe organa jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz. 130) dotychczasowe funkcje Zarządu Gminnego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej, które istniało do likwidacji gmin t. j. do 1954 r. Organami pomocniczymi były komisje. Rady obradowały na sesjach. Prezydium GRN dzieliło się na następujące referaty: 1. ogólno - administracyjny 2,budżetowo - finansowy 3.socjalno - kulturalny 4. gospodarki komunalnej 5. rolnictwa 6. akta stanu cywilnego. Ustawa z dnia 25 IX 1954 r.o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U nr 43 poz. 191) zniosła gminy, najniższą jednostką podziału administracyjnego czyniąc gromady, jednak pewne kompetencje dawnych gmin (np.. Podatki) powierzono powiatowym radom narodowym.

Daty skrajne:

1862-1954 [1956]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1954, 1955-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

657

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

656

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 656 j.a T. 51
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1 j.a. Nab. 4351/2011

z ewidencji wykreślone sygn. 348-352, 411, 445-446, 448, 452-454, 456-458, 465-466, 470-478, 484, 485, 534, 544-558, 632-635, 637-638, pod sygn. 492 - (3 j.a ) Zmieniona data początkowa z 1875 na 1862 po odnalezieniu księgi ludności wsi Celiny 1862-1864