Gminna Rada Narodowa w Trzebieszowie

Sygnatura
62/1217/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zawartość na podstawie karty A z 28.12. 1995 Elżbieta Sałamacha Protokóły sesji GRN 1973-1990 sygn. 1-34, Ewidencja uchwał i postulatów, realizacja uchwał 1973-1990 sygn. 35-41, Komisje stałe GRN 1973-1990 sygn. 42-54, Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 55-71, Plany rozwoju gminy, narady, konferencje 1973-1974 sygn. 72-75, nab. 2720\00.04.10 (13 j.a 0,15 mb)

Dzieje twórcy:

Gminna Rada Narodowa w Trzebieszowie, 1973-1990, siedziba: Trzebieszów, teren działania gmina Trzebieszów utworzona na podstawie Uchwały WRN w Lublinie z 5.12.1972 nr XXI/92/72 (Dz. Urz. WRN w Lublinie 1972 nr 12 poz. 239) w sprawie utworzenia gmin w woj.. Lubelskim leżąca do reformy administracyjnej 01.06.1975 w powiecie Łuków woj. lubelskim, a następnie województwie siedleckim, obejmująca sołectwa: Celiny, Dębowica, Dębowierzchy, Gołowierzchy, Jakusze, Karwów, Kurwów, Leszczanka, Mikłusy, Nurzyna, Płudy, Popławy, Szaniawy- Matysy, Szaniawy- Poniaty, Świercze, Trzebieszów I, II, III, IV, Wólka Konopna, Wylany, Wierzejki, Zembry, Zaolszynie, została powołana z dniem 1.01. 1973r na podstawie Ustawy Sejmowej z 29.11. 1972r o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych . (Dz. U 1972, Nr 49, poz.311, 312) jako terenowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego na terenie gminy, wybierane przez ludność gminy na okres czterech lat. W praktyce kadencje rad narodowych trwały: I kadencja 1974-1977, II kadencja 1978-1984 (6-letnia kadencja), III kadencja 1984-1988, IV kadencja 1988-1990 (skrócona). Organem wyższego szczebla była początkowo Powiatowa Rada Narodowa w Łukowie i Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie, od 1.07.1975r Wojewódzka Rada Narodowa w Siedlcach. Do zadań gminnej rady narodowej należało uchwalenie rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie budżetu na rok przyszły i kontrola jego wykonania, dysponowanie środkami funduszów celowych nie związanych bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. Gminna rada rarodowa funkcjonowała w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, wzorowany na regulaminie zamieszczonym w Monitorze Polskim (pierwszy regulamin 1972 MP nr 55, poz.295, następne w 1975, 1984, 1989r.). GRN obradowała na sesjach, na których podejmowała uchwały, które jako organ wykonawczy realizował naczelnik gminy. Organami rady były: prezydium, komisje, a także Gminny Komitet Kontroli Społecznej, powołany na mocy ustawy z dnia 26 maja 1978 roku o zmianie ustawy o radach narodowych. Obsługą administracyjną i kancelaryjną gminnej rady narodowej i jej organów zajmował się inspektor d/s rady narodowej i biuro rady. Inspektor służbowo podlegał przewodniczącemu GRN, a zatrudniony i finansowany przez Naczelnika Gminy. Ustawa o radach narodowych została zmieniona w 1983r ( Dz.U nr 41 poz. 185), znowelizowana w 1984 i 1988r. Na mocy ustawy z 8.03. 1990r o samorządzie terytorialnym gminy stały się jednostką samorządową z radą gminy jako organem stanowiącym i kontrolnym. (Dz. U 1990 Nr 16, poz.94, 95, 96. Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.198, 199, Nr 43)

Daty skrajne:

1973-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1990, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

88

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 75 j.a. T.153
spis zdawczo-odbiorczy Tak 13 j.a (nab. 2720/00)
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 75 j.a. T.153
spis zdawczo-odbiorczy Tak 13 j.a (nab. 2720/00)

W 1995r przejęto łącznie akta GRN i UG, 28 j.a. wydzielono do UG i 75 GRN, 2 j.a. wybrakowano, 5 wyłączono do innych zespołów