Akta notariusza Henryka Płoweckiego w Częstochowie

Sygnatura
8/448/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta notariusza Henryka Płoweckiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1936 - 1951, sygn. 1 - 19; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1936 - 1951, sygn. 20 - 26 dzienniki korespondencyjne, księgi weksli, księgi protestów, repertoria

Dzieje twórcy:

Notariusz Henryk Płowecki działał na podstawie, obowiązującego od 1 stycznia 1934 roku, Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933 roku – Prawo o notariacie. Artykuł 1 przytoczonego powyżej Rozporządzenia stanowił, że notariusz był „funkcjonariuszem publicznym powołanym do sporządzania aktów i dokumentów, którym strony obowiązane były lub pragną nadać znamię wiary publicznej oraz do spełniania innych czynności, zlecanych mu przez prawo”. Mianowanie notariuszy oraz ustalanie siedzib poszczególnych kancelarii należało do kompetencji Ministra Sprawiedliwości. Zakres czynności notarialnych obejmował: spisywanie aktów, wydawanie wypisów i odpisów, sporządzanie poświadczeń i protokołów oraz protestów weksli i czeków, doręczanie oświadczeń stron, przyjmowanie depozytów w postaci dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Swoje obowiązki notariusze mogli wykonywać w obrębie okręgu sądu, przy którym mieli swoją siedzibę bez względu na miejsce zamieszkania osób będących stronami. Zgodnie z omawianym Rozporządzeniem kancelarie notarialne powinny prowadzić następujące rodzaje dokumentacji: repertoria, w którym odnotowywano w porządku chronologicznym wszystkie dokonane czynności, księgi protestów, skorowidze alfabetyczne, księgi depozytów, księgi przychodów i rozchodów. Po upływie każdego roku kalendarzowego, spisane na luźnych arkuszach, akty wraz z załącznikami powinny być ułożone chronologicznie i oprawione. W przypadku zakończenia działalności kancelarii całą przechowywaną w niej dokumentację przejmowało archiwum hipoteczne właściwego sądu. Przytoczone powyżej zasady funkcjonowania notariatu obowiązywały na terenie Generalnej Guberni oraz w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Zakończenie działalności prywatnych kancelarii notarialnych nastąpiło 1 stycznia 1952 roku po wejściu w życie ustawy z dnia 25 maja 1951 roku Prawo o notariacie, na mocy, której powołano państwowe biura notarialne. Henryk Płowecki, będący prokuratorem okręgowym w stanie spoczynku, otrzymał mianowanie na notariusza 5 września 1936 roku. Swoją kancelarię prowadził przy Wydziale Hipotecznym Grodzkiego w Częstochowie. Mieściła się ona w Częstochowie w alejach NMP pod nr 29. Zastępcami Henryka Płoweckiego w czynnościach notarialnych byli Wiktor Janczykowski oraz Adam Plebanek. Zachowała się dokumentacja z lat 1936 – 1951.

Daty skrajne:

1936-1951[1952]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1936-1951, 1952-1952.

Nazwa dawna:

Kancelaria notariusza Henryka Płoweckiego w Częstochowie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

54

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

54

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 54 j.a. Inwentarz nr 287

Notatkę informacyjną napisał Przemysław Snoch, inwentarz sporządziła Ewa Dubaj (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA, dopływy zinwentaryzowano i dopisano do inwentarza w 2016 roku