Sąd Obwodowy w Kożuchowie

Sygnatura
89/61/0
Liczba serii
29
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Haushalt und Finanzwesen z lat 1898-1937, sygn. 60 (rejestr dochodów i wydatków); 2. Strafrecht z lat 1940-1941, sygn. 9 (sprawa karna); 3. Zivilrecht z lat 1913-1942, sygn. 8, 20, 47-52, 61 (egzekucja komornicza, przymusowe licytacje); 4. Freiwillige Gerichtsbarkeit z lat 1740-1945, sygn. 5-7, 10-19, 21-40, 42-46, 53-54, 59, 62, 64, 66-72 (sprawy opiekuńcze, uznanie za zmarłego, sprawa spadkowa po zmarłej Annie Bothe z Kożuchowa, księgi hipoteczne i gruntowe obrębów: Barcikowice, Ciepielów, Cisów, Czasław, Czciradz, Jabłonów, Jeleniów, Lasocin, Mirocin, Stypułów, Sokołów, Solniki, Studzieniec, w tym: 4.3.1 Drosehaidau/Droseheydau z lat 1824-1862 4.3.2. Haidau/Heydau z lat 1804-1858 4.3.3. Hänchen z lat 1826-1840 4.3.4. Herwigsdorf z lat 1753-1944 4.3.5. Herzogswaldau z lat 1767-1858 4.3.6. Lessendorf z lat 1763-1858 4.3.7. Schönbrunn und Zissendorf z lat 1773-1854 4.3.8. Streidelsdorf z lat 1740-1858 4.3.9. Tschöplau z lat 1753-1858 4.3.10. Zölling z lat 1744-1858 4.3.11. Zyrus und Mittel Zecklau/Zöcklau z lat 1742-1858 akta hipoteczne i gruntowe obrębów: Czciradz, Jarogniewice, Kożuchów, Lasocin, Lelechów, Nieciecz, Słocina, Wrociszów, w tym: 4.4.1. Freystadt z lat 1780-1928 4.4.2. Hartmannsdorf z lat 1866-1937 4.4.3. Heinzendorf z lat 1817-1935 4.4.4. Lessendorf z lat 1822-1936 4.4.5. Louisdorf z lat 1819-1935 4.4.6. Nettschütz z lat 1821-1940 4.4.7. Reichenau z lat 1893-1932 4.4.8. Zyrus z lat 1890-1929 5. Erbhofakten z lat 1934-1944, sygn. 41, 73-74 (gospodarstwa dziedziczne)

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Kożuchowie powołano do istnienia na mocy konstytucyjnej ustawy sądowej z 27.01.1877 r. Zarządzenie cesarza Wilhelma I z 05.07.1879 r. określało siedziby i okręgi sądów obwodowych. Okrąg Sądu Obwodowego w Kożuchowie obejmował powiat kożuchowski, z wyłączeniem obszarów, które należały do okręgów Sądów Obwodowych w Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim i Siedlisku. W Sądzie Obwodowym w Kożuchowie zatrudnionych było 2 sędziów. Sędzią mogła zostać osoba, która ukończyła 3-letnie studia (z czego minimum 3 semestry na uniwersytecie niemieckim) oraz zdała odpowiednie egzaminy, a następnie odbyła, trwającą 4 lata, służbę przygotowawczą jako referendarz (Referendar). Ponadto urząd sędziego sprawować mógł wykładowca prawa na uniwersytecie niemieckim. Sędziowie byli nominowani przez króla. Sąd Obwodowy w Kożuchowie przejął część terytorialnych i rzeczowych kompetencji byłego Sądu Powiatowego w Kożuchowie (Kreisgericht zu Freystadt), utworzonego w 1849 r., jako sąd państwowy pierwszej instancji, dla spraw cywilnych i karnych. Proces reorganizacji i ujednolicania sądownictwa zakończono w 1896 r. Efektem tych prac był nowy kodeks cywilny, tzw. Bürgerliches Gesetzbuch. Podstawę wymiaru sprawiedliwości stanowiła trzystopniowa struktura. Zakres kompetencyjny Sądu Obwodowego (jako sądu pierwszej instancji) obejmował podstawowe obszary prawne: a) sprawy cywilne, w tym: spory z zakresu prawa cywilnego, które nie przekraczały kwoty 300 RM; sąd rozstrzygał spory dotyczące dzierżawy i wynajmu, stosunków pracowniczych, nauki i służby, spory wynikające ze stosunków podróży i przewozu, spory o odszkodowania leśne i rolne, spory z zakresu prawa małżeńskiego, opieki z tytułu pokrewieństwa i stosunków pozamałżeńskich, z tytułu dożywocia, obowiązku wychowania i zapewnienia opieki na starość, z tytułu postępowań wywoławczych i ubezwłasnowolnień; b) sprawy sporne obywateli, w tym: egzekucje o podział majątku, kolaudacje w sprawach publicznych, prowadzenie rejestrów, licytacje i zarząd przymusowy; c) sprawy karne, w tym: sprawy o wykroczenia, przewinienia i przestępstwa (zbrodnie); Sąd Obwodowy wyrokował w sprawach dotyczących „szczególnych przypadków oporu“, fałszowania monet, gwałtów, kradzieży i rozbojów - w wyniku których nastąpiły obrażenia ciała, kradzieży broni oraz fałszowania walorów pieniężnych; d) sprawy z powództwa cywilnego, składane na wniosek stron, w tym: sprawy ksiąg i akt gruntowych. Prowadzono także rejestry: związków i spółek, majątków, patentów, statków i pojazdów, rejestr handlowy; e) sprawy z zakresu prawa rodzinnego: ustalenia w sprawach opieki i kurateli, orzekanie o pełnoletności, ochrona sierot, unieważnienia małżeństw oraz sprawy o przysposobienia. Sąd Obwodowy w Kożuchowie, na wniosek stron, potwierdzał działania cywilno-prawne obywateli, takie jak: prawomocność podpisów, oświadczenia woli, stan władania, przyjmowanie protokołów, ustalanie treści akt stanu cywilnego, wystąpienia ze stowarzyszeń religijnych i kościołów. Ustawa o zgromadzeniach i stowarzyszeniach z 1908 r. rozszerzyła kompetencje sądów obwodowych w tym zakresie. W okresie nazistowskim do zadań sądu należało także orzekanie o przynależności do rasy aryjskiej oraz o zagrodach dziedzicznych (Erbhofrecht). Od 1923 r., w ramach Sądu Obwodowego, funkcjonował sąd dla młodocianych (Jugendgericht) oraz sąd do spraw dziedziczenia gospodarstw (Anerbegericht). Kolejne zmiany w działalności Sądu wprowadził w 1924 r. Bürgerliches Recht. W 1934 r. utworzono sąd do uznawania dziedziczności (Erbgesundheitsgericht), który orzekał w sprawach „aryjskich“. W 1935 r. powołano do życia Entschuldungsgericht, zajmujący się oddłużaniem większych gospodarstw rolnych. Sąd Obwodowy w Kożuchowie zakończył swoją działalność na początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1740] 1879-1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1740-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht zu Freystadt

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.31

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.31

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Brak danych