Archiwum Książąt Szczecińskich

Sygnatura
65/2/0
Daty skrajne
[1209] 1354-1831
Liczba serii
216
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Część I [1241] 1458 - 1831; 6517 j.a. 1. Sprawy kościelne (Tit. 1) 1440-1809; sygn. I/1-I/94; 94 j.a. - wprowadzenie reformacji, organizacja kościoła, ceremonie i dysputy religijne, sprawy innych religii (Żydzi, katolicy), sprawozdania z obrad sejmów księstwa i Rzeszy, korespondencja z cesarzem odnośnie religii i szkolnictwa. 2. Stosunek do cesarstwa, sąd i sejm Rzeszy (Tit. 2) 1507-1784; sygn. I/95-I/247; 153 j.a. - korespondencja z cesarzem, mandaty cesarskie, sejmy Rzeszy, sojusze polityczne, utrzymanie pokoju powszechnego, liga szmalkaldzka, podatek na wojnę w Turkami, kontyngenty wojenne księstwa. 3. Świadczenia finansowe na rzecz skarbu Rzeszy (Tit. 3) 1521-1703; sygn. I/248-I/275; 28 j.a. - ustalanie wysokości świadczeń, uchwały sejmów księstwa odnośnie spraw finansowych. 4. Sejmy księstw Rzeszy (Tit. 4) 1552-1721; sygn. I/276-I/359; 84 j.a. - protokoły posiedzeń, debaty, uchwały końcowe. Są także akta Sądu Kameralnego Rzeszy. 5. Sprawy monetarne (Tit. 5) 1549-1662; sygn. I/360-I/417; 58 j.a. - bicie monety, parytety walut, przepisy monetarne. 6. Zależność lenna książąt pomorskich od cesarzy (Tit. 6) 1417-1696; sygn. I/418-I/443; sygn. 26 j.a. - formuły przysięgi lennej, listy lenne, pretensje elektorów brandenburskich wobec książąt, zobowiązania księstwa. 7. Układy sukcesyjne między Księstwem Pomorskim a Brandenburgią (Tit. 7) 1558-1680; sygn. I/444-I/464; 21 j.a. - układy dotyczące sukcesji, rokowania między Brandenburgią a Szwecją o podział Pomorza. 8. Stosunki polityczne, kontakty handlowe Księstwa z Polską oraz inne sprawy pomorsko-polskie (Tit. 8-12) [1325] 1510-1787; sygn. I/465-I/656; 192 j.a. - układy i sojusze z Polską, elekcje w Polsce, lenno lęborsko-bytowskie, sprawy i zatargi graniczne, wojny prowadzone przez Polskę, udział przedstawicieli Gryfitów w sejmach w Warszawie, kontakty handlowe, sprawozdania poselstw, instrukcje dla posłów, pożyczka udzielona Zygmuntowi Augustowi, powołanie komisji ds. granic, odpisy polskich uchwał sejmowych i konstytucji, porozumienia dotyczące handlu i żeglugi na Warcie, Noteci i Odrze, sprawy ceł, opisy granic, granica polsko-nowomarchijska, stosunki handlowe z Wrocławiem, Gdańskiem, spotkanie księcia Barnima z Zygmuntem Augustem w Gdańsku w 1552 r., tumult w Gdańsku, korespondencja dotycząca długów, rozbojów, złodziejstwa, rabunków, ścigania przestępców, pomoc dla Polski w wojnie z Turcją, polsko-pruskie układy graniczne, traktat warszawski między Polską a Prusami. 9. Stosunki z Parmą i Księstwem Sardynii (Tit. 12) 1551-1751; sygn.I/657-I/659; 3 j.a. - sprawy handlowe i wojskowe. 10. Stosunki z Hiszpanią i Portugalią (Tit. 13) 1558-1719; sygn. I/660-I/667; 8 j.a. - wojny francusko-hiszpańskie, angielsko-hiszpańskie, Niderlandy, sprawy handlowe. 11. Stosunki z Anglią (Tit. 14) 1539-1801; sygn. I/668-I/677; 10 j.a. - wojny religijne, żegluga, handel. 12. Stosunki z Francją (Tit. 15) 1584-1804; sygn. I/678-I/685; 8 j.a. - wojny we Francji, podróże możnych do Francji, emigracja francuska w tym hugenoci w Szczecinie i na Pomorzu, handel z Francją. 13. Stosunki z Niderlandami (Tit. 16) 1557-1815; sygn. I/686-I/703; sygn. 18 j.a. - wojny, żegluga, sprawy celne, handel, ściganie przestępców. 14. Stosunki ze Szwecją, Danią, Lubeką i Hamburgiem (Tit. 17) 1507-1805; sygn. I/704-I/863; 154 j.a. - układy i pakty z Danią i Szwecją, żegluga i handel, kongres pokojowy w Szczecinie w 1570 r., przemarsze i kwaterunek wojsk szwedzkich na Pomorzu, wojna trzydziestoletnia, cła sundzkie, działalność administracyjna i prawo sukcesji Szwecji do Pomorza brandenburskiego. 15. Stosunki z Rusią moskiewską i Rosją; sprawy Inflant i Kurlandii (Tit. 18) 1557-1806; sygn. I/864-I/906; 43 j.a. - poselstwa do Moskwy, sprawa Inflant i roszczenia do nich Polski, korespondencja z książętami Kurlandii (mariaże), stosunki Kurlandii z Polską, przejazd przez Szczecin poselstwa rosyjskiego, przemarsze przez Pomorze wojsk rosyjskich (wojna siedmioletnia). 16. Stosunki z księstwami Rzeszy: Palatynat, Nassau, Bawaria, Hesja, Austria, Saksonia, Mansfeld, Brunszwik, Frankonia, Badenia, Anhalt (Tit. 19a, 19b, 20-26) 1504-1776; sygn. I/907-I/1042; 136 j.a. - korespondencja książąt pomorskich z rodami książęcymi Rzeszy, układy z księstwem Palatynatu, początek wojny trzydziestoletniej, korespondencja z domami panującymi, podróże do księstw, koligacje rodzinne, sprawy handlowe, cła. 17. Stosunki z Brandenburgią (Tit. 27-30) 1421-1803; sygn. I/1043-I/1267; 225 j.a. - sprawy sukcesji, sprawy żeglugi i ceł, spory celne i graniczne, wytyczanie granic, ugody graniczne, podróże książąt pomorskich do Brandenburgii, ściganie przestępców, windykacja długów. 18. Stosunki z księstwami Brunszwik i Lüneburg (Tit. 31) 1519-1749; sygn. I/1268-I/1309; 42 j.a. - personalia rodu panującego w Brunszwiku, podróże książęce, sprawy Litwy, Inflant, przemarsz wojsk brunszwickich na wojnę do Prus w 1563 r., spory pomiędzy oboma dworami, saliny lüneburskie, handel solą. 19. Stosunki z Meklemburgią (Tit. 32-35) 1478-1801; sygn. I/1310-I/1382; 73 j.a. - układy dziedziczne, korespondencja w sprawach poddanych, sprawy celne, spory graniczne, koligacje rodzin panujących, porozumienia, sprawy handlowe, roszczenia spadkowe, stosunki wewnętrzne w Meklemburgii. 20. Stosunki z Prusami Książęcymi (Tit. 36) 1556-1773; sygn. I/1383-I/1402; 20 j.a. - wojna w Inflantach, stosunki wewnętrzne w Prusach, przemianowanie Prus Królewskich na Prusy Zachodnie. 21. Stosunki z Holsztynem (Tit. 37) 1556-1774; sygn. I/1403-I/1415; 13 j.a. - koligacje rodzinne, ściganie przestępców. 22. Stosunki z księstwami śląskimi (Tit. 38) 1566-1786; sygn. I/1416-I/1429; 14 j.a. - personalia książąt śląskich, wojna siedmioletnia, przywileje Wrocławia, fortyfikacje Świdnicy, długi książąt śląskich, sprawy spadkowe. 23. Kontakty z różnymi dworami i państwami (Tit. 39) 1573-1811; sygn. I/1430-I/1452; 23 j.a. - personalia rodzin panujących, przyczyny wybuchu wojny trzydziestoletniej, konsulaty honorowe: amerykański i angielski, dysputy religijne, informacje dotyczące komety, traktat o jeździectwie. 24. Kontakty Księstwa Pomorskiego z biskupstwem w Strasburgu (Tit. 40) 1589-1634; sygn. I/1453-I/1457; 5 j.a. - sprawy wewnętrzne miasta i biskupstwa, personalia biskupów. 25. Sejm stanowy Księstwa Pomorskiego (Tit. 41) 1535-1637; sygn. I/1458-I/1493; 36 j.a. - pisma konwokacyjne, przebieg posiedzeń sejmowych i uchwały końcowe. 26. Wojna 30-letnia (Tit. 42, 43, 44) 1609-1715; sygn. I/1494-I/1623; 129 j.a. - ustawodawstwo obronne Rzeszy, informacje o poszczególnych fazach wojny, korespondencja miast z władzami wojskowymi, lądowanie wojsk szwedzkich na Pomorzu, wtargnięcie lisowczyków na Pomorze, blokada portów, wejście wojsk cesarskich na Pomorze, obronność Szczecina, grabieże i rabunki wojsk, ustanowienie tymczasowego zarządu szwedzkiego nad Pomorzem, porozumienia szwedzko-brandenburskie, śmierć Gustawa Adolfa, poselstwo perskie w Szczecinie, układy księcia Bogusława z dowódcami wojsk szwedzkich i cesarskich. 27. Zależność lenna rodów pomorskich od panującego (Tit. 45) 1460-1806; sygn. I/1624-I/1813; 190 j.a. - rejestry złożonych hołdów księciu przez miasta i szlachtę, dane o rodach szlacheckich, odnowienia przywilejów lennych 28. Genealogia książąt pomorskich i innych domów panujących (Tit. 46) 1499-1706; sygn. I/1814-I/1883; 68 j.a. - drzewa genealogiczne rodu Gryfitów, informacje o poszczególnych członkach rodziny książęcej, sprawy majątkowe, spadkowe, wykazy kosztowności, koligacje rodzinne, herb Pomorza, biblioteka książęca, mapa Pomorza Lubinusa. 29. Akta związane z panowaniem księcia Barnima XI (Tit. 47, 48) 1532-1604; sygn. I/1884-I/1907; 24 j.a. - spory ze szlachtą, korespondencja księcia, horoskop. 30. Dom panujący (Tit. 49) 1402-1654; sygn. I/1908-I/2007; 100 j.a. - układy o dziedziczenie, podziały Księstwa, uposażenia członków rodziny książęcej, spadki, ceremonie pogrzebowe, rejestry długów. 31. Księstwo Wołogoskie (Tit. 50, 51, 52, 53) 1536-1617; sygn. I/2008-I/2100; 93 j.a. - śmierć i testament Filipa I i jego żony, spadkobiercy księcia Filipa I, sprawy sporne pomiędzy częścią szczecińską a wołogoską, stosunki z księciem Kurlandii, uniwersytet w Greifswaldzie, dobra książęce, przywileje miast, sprawy lenne, bractwa kurkowe, wspólne sejmy, Kosmografia Münstera. 32. Cła (Tit. 54) 1424-1795; sygn. I/2101-I/2108; 8 j.a. - przywileje celne, spory celne, sprawy handlowe. 33. Rybołówstwo (Tit. 55) 1535-1626; sygn. I/2109-I/2122; 14 j.a. - ordynki dotyczące rybołówstwa, handel rybami, spory i skargi. 34. Dom panujący w Wołogoszczy (Tit. 56) 1592-1629; sygn. I/2123-I/2139; 17 j.a. - studia książąt, testamenty, zgony, zaopatrzenie wdów. 35. Ród von Wussow (Tit. 57) [1267] 1507-1764; sygn. I/2140-I/2153; 14 j.a. - dobra lenne, członkowie rodu. 36. Spory graniczne (Tit. 58) 1589-1817; sygn. I/2154-I/2180; 27 j.a. - spory pomiędzy częściami Księstwa oraz pomiędzy Księstwem a innymi jednostkami administracyjnymi. 37. Ród von der Schulenburg (Tit. 59) 1508-1666; sygn. I/2181-I/2200; 20 j.a. - spory z książętami, kościołem i gminami 38. Ród von Eickstedt (Tit. 61) 1579-1764; sygn. I/2201; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 39. Ród Polchow (Tit. 62) 1600-1612; sygn. I/2202; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 40. Ród von Ramin (Tit. 63) 1574-1618; sygn.I/2203; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 41. Rody: von Trampe i von Steinwehr (Tit. 64a, 64b) 1519-1738; sygn. I/2204-I/2206; 3 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne. 42. Miasto Gryfino (Tit. 65) [1241] 1528-1804; sygn. I/2207-I/2212; 6 j.a. - przywileje, granice, cechy, ciężary wojenne. 43. Dobra Swobnica i Schwedt (Tit. 66) 1547-1787; sygn. I/2213-I/2216; 4 j.a. - granice, spory o puszczę, kamera celna w Schwedt, dzierżawy. 44. Handel zbożem prowadzony przez miasta (Tit. 67) 1595; sygn. I/2217; 1 j.a. 45. Miasto Stralsund (Tit. 68) 1543-1684; sygn. I/2218-I/2237; 20 j.a. - spory graniczne, jurysdykcja, spory mieszczan, handel, cechy, wizytacje kościelne. 46. Dobra lenne (Tit. 70) 1559-1638; sygn. I/2238-I/2253a; 17 j.a. - dobra lenne szlachty i miast, młyny, sprzedaż dóbr, spory, podatki, sołectwa, długi Filipa Juliusza. 47. Supliki i skargi (Tit. 71) 1571-1679; sygn. I/2254-I/2271; 18 j.a. - skargi i zażalenia do książąt i ich urzędników. 48. Dobra Barth i Franzburg (Tit. 72) 1503-1612; sygn. I/2272-I/2297; 26 j.a. - zarząd dóbr książęcych, sprawy lenne, spory, budownictwo, zamek książęcy w Barth, choroby i pogrzeby członków rodziny książęcej. 49. Dobra Bytów i Darłowo (Tit. 73) 1508-1679; sygn. I/2298-I/2328; 31 j.a. - traktat dot. Lęborka i Bytowa, śmierć księcia Kazimierza IX, klasztor w Bukowie Morskim, objęcie stanowiska sędziego w Spirze przez Barnima XII, wizytacje zarządów, podatki, dochody, hodowla koni. 50. Studia, pielgrzymki i podróże książąt (Tit. 74) 1497-1629; sygn. I/2329-I/2344; 16 j.a. 51. Małżeństwa i zgony członków rodziny książęcej (Tit. 75) 1508-1695; sygn. I/2345-I/2463; 118 j.a. - korespondencja dotycząca ślubów, projekty małżeństw, śluby księżniczek, uposażenia, wykazy dóbr i klejnotów, uposażenia wdów, pogrzeby książąt. 52. Uposażenie żeńskich członków rodziny książęcej (Tit. 76) 1533-1797; sygn. I/2464-I/2470; 7 j.a. 53. Hołdy stanów pomorskich (Tit. 77) 1500-1632; sygn. I/2471-I/2509; 38 j.a. - plany, terminy i wykazy złożonych hołdów, listy hołdownicze i przysięgi lenne. 54. Wasale książęcy (Tit. 77 appenedix) 1558-1831; sygn. I/2510-I/3020; 511 j.a. - przysięgi i hołdu szlachty, sprawy lenne, prawo kaduka, podatki i daniny, alienacje lenne, przywileje, obowiązki lenników, pomoc finansowa dla szlachty, księgi hipoteczne, kupno-sprzedaż dóbr, pożyczki, testamenty, alimentacja wdów i sierot, licytacje dóbr lennych, dobra kościelne, fundacje dobroczynne, opłaty za usługi kancelaryjne. 55. Sprawy monetarne (Tit. 78) 1560-1769; sygn. I/3021-I/3072; 52 j.a. - mennica w Szczecinie, prawo mennicze, taksy walut, parytet, ściganie fałszerstw, zakazy wywozu kruszców, edykty mennicze. 56. Organizacja dworu książęcego i władz Pomorza brandenbursko-pruskiego (Tit. 79) 1531-1814; sygn. I/3073-I/3347a; 275 j.a. - organizacja dworu, urzędów i służb, mianowanie urzędników, ich uposażenia i deputaty, organizacja regencji po śmierci Bogusława XIV, organizacja Rejencji Pomorskiej, nominacje urzędników, alimentacja wdów po urzędnikach. 57. Sądownictwo (Tit. 80) 1544-1811; sygn. I/3348-I/3815; 467 j.a. - przywileje de non apellando, organizacja sądu nadwornego, przepisy dotyczące postępowania sądowego, mianowanie urzędników sądowych, archiwa sądowe, wykazy szlachty, diariusze rejencji, edykty i reskrypty, cenzura, podróże elektorów brandenburskich i królów pruskich, statystyki chrztów, ślubów i zgonów z lat 1723-1749, kalendarze adresowe, tabele wasali, biblioteka książęca i rejencji, księgi posiedzeń rejencji, zbiór prawa i przepisów. 58. Biskupstwo kamieńskie (Tit. 81, 82, 83, 84) 1356; 1513-1810; sygn. I/3816-I/3907; 92 j.a. - statuty biskupstwa, odpisy dokumentów, układy dot. biskupstwa, sekularyzacja, wybór książąt na urząd biskupa, hołdy lenne, stanowiska w biskupstwie, klasztory, kościoły i przytułki, granice biskupstwa. 59. Miasto Kołobrzeg (Tit. 85) 1530-1814; sygn. I/3908-I/3982; 76 j.a. - stosunek prawny do biskupstwa, dobra miejskie, sądy, spory miasta, granice, handel, podatki, kościoły. 60. Kapituła kamieńska (Tit. 86) 1490-1784; sygn. I/3983-I/4016; 34 j.a. - statuty i organizacja kapituły, majątki, podatki, wybory kapitularzy i ich niminacje, wizytacje kościołów. 61. Posiadłości zakonów rycerskich (Tit. 87) 1464-1787; sygn. I/4017-I/4099; 83 j.a. - Joannici i ich dobra, spory z księciem. 62. Organizacja kościoła pomorskiego (Tit. 88, 89) 1550-1806; sygn. I/4100-I/4444; 345 j.a. - organizacja kościoła na Pomorzu, konsystorz, obsada stanowisk, wizytacje kościelne, szkolnictwo, szpitale, budownictwo 63. Kościół mariacki w Szczecinie (Tit. 90) 1516-1722; sygn. I/4445-I/4495; 51 j.a. - organizacja kościoła NMP i św. Ottona , obasda stanowisk, dobra, biblioteka, spory i daniny. 64. Uniwersytet w Greifswaldzie (Tit. 91) 1565-1633; sygn. I/4496-I/4498; 3 j.a. - promocje doktorów, uposażanie profesorów, spory z miastem. 65. Pedagogium (Tit. 92) 1579-1682; sygn. I/4499-I/4503; 5 j.a. - organizacja i statuty, prawa studentów i uczniów Pedagogium i Gimnazjum Carolinum. 66. Sprawy karne (m.in. rozbój, czary) i fiskalne (Tit. 93) 1522-1679; sygn. I/4504-I/4569; 66 j.a. - postępowania sądowe w sprawach rozbojów, zakłócenia spokoju, wykonywanie kar (np. ścięcie). 67. Sejm Księstwa Pomorskiego (Tit. 94) 1425-1705; sygn. I/4570-I/4728; 159 j.a. - przygotowania do sejmów pomorskich, przebieg obrad, uchwały końcowe, obsada urzędów landrata, księgi rozporządzeń, mandatów i ordynków w sprawach podatkowych i kwaterunku wojsk, przywileje stanów. 68. Podatek turecki (Tit. 95) 1523-1615; sygn. I/4729-I/4734; 6 j.a. - uchwały i podział podatku. 69. Obronność Księstwa (Tit. 96) 1523-1747; sygn. I/4735-I/4822; 87 j.a. - mobilizacje, przegląd sprzętu wojennego, mianowanie oficerów i komisarzy wojennych, podatki na cele obronne i spory o nie. 70. Skarbowość Księstwa i Pomorza brandenbursko-pruskiego (Tit. 97) 1574-1770; sygn. I/4823-I/5168; 346 j.a. - podział i wymiar podatków, ulgi i zadłużenia podatkowe, matrykuły łanów, obasda stnowisk poborców, szacowanie szkód w skutek pożarów, zarazy, wykazy domów w miastach, kontrybucje, pomiary ziemi, zakładanie nowych wsi, szkody w trakcie wojny siedmioletniej. 71. Rodzina Loitz i inne rody (Tit. 98) 1515-1678; sygn. I/5169-I/5180; 12 j.a. - informacje o rodzinie, spory i roszczenia szlachty, kabała dot. wojny prowadzonej przez cesarza Maksymiliana II. 72. Edykty i reskrypty (Tit. 99) 1524-1812 sygn. I/5181-I/5743; 559 j.a. - mandaty i zarządzenia dot. polityki wewnętrznej i zewnętrznej. 73. Sprawy opieku

Dzieje twórcy:

Procesy kształtowania się państwa pomorskiego sięgają końca XI w. Za pierwszego historycznego władcę Pomorza uznaje się Warcisława I, założyciela dynastii Gryfitów. Stał się on w latach 20-tych XII w. lennikiem Polski. Ukształtowało się wówczas państwo posiadające własną administrację wzorowaną na polskiej. Od 1181 r. Księstwo Pomorskie stało się lennem cesarstwa niemieckiego, chociaż w latach 1184-1221 było przejściowo lennem duńskim. W XIII w. zaszły na Pomorzu zmiany ustrojowe. Powstała wówczas sieć miast lokacyjnych zakładanych na prawie magdeburskim i lubeckim. Stopniowej przebudowie ulegała także wieś, poddana procesom kolonizacyjnym. Przemiany gospodarcze spowodowały wykształcenie się na Pomorzu społeczeństwa stanowego. Księstwem zarządzał książę, który w XII i w I połowie XIII w. skupiał w swych rękach władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W późniejszym okresie jego prawa uległy ograniczeniu na rzecz stanów, które współdecydowały w najważniejszych sprawach dot. polityki zagranicznej oraz w kwestiach podatkowych. Od lat 30-tych XIII w. rozpoczął się proces kształtowania pomorskiej kancelarii książęcej. W 1295 r. państwo Gryfitów podzielono na dwa księstwa: Wołogoskie i Szczecińskie. Równocześnie biskupi kamieńscy próbowali utworzyć z części ziem pomorskich osobne terytorialnie biskupstwo. Okres rozdrobienia feudalnego trwał na Pomorzu do 1478 r., kiedy to Bogusław X zjednoczył Pomorze. Za jego czasów wykształciły się centralne organy zarządu państwem. Pierwszym z nich była kancelaria ogólnopomorska z kanclerzem na czele, wspierająca działania księcia w polityce zewnętrznej i wewnętrznej. Utworzono też urząd marszałka nadzorujący radców dworu, straż książęcą, dwór i służbę. Dbał on również o bezpieczeństwo osoby książęcej oraz przestrzeganie ceremoniału dworskiego. Trzecim urzędem centralnym był rentmistrz krajowy, który zajmował się poborem podatków. Dodatkowo Bogusław X utworzył Sąd Nadworny, związany od 1575 r. z kancelarią, jako najwyższą instancję sądową w państwie. Natomiast domeny książęce podzielono na zarządy z zarządacmi (Amtmann) na czele. Pod koniec panowania Bogusława X na Pomorzu coraz więcej zwolenników zaczął uzyskiwać protestantyzm, który po 1534 r. stał się religią panującą. W 1532 r. kraj został ponownie podzielony na księstwa: wołogoskie - Filipa I i szczecińskie - Barnima XI. Osobną enklawę stanowiło protestanckie księstwo biskupie, będące od 1566 r. sekundogeniturą dynastii Gryfitów. Od XVII w. rozpoczął się proces wymierania dynastii Gryfitów. W 1625 r. całym Księstwem Pomorskim władał ostatni książe - Bogusław XIV. Po jego śmierci w 1637 r. i zakończeniu wojny trzydziestoletniej w 1648 r. państwo Gryfitów zostało podzielone między Szwecję i Brandenburgię. Ostatecznie na mocy szczecińskiego recesu granicznego z 1653 r. terytoria leżące na zachód od Odry wraz z ziemiami ciągnącymi się wzdłuż Odry, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego, Dziwny z Gryfinem, Dąbiem, Goleniowem i Kamieniem Pomorskim przypadły królowi szwedzkiemu, natomiast pozostałe obszary elektorowi brandenburskiemu. Podział księstwa w 1532 r. pomiędzy Barnima XI i Filipa I zakładał również rozdzielenie archiwum. Uzgodniono wówczas, że na zamku w Wołogoszczy zostanie złożona dokumentacja dotycząca całego państwa Gryfitów, natomiast w Szczecinie miały pozostać tylko archiwalia dotyczące księstwa szczecińskiego oraz odpisy ważniejszych dokumentów ogólnokrajowych. Jednakże wbrew układowi Wołogoszcz nie stała się głównym archiwum państwa. Obie instytucje były równorzędne, ale z czasem ta znajdująca się w Szczecinie stała się dominująca. W 1642 r. sporządzono repertoria dla akt archiwum książąt szczecińskich. Był to wówczas zespół zamknięty i składał się z dwóch części (Pars I i II). Część pierwsza liczyła 133 grupy rzeczowe dotyczące dynastii Gryfitów oraz kontaktów z podmiotami zagranicznymi, natomiast druga to 54 grupy dotyczące spraw wewnętrznych księstwa. Ponadto w 1653 r. do zespołu jako część trzecią (Pars III) dołączono Archiwum Księstwa Kamieńskiego. Materiały te przejęła administracja szwedzka. Po pokoju sztokholmskim w 1720 r. wraz z zrzeczeniem się Szczecina, Szwedzi przekazali władzom pruskim archiwalia b. państwa pomorskiego. Przejęła je powstała w 1723 r. Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie, by następnie przekazać opiekę nad nimi Rejencji Pomorskiej. Archiwalia złożono na zamku w Szczecinie, a przeprowadzone skontrum ujawniło wiele braków dawnej registraturze. W 1767 r. zespół został uporządkowany przez radcę Stiege według zachowanego repertorium z 1642 r. Kolejne prace porządkowe archiwum książęcego podjęto w 1811 r. w związku z podziałem akt pomiędzy zreformowane urzędy administracji pruskiej. W ich wyniku archiwalia podzielono pomiędzy Rejencję Szczecińską i Wyższy Sąd Krajowy w Szczecinie. W 1819 r. ponownie zainteresowano się archiwaliami złożonymi na strychu zamku szczecińskiego. Przekazano je wówczas do utworzonego w Szczecinie Archiwum Prowincjonalnego. Przy przekazywaniu archiwiści uznali, iż jednostki wytworzone przez Rejencję Pomorską w latach 1653-1808 stanowią integralną część registratury archiwum książąt szczecińskich. Ponadto dołączono tuteż materiały wytworzone w Rejencji Szwedzkiej i w Pomorskiej Kamerze Wojenno-Skarbowej. W 1933 r. zespół AKS oznaczony został repozyturą 4 (Rep. 4 Herzoglich Stettiner Archiv). W czasie II wojny światowe AKS w wyniku rozśrodkowania zostało podzielone - część zespołu znalazła się w Spantekow na Rugii, część w Pęzinie. Z tego ostatniego miejsca archiwalia w maju 1947 r. zostały sprowadzone do Szczecina. Natomiast akta ze Stantekow niemieccy archiwiści zgromadzili w Greifswaldzie. W 1961 r. w ramach rewindykacji, archiwum w Greifswaldzie przekazało część akt książęcych do archiwum szczecińskiego.

Daty skrajne:

[1209] 1354-1831

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1209-1353, 1354-1831.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Herzoglich Stettiner Archiv

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9075

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9075

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

213.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

213.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 4 tomy,
przewodnik po zespole Tak

Zespół zmikrofilmowany R 986-1183, 1337-2009, 16336-26164, 171997-172178 - cały zespół W Landesarchiv w Greifswaldzie 2600 j.a. 37,9 m.b. akt lat 1564-1812 (Rep. 4). W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dalhem są 2 j.a. z 1630 r.