Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim

Sygnatura
65/9/0
Liczba serii
32
Liczba skanów
143270

Zawartość:

1. Książęta pomorscy i władcy państw ościennych 1512-1810; 23 j.a. – korespondencja książąt z innymi władcami, spory ze stanami, przywileje, ugoda Brandenburgii i Szwecji z Bogusławem v. Croy w sprawie biskupstwa kamieńskiego, granica między szwedzką a brandenburską częścią Pomorza, przywileje religijne kapituły, statuty kapituły, modlitwy, handel. 2. Hołdy lenne i dom panujący 1716-1818; 6 j.a. – przyjazd królów pruskich do Szczecina. 3. Sejmy pomorskie 1635-1815; 11 j.a. – kontrybucje, kontyngenty, naprawa portu w Darłowie, Kołobrzegu i Ustce, prawa stanów, delegaci na sejmy. 4. Zarządzenia władz państwowych 1655-1811; 14 j.a. – rezolucje margrabiego, reskrypty, zarządzenia Kamery Wojenno-Skarbowej. 5. Statystyka 1722-1811; 8 j.a. – tabele wasali, podręcznik genealogiczny, dane historyczne, kalendarze adresowe, liczba ludności. 6. Administracja 1488-1811; 40 j.a. – handel zbożem, bursztynem i innymi towarami, ordynki chłopskie, służby, sprawy monetarne, rzemiosło, podwody, miary, rachunki kapituły, mapa Pomorza z 1718 r., sądownictwo, uwłaszczenie chłopów w 1788r. 7. Sprawy lenne 1501-1789; 7 j.a. 8. Militaria 1563-1821; 83 j.a. – zakwaterowanie wojsk, rachunki, kontrybucje i ciężary wojenne, wojna trzydziestoletnia, fortyfikacje i umocnienia, blokada Kołobrzegu, inwazja wojsk rosyjskich, werbunek do wojska, szkody wojenne. 9. Uniwersytet we Frankfurcie 1658-1707; 2 j.a. – świadczenia pieniężne na rzecz uniwersytetu. 10. Powiat Wolin 1700-1715; 3 j.a. – władze powiatowe. 11. Łowiectwo, rybołówstwo, wyrąb drzewa 1560-1799; 16 j.a. – spory o rybołówstwo, prawo do polowania, o wyrąb drzewa. 12. Urzędnicy ziemscy, urząd kata 1501-1814; 7 j.a. – strażnicy, urząd kata, kastrator świń. 13. Salaria 1641-1798; 4 j.a. – zarobki urzędników i służby. 14. Sprawy budowlane 1576-1729; 6 j.a. – budowa i remonty obiektów należących do kapituły. 15. Konwent 1541-1811; 20 j.a. – protokoły, zwoływanie konwenty, registratura. 16. Prebendy 1401-1823; 67 j.a. – beneficja, rejestry posług kanoników, statuty kolegium, rejestry przychodów, utrzymanie stanowisk. 17. Urzędnicy i stanowiska w Kapitule Katedralnej 1498-1825; 132 j.a. – wybory biskupów, propozycja Zygmunta III Wazy dotycząca wyboru jego syna na biskupa, biskup von Croy, długi kapituły, wicedominat, obsada stanowisk, spory, dziekanat, kantorat, dobra kapituły, rejestry przychodów, dzierżawy, kapituła w Kołobrzegu, archidiakonat w Desmin. 18. Odznaczenia i ordery 1755-1812; 7 j.a. – odznaczenia dla prałatów i kanoników, spory o ordery. 19. Długi i dłużnicy 1401-1800; 34 j.a. – listy dłużne, rejestry dóbr i długów, obligacje, dochodzenia sądowe. 20. Testamenty i spuścizny 1529-1807; 24 j.a. 21. Judicialia 1496-1818; 181 j.a. – procesy i postępowania sądowe, organizacja sądu kapituły, kradzieże, morderstwa, pobicia, otrucia, czary, spory kapituły, dzierżawy, poddani, dziesięcina, kontrybucje. 22. Miasto Kamień 1443-1834; 79 j.a. – darowizny kapituły, ogrody, matrykuły kościelne, zabudowania kościelne i szkolne, rejestry kościoła, klasztory, żegluga na Redze, dom ubogich. 23. Posiadłości wiejskie 1551-1828; 491 j.a.– rejestry dóbr, dochody, dane dotyczące poszczególnych wsi, majątków i folwarków, plany posiadłości kapituły, dobra zastawne, sołectwa, młyny, pomiary pól, powodzie, stodoły, owczarnie, wydobywanie torfu, obowiązki poddanych, podwody, rybołówstwa, strażnicy konni, sąd kapituły, sądy sołtysie, spory o ziemię, zakłócenia spokoju, bijatyki, morderstwa, czary, podpalenia, kontrybucje i szkody wojenne, podatki, budownictwo wiejskie, dewastacja lasów, wizytacje kościelne, powoływanie kaznodziei i zakrystianów, spory kościołów o ziemię, rachunki, inwentarze i księgi kościelne. 24. Wizytacje i inwentarze gospodarcze 1576-1787; 16 j.a. – wizytacje urzędników kapituły, opisy wiosek, wizytacja generalna, rejestry płacących kontrybucję, inwentarze probostw wiejskich, rachunki kościołów, wykazy poddanych. 25. Przywileje 1617-1752; 4 j.a. – skargi, tumulty, korespondencja w sprawach udzielonych łask. 26. Areał, podatek łanowy, podział wspólnot 1601-1773; 18 j.a. – matrykuły i tabele łanów, podatki gruntowe, klasyfikacje ziemi, poprawa pastwisk. 27. Dochody Kapituły Katedralnej 1478-1826; 165 j.a. – rejestry dochodów, wyciągi z matrykuł łanów, rejestry dochodów i zadłużeń, powinności i dóbr, wydatków, dziesięciny, wykazy świadczeń w naturze, kontrybucje, spory kapituły z kasą ubogich, rejestry kar za niepłacenie podatków. 28. Sprawy rachunkowe 1507-1823; 13 j.a. – rachunki poszczególnych kanoników i prałatów, przychody i rozchody, wykazy podatków, akta kasowe, protokoły wykupu, księgi kasowe. 29. Rozchody 1518-1683; 6 j.a. – rejestr wydatków księżniczki Zofii, tajne rozchody, rejestry wydatków kapituły. 30. Sprawy podatkowe 1551-1820; 47 j.a. – patenty i zarządzenia podatkowe, podatek na rzecz rzeszy, pogłówne, podatek: łanowy, od bydła, stemplowy, turecki, kontrybucje, dziesięciny, rejestry podatkowe i akcyzowe, import soli. 31. Repartycje 1708-1777; 18 j.a. – podział miast na kwartały. 32. Varia 1424-1825; 39 j.a.– rody szlacheckie, chóry parafialne, wykazy zawartych małżeństw, asekuracje kapituły, pożary w Wolinie, relikwie w Kamieniu, dane o poszczególnych wioskach, sprzedaż sołectw, matrykuły kamieńskie, wykaz kanoników kapituły kołobrzeskiej, spisy ludności.

Dzieje twórcy:

Kapituła Katedralna w Kamieniu ufundowana została w 1175 r. Była to korporacja kanoniczna, w której członkowie prowadzili żywot we wspólnych pomieszczeniach. W początkowym okresie nie posiadała ona własności ziemskiej lecz utrzymywana była bezpośrednioprzez biskupa. Dopiero po kilkudziesięciu latach uzyskała pierwsze nadania i otrzymała pełną jurysdykcję nad swymi dobrami. Dochody z nich dzielono na 2 części: pierwszą stanowiły uposażenia kanoników, a druga była wspólna na pokrycie kosztów administracyjnych i gospodarczych. Na czele Kapituły stał prepozyt, który był zarządcą wspólnych dóbr. W XII w. powstał urząd dziekana, sprawującego nadzór nad nabożeństwami i ceremoniami w katedrze. Dziekan był też przełożonym niższego kleru w kolegiacie. Do urzędników kapituły należeli również: tezaurariusz (skarbnik) sprawujący nadzór nad sprzętem i wyposażeniem katedry, kantor odpowiedzialny za śpiew i muzykę oraz scholastyk pełniący funkcję notariusza kapituły. Był on też rektorem szkoły przykatedralnej. W XIII w . pojawił się wicedominus. Był on wyznaczany przez biskupa do brania udziału w obradach kanoników. Liczba kanoników wahała się od 4 do 16 osób. Wszystkie urzędy Kapituły obsadzane były drogą wyboru. W ciągu wieków Kapituła Kamieńska zdobyła szereg przywilejów gwarantujących jej niezależność wobec biskupa i książąt pomorskich. Do głównych przywilejów należało prawo elekcji biskupa i urzędników kapitulnych. Książę Bogusław X ograniczył znaczenie kapituły, uzyskując od papieża przywilej nominacji kanoników i biskupa. W zamian kapituła otrzymała prawo uczestniczenia w sejmach pomorskich. Po 1478 r. Kapituła została podporządkowana władzy państwowej. Musiała ona płacić podatki i ponosić koszty związane z obronnością kraju. Przyjęcie reformacji nie wpłynęło na pozycję kapituły, a w 1569 r. sejm w Wolinie potwierdził jej wszystkie przywileje. W 1578 r. otrzymała ona nowe statuty. Odtąd książęta występowali jako patroni i fundatorzy kapituły, mając prawo do obsadzania stanowisk poszczególnych kanonii. W XVI w. kapituła składała się z dziekana, proboszcza katedry, kantora, skarbnika, scholastyka, wicedominusa, syndyka i 7 kanoników. W 1669 r. królowa Szwecji Eleonora potwierdziła kapitule wszystkie dotychczasowe przywileje. W 1689 r. ponownie zostały one potwierdzone przez elektora Fryderyka III, z tym że na kapitułę został nałożony obowiązek finansowania uniwersytetu we Frankfurcie n/Odrą. W 1810 r. król Prus Fryderyk Wilhelm III wydał edykt o sekularyzacji dóbr klasztornych i fundacji kościelnych. Kapituła została rozwiązana, a jej majątek przeszedł na rzecz skarbu państwa. W 1818 r. akta kapituły przekazano do rejencji w Szczecinie, a ta w 1831 r. przekazała je do Archiwum Prowincjonalnego w Szczecinie. W czasie II wojny zespół został wywieziony do Pęzina i Schlemina. Po wojnie tylko część akt powróciła do Szczecina. Część znalazła się w Landesarchiv w Greifswaldzie, skąd w 1962 r. powróciła do Szczecina.

Daty skrajne:

1401-1834

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1401-1834.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domkapitel Cammin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1592

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1592

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

18.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zmikrofilmowano cały zespół - N 65 24453 - 65 26033