Archiwum rodu Dewitz-Wussow

Sygnatura
65/17/0
Daty skrajne
1416-1933
Liczba serii
43
Liczba skanów
0

Zawartość:

I Archiwum rodzinne 1. Personalia 1564-1933; sygn. 1-80; 80 j.a. - kontrakty ślubne, zezwolenia władz kościelnych na zawarcie małżeństw, umowy i ugody dotyczące podziału dóbr, alimenty dla wdów i sierot, dane biograficzne, korespondencja rodzinna, opracowania historyczne i genealogiczne rodu Dewitzów, spuścizny poszczególnych członków rodu, testamenty, zjazdy rodzinne, rodzina Dewitz w Polsce. 2. Prywatna korespondencja Dewitzów 1700-1799; sygn. 81-86; 6 j.a. - listy do rodziny i innych osób. 3. Dobra i lenna 1611-1824; sygn. 87-198; 112 j.a. - przywileje, tytuły własności, dobra lenne, zobowiązania i ciężary z tego wynikające, spory rodzinne o podział majątków, dobra alodialne, sprawy kupna, sprzedaży, zastawów poszczególnych dóbr. 4. Aktywa i pasywa 1604-1807; sygn. 199-207; 9 j.a. - wystąpienia o zwrot długów, weksle kredytowe, zobowiązania pieniężne, długi hipoteczne, zastawy i kaucje. 5. Procesy cywilne i karne 1574-1800; sygn. 208-232; 25 j.a. - procesy o długi, kontrybucje, podatki, polowania na zające w czasie zaka-zanym oraz inne wykroczenia i przestępstwa. 6. Sądownictwo w Dobrej Nowogardzkiej (Daber) 1727-1814; sygn. 233-234; 2 j.a. - spory o jurysdykcję w mieście. 7. Miasto Dobra Nowogardzka 1416-1832; sygn. 235-244; 10 j.a. - organizacja samorządu, hołdy lenne miasta, przywileje (odpisy z lat 1416–1737), młyny, sprawy przeciwpożarowe. 8. Kościoły, szkoły, szpitale i archiwum w Dobrej Nowogardzkiej 1598-1824; sygn. 245-277; 33 j.a. - własność Kościoła i szpitali (matrykuły kościelne, wizytacje, dobra ziemskie należące do kościołów i szpitali), budowa i remonty kościołów oraz założenie szkoły, uposażenie i obsada stanowisk kościelnych, dochodzenia przez duchownych swoich należności, oskarżenia o zniewagi osób duchownych, rachunki kościelne, obsada stanowisk szkolnych, zgony osób duchownych i ich pogrzeby, inwentarz archiwum rodowego, porządkowanie archiwum w Dargomyślu (Hoffelde) na polecenie króla. 9. Dwór książęcy 1684, 1787; sygn. 278-279; 2 j.a. - testament Bogusława von Croy, przywilej Fryderyka II dla szlachty pomorskiej. 10. Meklemburgia 1722-1833; sygn. 280-284, 291; 6 j.a. - stosunki rodziny Dewitzów z książętami Meklemburgii, sprawy sądowe o długi. II. Sąd Grodzki (Burggericht) 11. Administracja ogólna 1717-1827; sygn. 285-290, 292; 7 j.a. - założenie i organizacja sądu grodzkiego, opłaty sądowe, wykazy procesów sądowych, spisy akt sądowych. 12. Personalia 1746-1816; sygn. 293-295; 3 j.a. - burmistrz i urzędnicy sądu. 13. Procesy cywilne 1642-1811; sygn. 296-327; 32 j.a. - sprawy sądowe miasta Dobra Nowogardzka z Dewitzami o młyny, o dobra miej-skie, w sprawie rozruchów, o składanie hołdu, o opłaty, spory i procesy cywilne obywateli miasta o nieruchomości, o powinności, o długi, o spadki. 14. Procesy karne 1726-1812; sygn. 328-334; 7 j.a. - sprawy o morderstwa, wyroki, więzienia i więźniowie. 15. Sądownictwo dobrowolne 1645-1818; sygn. 335-354; 20 j.a. - testamenty ich publikacja, hipoteki, tabele dziedziców, oświadczenia kupna-sprzedaży. 16. Kościoły, szkoły, szpitale 1598-1838; sygn. 355-435; 81 j.a. - matrykuły i wizytacje kościelne, spory i dochodzenia administracji kościelnej, szkolnej i szpitalnej o długi, ziemię, dzierżawy, zniszczenia zabudowań i drewno opałowe, roszczenia administracji kościelnej pod adresem patronów i miasta o prowadzenie budowy i remontów zabudowań kościelnych, szkolnych i szpitalnych, utrzymywanie kościołów, szkół i szpitali, obsada stanowisk w kościołach, szkołach i szpitalach, pensje personelu, spory o należności (wypłatę pensji i deputatu), dochodzenia w sprawie spadków, spuścizn i alimentów, kradzieże w kościołach. 17. Nadzór policyjny w Dobrej Nowogardzkiej 1745-1813; sygn. 436-441; 6 j.a. - egzekucje orzeczeń i nakazów sądu odnośnie podatków, dziesięciny, furażu, danin dla dworu. 18. Handel, rzemiosło 1681-1774; 5 j.a. - przywileje dla rzemiosła, rozporządzenia dotyczące handlu zakazanymi towarami. 19. Sądownictwo patrymonialne 1772-1847; sygn. 447-454; 8 j.a. - wykazy procesów, tabele rozwodów, otwarcia testamentów, dochodzenia w sprawie gwałtów, zniesławienia i alimentów. 20. Adwokaci 1679-1900; sygn. 455-481; 27 j.a. - procesy i sprawy opiekuńcze prowadzone przez adwokatów i komisarzy sądowych.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o rodzinie Dewitzów na Pomorzu pochodzi z 1319 r., kiedy to Ekharda Dewitz wymieniano jako świadka w dokumencie księcia pomorskiego Warcisława IV. W 1353 r. Ulricha Dewitz wzmiankowano jako pana miasta Dobra Nowogardzka i okolicznych wsi. W 1568 r. nastąpił podział majątków pomiędzy członków rodu. Osłabienie znaczenia Dewitzów nastąpiło w drugiej połowie XVI w., m.in. w skutek upadku banku Loitzów (utrata 40 tys. talarów). Dopiero na przełomie XVII i XVIII w. Dewitzowie odzyskali swoje znaczenie. W XVIII w. posiadali już około 40 majątków w okolicach Nowogardu i Dobrej Nowogardzkiej. Na początku XIX w. główne dobra rodowe zaczęły przechodzić w obce ręce na wskutek sprzedaży i podziałów. Pozostały jednak majątki w Mieszewie, Osowie, Mołdawinie i w kilku innych pobliskich wsiach. W ten sposób od nazw posiadanych dóbr powstały gałęzie rodu Dewitz: von Meesow, von Wussow, von Maldewin. W 1853 r. wyodrębniła się rodzina Dewitz-Krebs, kiedy Werner von Dewitz, właściciel majątków w Grzęźnie i Wojtaszycach, dołączył do swego nazwiska, nazwisko panieńskie żony. Archiwum rodu Dewitzów znajdowało się początkowo w Dobrej Nowogardzkiej, lecz w drugiej połowie XVIII w. zostało przewiezione do majątku w Dargomyślu. W 1794 r. na mocy zarządzenia Fryderyka Wilhelma II akta te zostały uporządkowane i podzielono na 12 grup rzeczowych (Titulusów). W połowie XIX w. zasób podzielono na cztery części, tym samym dając później początek czterem zespołom archiwalnym: 1. Dewitz-Meesow, 2. Dewitz-Wussow, 3. Dewitz-Krebs i 4. Dewitz-Maldewin. W latach 1906–1912 prof. Dawid Gantzer opracował dzieje rodu Dewitz, wydane drukiem w latach 1912–1913. W 1919 r. z rękopisów Gantzera utworzono zbiór: Dewitz-Gantzer. W 1908 r. Anna von Dewitz z Osowa przekazała w depozyt archiwum rodzinne, AP w Szczecinie. Materiały te uporządkowano, dzieląc je na dwie części: I. Archiwum Rodzinne, II Sąd Grodzki, nadając nazwę zespołowi: Archiwum rodu Dewitz-Wussow (Familienarchiv von Dewitz-Wussow). W 1943 r. zespół ewakuowano do Pęzina. W 1946 r. wrócił on do archiwum szczecińskiego

Daty skrajne:

1416-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1564-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Dewitz-Wussow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

481

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

481

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA