Archiwum rodu Dewitz-Messow

Sygnatura
65/18/0
Daty skrajne
1469-1901
Liczba serii
47
Liczba skanów
0

Zawartość:

I Archiwum ogólne rodu 1. Personalia 1548-1838; sygn. 1-63; 63 j.a. - genealogia i historia rodziny, kontrakty małżeńskie, testamenty, spadki, dziedziczenia. 2. Korespondencja prywatna 1569; sygn. 64; 1 j.a. - listy Bernda von Dewitz do Franza von Dewitz. 3. Archiwa Dewitzów 1600- 1800; sygn. 65-69; 5 j.a. - repertoria akt rodzinnych i sądowych przechowywanych w Dargomyślu (Hoffelde). 4. Urzędnicy Dewitzów 1646-1800; sygn. 70-76; 7 j.a. - powoływanie sędziów w Sądzie Grodzkim w Dobrej Nowogardzkiej (Daber) i ich zarobki, zatrudnianie leśniczych i strażników w Mieszewie (Meesow), Osowie (Wussow) i Wojtaszycach (Voigtshagen). 5. Dobra i sprawy lenne 1501-1815; sygn. 77-298; 222 j.a. - matrykuły, rejestry dzierżawców, podatki, melioracje, leśnictwo, karczmy, owczarnie, cegielnie, rybołówstwo, młyny, listy lenne, tabele wasali. 6. Aktywa i pasywa 1469-1805; sygn. 299-394; 96 j.a. - pożyczki i długi, długi innych rodzin (von Borcke, von Kleist). 7. Jurysdykcja, procesy cywilne i karne 1537-1810; sygn. 395-434; 40 j.a. 8. Miasto Dobra Nowogardzka 1593-1768; sygn. 435-445; 11 j.a. - przywileje i sądownictwo miasta, stosunki władz miejskich z Dewit-zami, bractwo kurkowe. 9. Kościoły, szkoły i szpitale 1539-1813; sygn. 446-494 (jest sygn. 473a); 50 j.a. - administracja dóbr kościelnych, kolekty, budowa kościołów wizytacje kościelne, mianowanie pastorów w dobrach Dewitzów, długi Dewitzów wobec Kościoła, szkoła w Mokrym (Schönwalde), szpital w Dobrej, rachunki z poszczególnych kościołów. 10. Dwór panujący 1700-1726; sygn. 495-502; 8 j.a. - zaręczyny na dworze elektora brandenburskiego, uroczystości na Pomorzu z okazji koronacji Fryderyka I na króla w Prusach, delegacja na wesele Fryderyka I, śmierć i pogrzeb Fryderyka I. 11. Administracja i urzędnicy 1651-1725; sygn. 503-510; 8 j.a. - ustrój szwedzkiego Pomorza, rozporządzenia na Pomorzu brandenbur-skim, mianowania urzędników. 12. Stany 1634-1728; sygn. 511-515; 5 j.a. - landtagi i ich stosunki z elektorem brandenburskim, nowy podział Pomorza Tylnego (Hinter-pommern) na powiaty, diety landratów. 13. Powiaty 1713-1774; sygn. 516-520; 5 j.a. - sejmiki powiatowe, sprawozdanie landrata von Dewitza, wybory landratów. 14. Militaria 1627-1787; sygn. 521-529; 9 j.a. - przemarsze wojsk, kwaterunki, aprowizacja, obrona granic z Polską (1657 r.), szkody wo-jenne, rekrutacja, oblężenie Szczecina (1712 r.). 15. Kontrybucje i podatki 1577-1727; sygn. 530-538; 9 j.a. - podatki Rzeszy, pogłówne, kontrybucje z powiatów Słupsk (Stolp), Sławno (Schlawe) i Miastko (Rummelsburg). 17. Medycyna 1709-1726; sygn. 539-540; 2 j.a. - zarazy wśród ludzi i zwierząt. 18. Leśnictwo 1713-1726; sygn. 541-542; 2 j.a. - rozporządzenia dotyczące leśnictwa. 19. Varia 1601-1800; sygn. 543-599; 57 j.a. - drukowane rozporządzenia elektora brandenburskiego, a następnie króla pruskiego Frydery-ka I, śmierć hrabiny Rochlitz i proces o otrucie, naprawa drogowskazów, budowa Domu Stanów w Szczecinie, cenzura książek, ubezpieczenia, rozporządzenia dotyczące importu soli, edykt przeciwko pojedynkom, regulamin dla czeladzi, akcyzy miejskie, pożar Koszalina, rzemiosło, wykonanie mapy Pomorza, zakaz wywozu skóry, zakaz handlu kawą i tabaką, handel wyrobami z wełny i lnu, jarmarki, genealogia rodziny von Hyseen i von Horn. 20. Akta burmistrza Lange z Nowogardu 1785-1809; sygn. 600-606; 7 j.a. - długi Dewitzów z Dargomyśla i Osowa, dobra w Łosośnicy (Lasbeck), sukcesja lenna Dewitzów z Meklemburgii na Pomorzu, spuścizna marszałka dworu von Dewitz. 21. Akta sądu patrymonialnego 1758-1811; sygn. 607-636; 30 j.a. - sprawy o długi i alimenty, testamenty, spuścizny. 22. Archiwum rodowe rodziny von Dewitz w Hoffelde 1683-1811; sygn. 637-657; 21 j.a. -manuskrypty Dewitzów z Dargomyśla, wiadomości o młynach w Siennie, rozporządzenia kościelne, kontrakty dzierżawne, sprawy spadkowe. 23. Varia 1601-1901; sygn. 658-701; 43 j.a. - odpisy dokumentów o stosunkach pomorsko-krzyżackich, sprawy sądowe rodziny Dewitz, kontrakty, rachunki.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o rodzinie Dewitzów na Pomorzu pochodzi z 1319 r., kiedy to Ekharda Dewitz wymieniano jako świadka w dokumencie księcia pomorskiego Warcisława IV. W 1353 r. Ulricha Dewitz wzmiankowano jako pana miasta Dobra Nowogardzka i okolicznych wsi. W 1568 r. nastąpił podział majątków pomiędzy członków rodu. Osłabienie znaczenia Dewitzów nastąpiło w drugiej połowie XVI w., m.in. w skutek upadku banku Loitzów (utrata 40 tys. talarów). Dopiero na przełomie XVII i XVIII w. Dewitzowie odzyskali swoje znaczenie. W XVIII w. posiadali już około 40 majątków w okolicach Nowogardu i Dobrej Nowogardzkiej. Na początku XIX w. główne dobra rodowe zaczęły przechodzić w obce ręce na wskutek sprzedaży i podziałów. Pozostały jednak majątki w Mieszewie, Osowie, Mołdawinie i w kilku innych pobliskich wsiach. W ten sposób od nazw posiadanych dóbr powstały gałęzie rodu Dewitz: von Meesow, von Wussow, von Maldewin. W 1853 r. wyodrębniła się rodzina Dewitz-Krebs, kiedy Werner von Dewitz, właściciel majątków w Grzęźnie i Wojtaszycach, dołączył do swego nazwiska, nazwisko panieńskie żony. Archiwum rodu Dewitzów znajdowało się początkowo w Dobrej Nowogardzkiej, lecz w drugiej połowie XVIII w. zostało przewiezione do majątku w Dargomyślu. W 1794 r. na mocy zarządzenia Fryderyka Wilhelma II akta te zostały uporządkowane i podzielono na 12 grup rzeczowych (Titulusów). W połowie XIX w. zasób podzielono na cztery części, tym samym dając później początek czterem zespołom archiwalnym: 1. Dewitz-Meesow, 2. Dewitz-Wussow, 3. Dewitz-Krebs i 4. Dewitz-Maldewin. W latach 1906–1912 prof. Dawid Gantzer opracował dzieje rodu Dewitz, wydane drukiem w latach 1912–1913. W 1919 r. z rękopisów Gantzera utworzono zbiór: Dewitz-Gantzer. Akta rodziny z Mieszewa, zostały w 1907 r. zdeponowane w AP w Szczecinie przez Oskara von Dewitz. Po uporządkowaniu nadano nazwę zespołowi: Archiwum rodu Dewitz-Meesow (Familienarchiv von Dewitz-Meesow), dzieląc go na dwie części – ogólne archiwum rodowe i rodzinne w Dargomyślu. Zespół ten stanowi w zasadzie nierozłączną całość z Archiwum rodu Dewitz-Wussow, ponieważ oba były wytworem jednej kancelarii. Również zespół Dewitz-Meesow został wywieziony w 1943 r. do Pęzina i wrócił częściowo zdekompletowany w 1946 r. do Szczecina

Daty skrajne:

1469-1901

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1469-1901.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Dewitz-Messow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

701

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

701

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA