Archiwum rodu von Zitzewitz-Mutrin

Sygnatura
65/26/0
Daty skrajne
1572-1896
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta rodzinne i stare inwentarze 1572-1789; sygn. 1-10; 10 j.a. - repertorium akt i dokumentów, listy Jakuba von Zitzewitz, granice dóbr, testamenty, inwentarze, porozumienia. 2. Akta posiadłości ziemskich 1601-1860; sygn 11-3 ; 21 j.a. - budynki w Zajączkowie (Sanskow), dzierżawy, świadczenia, spuścizny, korespondencja, akta gruntowe, spory, stosunki własnościowe w Tursku (Turtzig). 3. Akta senioratu oraz sprawy finansowe 1580-1896; sygn. 32-75; 44 j.a. - archiwum rodzinne, konstytuowanie się zarządu rady familijnej i jej decyzje, hipoteki, rachunki senioratu, pokwitowania, korespondencja w sprawie dzierżaw, czynsze.

Dzieje twórcy:

Pomorski ród Zitzewitzów był wymieniany w dokumentach od XIV w. Jego przedstawiciele piastowali wysokie urzędy dworskie i ziemskie, jak np. kanclerz Jakub von Zitzewitz z Motarzyna (zm. w 1572 r.). Do rodziny Zitzewitz należały liczne majątki we wschodniej części księstwa pomorskiego. Jedna z linii tego rodu, uważana za najstarszą, posiadała dobra w powiecie słupskim, z części których powstał w XVIII w. seniorat we wspomnianym Motarzynie. W jego skład wchodziło kilka wsi i folwarków. Największe z nich to Domaradz, Zajączkowo oraz Tursko w powiecie miasteckim. Dobra te w większości należały do Zitzewitzów aż do 1945 r. W wydanym w 1939 r. spisie majątków, wymienia się Friedricha Karla von Zitzewitza jako właściciela posiadłości w Motarzynie liczącej 1574 ha. Najstarsze wiadomości o archiwum Zietzewitzów pochodzą z przełomu XVII i XVIII w. Jego właścicielem był Rüdiger Otto von Zitzewitz (zm. w 1714 r.). Kolejny z rodu, Friedrich von Zitzewitz (1721–1781), znacznie powiększył wspomniane archiwum. Materiały Zitzewitzów w latach 1895–1900 uporządkował Max Stojentin, przygotowując swą pracę Geschichte des Geschlechts von Zitzewitz. W 1938 r. archiwalia z Motarzyna przekazano jako depozyt do archiwum w Szczecinie. W latach 1942–1943 akta ewakuowano prawdopodobnie do Pęzina i Endingen. Po II wojnie światowej do Szczecina wróciło jedynie około 20 % stanu z 1938 r.

Daty skrajne:

1572-1896

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1572-1896.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Familienarchiv von Zitzewitz-Mutrin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38d Zitzewitz-Muttrin, 2,9 m.b., z lat 1642–1925.