Wydział Powiatowy w Białogardzie

Sygnatura
65/98/0
Daty skrajne
1774-1939
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Samorząd i gospodarka komunalna 1843-1939; sygn. 1-67; 67 j.a. - zarządzenia i przepisy, wybory władz samorządowych w gminach, sołtysi i ławnicy, wybory członków i protokoły posiedzeń wydziału powiatowego, administracja krajowa, urzędnicy wydziału, wybory posłów oraz obrady sejmiku powiatowego, spory, dostawy energii elektrycznej i gazu, ochrona i sprzęt przeciwpożarowy. 2. Sądownictwo 1840-1924; sygn. 68-92, 331; 26 j.a. - spory o obciążenia wynikające z prawa patronatu i o decyzje władz policyjnych w sprawach użytkowania dróg, o korzystanie z lasów oraz w sprawach budowlanych, a także o opłaty na rzecz szkół. 3. Kultura 1892-1935; sygn. 93-104; 12 j.a. - zakładanie bibliotek szkolnych, Pomorskie Towarzystwo Historyczno–Archeologiczne (Ge-sellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), biblioteki objazdowe i ich utrzymanie, dokształcanie uczniów, stypendia, zbiory starożytności, akcje na rzecz Niemców mieszkających poza granicami kraju. 4. Rolnictwo i własność ziemska 1841-1939; sygn. 105-178; 74 j.a. - scalanie okręgów dworskich z gminami wiejskimi, podziały mająt-ków ziemskich, podnoszenie niektórych folwarków do rangi samodzielnych dóbr, sprawy własnościowe, parcelacje, regulacje granic i danin, zakładanie nowych osiedli, uprawa roli, hodowla koni, sadownictwo. 5. Medycyna 1867-1932; sygn. 179-186; 8 j.a. - spisy lekarzy, opieka nad chorymi, leczenie gruźlicy, położnictwo. 6. Opieka społeczna 1858-1939; sygn. 187-227; 41 j.a. - zarządzenia i przepisy, pomoc ubogim, warunki mieszkaniowe, robotnicy rolni, bezrobotni, opieka nad inwalidami i młodzieżą, fundacje, organizacje młodzieżowe i szkolne, sport, powołanie krajowej kasy chorych. 7. Komunikacja 1774-1932; sygn. 228-272; 45 j.a. - budowa, remonty oraz utrzymywanie dróg i mostów, wykazy mostów wybudowanych przez państwo, zakładanie telegrafu, regulacja Parsęty (Parsente), koleje wąskotorowe. 8. Przemysł i rzemiosło 1805-1932; sygn. 273-324; 52 j.a. - cech kominiarzy z Połczyna (Bad Polzin), młyny i wiatraki w poszczególnych miejscowościach, instalacja kotłów parowych, olejarnie, gorzelnie, tartaki, cegielnie, garbarnie, przę-dzalnie, koncesje na prowadzenie warsztatów rzemieślniczych. 9. Finanse 1870-1931; sygn. 325-330; 6 j.a. - wykazy podatków, kasa powiatowa i jej administracja.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Białogardzie jako samorządowy organ administracji został powołany na mocy uchwały z 13.XII.1872 r. (Kreisordnung). Był on z jednej strony organem przedstawicielskim sejmiku powiatowego, z drugiej strony był organem ogólnej administracji państwowej oraz sądem administracyjnym I instancji. W jego skład wchodziło sześciu członków wybieranych na sześć lat, posiadających bierne prawo wyborcze oraz powoływanych przez sejmik powiatowy. Przewodniczącym wydziału był zawsze urzędujący landrat powiatu. Do zadań wydziału powiatowego jako urzędu administracji samorządowej należało przygotowywanie uchwał na sejmiki, a po ich zatwierdzeniu nadzór nad ich realizacją, organizowanie wyborów do sejmików powiatowych i współudział przy organizacji wyborów do sejmu krajowego oraz nadzorowanie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Ponadto w gestii wydziału powiatowego znajdowały się: nominacje urzędników powiatowych, kontrola nad samorządem gminnym, a także zatwierdzanie statutów towarzystw ziemskich. Jako organowi administracji ogólnej podlegały mu: sprawy porządkowe, przemysł, rzemiosło i handel (w tym wydawanie koncesji), rolnictwo (podział podatku gruntowego, osadnictwo, melioracja), leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, komunikacja (administracja dróg publicznych, budowa dróg, mostów, grobli i linii kolejowych), medycyna i opieka społeczna (szpitale, nominacje lekarzy) oraz szkolnictwo (budowa szkół, płace nauczycieli). Jako sąd administracyjny pierwszej instancji wydział powiatowy rozstrzygał spory administracyjne nie podlegające władzom rejencyjnym. Ustawa z 1872 r. została znowelizowana w dniu 19.03.1881 r. W świetle tej nowelizacji wydziały powiatowe obok sejmików powiatowych utrzymały swe funkcje jako organy samorządowe szczebla powiatowego. Podtrzymano także dwoistą funkcję landrata, łączącego w swych rękach władzę państwową z samorządową, jako przewodniczący wydziału. Ustawa z dnia 15.12.1933 r. odebrała wydziałom uprawnienia uchwałodawcze oraz większość prerogatyw administracyjnych. Odtąd były one w zasadzie sądami administracyjnymi pierwszej instancji. W 1936 r.znaczenie wydziałów powiatowych ograniczono jedynie do roli organów doradczych landratów. Taka sytuacja przetrwała do 1945 r.

Daty skrajne:

1774-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1774-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Belgard

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

331

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

331

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA