Wydział Powiatowy w Drawsku

Sygnatura
65/99/0
Daty skrajne
1711-1944
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1711-1942; sygn. 1-189; , zarządzenia i przepisy, pomoc rodzinom zmarłych urzędników, „Dramburger Kreisblatt”, granice powiatu, siedziba urzędu powiatowego, dotacje, wybory do wydziału powiatowego oraz protokoły jego posiedzeń, nominacje i wynagrodzenia urzędników, sąd administracyjny, akta procesowe, wybory i protokoły posiedzeń sejmiku powiatowego, instrukcje, rada powiatowa, organizacja obwodów administracyjnych, wybory do władz gminnych, sołtysi i ławnicy, ordynacje miejskie i obciążenia Drawska, urzędnicy w miastach, posiadłości miast, powoływanie nowych gmin i samodzielnych dóbr, towarzystwa gospodarcze, wytyczanie okręgów i działalność urzędów stanu cywilnego, domy dla urzędników, zaopatrzenie ludności w opał, materiały budowlane, przygotowanie basenu kąpielowego. 2. Samorząd 1822-1941; sygn. 190-233; 44 j.a. - sprawy komunalne w poszczególnych miejscowościach, zmiany granic jednostek samorządowych. 3. Policja i ochrona przeciwpożarowa 1828-1943; sygn. 234-249; 16 j.a. - zarządzenia i przepisy, urzędnicy policyjni, policja drogowa, nadzór budowlany, organizacja straży pożarnej, sprzęt przeciwpożarowy. 4. Finanse 1826-1941; sygn. 250-305; 56 j.a. - zarządzenia i przepisy, rewizje rachunków, założenie i działalność powiatowej kasy oszczędnościowej, pożyczki i długi, kredyty, podatki od rzemiosła, psów, myślistwa i piwa, stemplowe, listy dłużne, projekty budżetów powiatu, statystyka finansowa, koncesje. 5. Przemysł, rzemiosło i handel 1846-1940; sygn. 306-339; 34 j.a. - zakłady rzemieślnicze i ich rejestracja, założenie cegielni i wapienni-ków, koncesje na prowadzenie wyszynku, karczmy i sprzedaż wódki w poszczególnych miejscowościach. 6. Rolnictwo i melioracja 1878-1940; sygn. 340-362; 23 j.a. - zakładanie towarzystw osiedleńczych i rolniczych, wypadki podczas pracy, akcja kolonizacyjna, pomorska izba rolna, sadownictwo, ogrodnictwo, fundusz melioracyjny. 7. Leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo 1905-1937; sygn. 363-371; 9 j.a. - zarządzenia i przepisy, dzierżawy terenów łowieckich, spory o szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, stowarzyszenia rybaków. 8. Komunikacja 1873-1944; sygn. 372-467; 96 j.a. - budowa, remonty oraz utrzymanie dróg ulic i mostów, budowa grobli, linie kolejowe normalno- i wąskotorowe, sprawy sporne, obsadzanie dróg drzewami owocowymi. 9. Medycyna i weterynaria 1874-1942; sygn. 468-526; 59 j.a. - koszty transportu chorych, wypadki, położnictwo, sprawy sanitarne, szczepienia ochronne i ich koszty, budowa i koszty utrzymania szpitali, kasa chorych, obsadzanie stanowisk lekarzy, choroby zwierzęce i ich zwalczanie. 10. Opieka społeczna 1855-1933; sygn. 527-546; 20 j.a. - statuty i zarządzenia, pomoc wdowom, opieka nad ubogimi, dzieci zaniedbane, towarzystwa niosące pomoc nieletnim, fundacje, zakłady dla dzieci kalekich, powiatowy dom dziecka. 11. Szkolnictwo 1874-1942; sygn. 547-587; 41 j.a. - gimnazjum w Drawsku, szkoły w poszczególnych miejscowościach ich budowa oraz utrzymanie, szkoła rolnicza, internaty, nauczyciele, zaopatrzenie w pomoce naukowe, opłaty na rzecz szkoły.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy jako samorządowy organ administracji został powołany na mocy uchwały z 13.XII.1872 r. (Kreisordnung). Wydziały były z jednej strony organami przedstawicielskimi sejmików powiatowych, z drugiej strony były organami ogólnej administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi I instancji. W myśl ustawy z 1872 r. w skład każdego z wydziałów powiatowych wchodziło sześciu członków wybieranych na sześć lat, posiadających bierne prawo wyborcze oraz powoływanych na sejmik powiatowy. Przewodniczącym wydziału był zawsze urzędujący landrat danego powiatu. Do zadań wydziału powiatowego jako urzędu administracji samorządowej należało przygotowywanie uchwał na sejmiki, a po ich zatwierdzeniu nadzór nad realizacją, organizowanie wyborów do sejmików powiatowych i współudział przy organizacji wyborów do sejmu krajowego wreszcie nadzorowanie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Ponadto w gestii wydziałów powiatowych jako organów samorządowych znajdowały się: nominacje urzędników powiatowych, kontrola nad samorządem gminnym, a także zatwierdzanie statutów towarzystw ziemskich. Jako organom administracji ogólnej wydziałom powiatowym podlegały: sprawy porządkowe, przemysł, rzemiosło i handel (w tym wydawanie koncesji), rolnictwo (podział podatku gruntowego, osadnictwo, melioracja), leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, komunikacja (administracja dróg publicznych, budowa dróg, mostów, grobli i linii kolejowych), medycyna i opieka społeczna (szpitale, nominacje lekarzy) oraz szkolnictwo (budowa szkół, płace nauczycieli). Jako sądy administracyjne pierwszej instancji wydziały powiatowe rozstrzygały spory administracyjne nie podlegające władzom rejencyjnym. Ustawa z 1872 r. została znowelizowana w dniu 19 III 1881 r. W świetle nowelizacji wydziały powiatowe obok sejmików powiatowych utrzymały swe funkcje jako organy samorządowe szczebla powiatowego. Podtrzymano także dwoistą funkcję landrata, łączącego w swych rękach władzę państwową z samorządową, jako przewodniczący wydziału. Tak zorganizowane wydziały powiatowe pełniły swe funkcje przez blisko 60 lat. Dopiero ustawa z dnia 15 XII 1933 r. odebrała wydziałom uprawnienia uchwałodawcze oraz większość prerogatyw administracyjnych. Odtąd były one w zasadzie sądami administracyjnymi pierwszej instancji. W 1936 r.znaczenie wydziałów powiatowych ograniczono jedynie do roli organów doradczych landratów. Taka sytuacja przetrwała do 1945 r. Akta Wydziału Powiatowego w Drawsku zostały przekazane do Archiwum w Szczecinie w drugiej połowie lat 30-tych XX w. Prawodopodobnie akta pozostały w AP do końca wojny.

Daty skrajne:

1711-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1711-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Dramburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

587

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

587

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W 2012 r. przeprowadzono skontrum zespołu.