Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Sygnatura
65/102/0
Daty skrajne
1723-1937
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja państwowa i samorząd 1799-1930; sygn. 1-11; 11 j.a. - przepisy i zarządzenia, urzędnicy, nadawanie obywatelstwa, przekazywanie akt do archiwum szczecińskiego. 2. Policja i bezpieczeństwo 1787-1936; sygn. 12-34; 23 j.a. - rady robotnicze i żołnierskie, ochotnicy wstępujący do Reichswehry, zajścia polityczne, polscy robotnicy sezonowi, nadzór sanitarno-medyczny oraz nad rzemiosłem, meldunki, spory między pracodawcami a robotnikami, klęski żywiołowe. 3. Rzemiosło i żegluga 1868-1937; sygn. 35-64; 30 j.a. - cechy: murarzy, cieśli, dekarzy, garncarzy, kołodziei, stolarzy, siodlarzy, tapicerów, malarzy, krawców, szewców, rzeźników, kowali, piekarzy, młynarzy i szyprów, z Kamienia Pomorskiego (Cammin i/P.), Golczewa (Gülzow) i Stepnicy (Stepenitz), żegluga przybrzeżna, umocnienia brzegowe w okolicy Dziwnowa (Dievenow), połowy bursztynu, budowa dróg i linii kolejowych. 4. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 1824-1933; sygn. 65-208, 437; 145 j.a. - parcelacje oraz regulacje gruntów w poszczególnych wsiach, sprzedaż ziemi, daniny i obciążenia, myślistwo, ochrona lasów, szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta, obsadzanie wydm roślinnością, sprawy rybołówstwa. 5. Szkolnictwo 1816-1930; sygn. 209-316; 109 j.a. - budowa i utrzymanie szkół ludowych w różnych miejscowościach, dotacje szkolne, regulacje danin na kościół i szkoły, uzupełnianie wykształcenia, zakładanie towarzystw szkolnych. 6. Sprawy kościelne i fundacje 1723-1934; sygn. 317-436; 120 j.a. - utrzymanie kościołów w poszczególnych miejscowościach, parafie, budynki kościelne, kaplice, ewangelicy, staroluteranie, cmentarze, fundacja żeńska w Kamieniu, jej statut, rachunki, sprawy personalne fundacji oraz spuścizny, remonty budynków należących do fundacji, utrzymywanie pomników i starożytności.

Dzieje twórcy:

Landrat jako organ stanowy pojawił się w XVI w. na terenie Brandenburgii. W drugiej połowie XVII w. nadano mu na terenach wiejskich pewne funkcje administracyjne. Odtąd zakres jego władzy landrata obejmował niektóre uprawnienia wojskowe oraz zwierzchnictwo nad administracją. W XVIII w. jego kompetencje, chociaż nie zmienione pod względem terytorialnym, uległy dalszemu rozszerzeniu o władzę policyjną, finansową i ogólny zarząd nad gospodarką. Reformy początku XIX w. przeprowadzone w Królestwie Pruskim (w ramach reform administracji prowincjonalnej), doprowadziły do wytyczenia nowych powiatów. Podział na powiaty (podobnie jak na rejencje) odrzucał dawne historyczne przesłanki i miał zapewnić przede wszystkim sprawne zarządzanie. Reskrypt królewski z 11 VIII 1809 r. ustalał, iż nowe powiaty nie powinny obejmować obszaru większego niż 1225 km2, a liczba ludności miała oscylować w granicach około 25-30 tys. osób. Rozporządzenie z 30 IV 1815 r. podtrzymało zasadę jednolitego podziału państwa m.in. i na powiaty. Jednak władze centralne nakazały, aby w miarę możliwości respektować tradycyjne granice. Od tego czasu obszar powiatu stanowił jednostkę administracyjną podległą władzy landrata (starosty). W 1815 r. przyjęto, że ludność powiatu powinna wynosić od 20 do 35 tys. osób. Na siedzibę urzędów powiatowych miano w miarę możliwości wyznaczać miasta położone centralnie w nowych jednostkach administracyjnych. Zakładano, iż ludność poszczególnych powiatów nie powinna mieć do swej stolicy dalej niż 2–3 mile (14–21 km). Faktyczna realizacja powiatowego podziału Pomorza była procesem dość długim, zakończonym dopiero w latach 1818–1819 (szczególnie przeciągało się wytyczanie granic). W 1938 r. przyłączono do Pomorza nowo utworzoną rejencję pilską. W powiecie landrat, będący reprezentantem władz państwowych, kierował zarówno pracami tamtejszych urzędów powiatowych, jak i nadzorował całą administrację szczebla powiatowego oraz życie społeczno-gospodarcze na powierzonym mu terytorium. Jednak dopiero ustawa z 30 VII 1883 r. nadała landratom pełnię władzy politycznej. Od tego momentu kontrolowali oni wszystkie dziedziny życia powiatu, obejmujące m.in. sprawy polityczne, administrację, handel, przemysł, rolnictwo, szkolnictwo wreszcie religię. Landrat nadzorował także policję, a w niektórych dziedzinach wydawał zarządzenia policyjne (np. komunikacja, łowiectwo). Z jego kompetencji wydzielono natomiast nadzór nad urzędami górniczymi, inspekcją przemysłową, urzędami miar i wag oraz urzędami wydzielonymi (specjalnymi). Landrat jako przedstawiciel władzy państwowej podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Początkowo był wybierany przez powiatowe koło szlachty. Próba nadania mu charakteru urzędnika z nominacji, przez uniezależnienie go od miejscowych właścicieli ziemskich i upodobnienie do prefekta według wzorów francuskich, napotkała na zdecydowany opór pruskiego junkierstwa. W tej sytuacji landrat był po części mężem zaufania i reprezentantem interesów właścicieli wielkich majątków ziemskich z terenu danego powiatu. Wybory kandydata na landrata regulowała specjalna instrukcja wydana w 1833 r. Na wspomniane stanowisko mógł wyłącznie kandydować mieszkający w powiecie właściciel dóbr rycerskich, wciągniętych do metryki. Dopiero od 1872 r. landrata w imieniu króla mianował minister spraw wewnętrznych. Odtąd urząd ten stał się reprezentantem państwa, całkowicie niezależnym od środowisk lokalnych. Zachowano jednak uprawnienia sejmiku powiatowego do proponowania kandydata na stanowisko landrata spośród mieszkańców powiatu. Sejmik powiatowy wybierał ponadto dwóch jego zastępców, zatwierdzanych następnie przez naczelnego prezydenta prowincji. Od 1933 r. o obsadzie stanowisk landratów decydował sam Hitler. Z urzędu landrat był, do czasów nazistowskich, przewodniczącym działającego na terenie powiatu Wydziału Powiatowego jako organu samorządu terytorialnego. Archiwalia Starostwa w Kamieniu przekazywano do archiwum od 1900 do 1944 r. W 1944 r. zespół został wywieziony do Tuczna , gdzie rok później część archiwaliów została zniszczona. W drugiej połowie lat 40-tych XX w. zespół powrócił do AP w Szczecinie.

Daty skrajne:

1723-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1723-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Kammin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

437

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

437

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA