Starostwo Powiatowe w Szczecinie

Sygnatura
65/107/0
Daty skrajne
1702-1939
Liczba serii
22
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1705-1939; 127 j.a. - zarządzenia i przepisy, stosunki francusko-pruskie, wybory do parlamentu Rzeszy i sejmów prowincjonalnych, sprawy dworu, podróże członków rodziny królewskiej oraz wyższych urzędników, święta państwowe, odznaczenia, barwy narodowe, medale pamiątkowe, pomoc finansowa dla wschodnich terenów państwa. 2. Samorząd i gospodarka komunalna 1721-1937; 201 j.a. - organizacja sądów powiatowych, patrymonialnych i obwodowych, personel sądowy, petycje do sejmu prowincjonalnego i sejmików komunalnych, wybory do sejmiku powiatowego, posiedzenia deputowanych powiatowych, wybory i działalność landratów, urzędnicy szczebla powiatowego, instrukcje służbowe, nadzór nad gminami, registratura, wsparcie dla wdów po urzędnikach, gazeta powiatowa, ustrój (ustawa z 30 V 1853 r.) i administracja w miastach, regulacja obciążeń komunalnych, oczyszczanie dróg i ulic, zakładanie studni i wodociągów, sprawy mieszkaniowe, konserwacja murów miejskich, numeracja domów, organizacja gmin i wybory deputowanych gminnych, sołtysi. 3. Policja, bezpieczeństwo 1813-1937; 237 j.a. - organizacja okręgów policyjnych, obywatelstwo, sprawy paszportowe, wizy, dokumenty potwierdzające przynależność państwową, emigracja z Niemiec, robotnicy sezonowi (w tym i polscy), nadzór nad obcokrajowcami, szpiegostwo, strajki, anarchiści, powstańcy polscy z 1831 r., partie polityczne: socjaldemokraci, komuniści, organizacje społeczne, wprowadzanie w życie dekretu o partiach (z 28 II 1933 r.), rady robotnicze i żołnierskie, związki weteranów, rozruchy „Wiosny Ludów”, zbiórka środków na budowę floty wojennej, kluby sportowe, organizacje zawodowe, areszty. 4. Medycyna, weterynaria 1772-1935; 63 j.a. - patenty i zarządzenia, epidemie w tym cholery i ospy, zarazy wśród zwierząt, lekarze, wykazy personelu medycznego, weterynarze, organizacja szpitali, klinika okulistyczna, zakłady dla głuchoniemych, szkoła akuszerek, apteki. 5. Opieka społeczna 1793-1939; 16 j.a. - fundacje, towarzystwo udzielające pomocy uczniom, zapomogi, opieka nad wdowami, sierotami i ubogimi, zaniedbane dzieci, fundacje, inspekcja powiatowa Czerwonego Krzyża. 6. Prasa, biblioteki, kultura 1763-1939; 17 j.a. - organizacja archiwum powiatowego, zbieranie i zabezpieczanie dokumentów, listy i dzienniki z I wojny światowej, pieśni ludowe, budowa pomników, konserwacja zabytków sztuki, pomniki przyrody i kultury, zabytki archeologiczne, rezerwaty przyrody. 7. Szkolnictwo 1767-1939; 68 j.a. - statystyka dotycząca spraw szkolnych, budowa szkół, organizacja bibliotek, szkoły kościelne i prywatne, rady szkolne, kasy wspierające rodziny zmarłych nauczycieli, szkolnictwo specjalne oraz dokształcające (zawodowe), nauczyciele, szkoły w poszczególnych miejscowościach. 8. Kościół 1721-1937; 54 j.a. - budowa i remonty kościołów oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych należących do kościoła, ubezpieczenia budynków kościelnych od ognia, cmentarze, dzierżawy ziemi kościelnej, rady parafialne, kościoły w poszczególnych miejscowościach, gmina baptystów. 9. Żydzi 1816-1927; 13 j.a. - zakładanie gmin wyznaniowych przez ludność żydowską mieszkającą na terenie powiatu, budżety gmin żydowskich, osiedlanie się Żydów z zagranicy, szkolnictwo. 10. Komunikacja, poczta, telegraf 1797-1939; 190 j.a. - zarządzenia i przepisy, policja drogowa, administracja drogami, budowa, naprawa i utrzymanie dróg, ulic, linii kolejowych normalno– i wąskotorowych, oraz mostów, obsadzanie dróg drzewami, wykup ziemi pod planowane szosy, groble, zarząd kolejami, zakładanie poczty i telegrafów. 11. Żegluga morska i przybrzeżna 1814-1939; 16 j.a. - policja wodna, żegluga śródlądowa, urzędnicy, sternicy, oznakowanie dróg wodnych, statki morskie, przybrzeżne i rzeczne, łodzie motorowe, sprzęt ratunkowy. 12. Budownictwo 1798-1938; 66 j.a. - przepisy budowlane, zezwolenia na budowę, koncesje, budowa gorzelni, browarów, młynów w różnych miejscowościach oraz olejarni. 13. Przemysł i rzemiosło 1797-1939; 80 j.a. - założenie izby rzemieślniczej, przepisy prawne, statystyka rzemieślnicza, sądy i rady rzemieślnicze, cechy: piekarzy, rybaków i rzeźników, egzaminy mistrzowskie, zakładanie kuźni, zatrudnianie młodocianych, przyjmowanie i zwalnianie robotników, kasy zapomogowe, kształcenie czeladników, manufaktury, wapienniki, zakładanie i wykazy fabryk, młyny, utylizacja. 14. Handel 1811-1880; 12 j.a. - obrót wełną, bydłem i solą, targi, jarmarki, zakładanie szynków. 15. Rolnictwo i własność ziemska 1702-1939; 359 j.a. - Pomorska Izba Rolnicza, dobra lenne, rycerskie i rentowe, zarządy domen, spisy szlachty, wykazy majątków szlacheckich, spisy gospodarstw, gminy wiejskie, sołtysi, strażnicy nocni, łąki i pastwiska, regulacje ziemi i danin w poszczególnych wsiach, parcelacje i podziały, dzierżawy, osadnictwo, kultura rolna, ogrodnictwo, drzewa morwowe, hodowla owiec, kóz, bydła, trzody chlewnej, farmy zwierząt futerkowych, uprawa tytoniu. 16. Melioracje, powodzie 1772-1936; 78 j.a. - przepisy i zarządzenia, szkody po powodziowe, regulacja, umacnianie oraz oczyszczanie rzek (Odry, Płoni, Rzędowy) i rowów melioracyjnych, młyny wodne, melioracje. 17. Leśnictwo, myśliwstwo 1731-1927; 11 j.a. - przepisy i zarządzenia, administracja leśna, umowy i dzierżawy myśliwskie oraz ich rewizje. 18. Rybołówstwo 1872-1932; 12 j.a. - zarządzenia, rybacy, wielkości połowów. 19. Ochrona przeciwpożarowa 1753-1939; 37 j.a. - przepisy i instrukcje przeciwpożarowe, ochotnicza straż pożarna, statystyka pożarów, towarzystwa ogniowe. 20. Statystyka 1815-1938; 17 j.a. - spisy ludności, statystyka powiatowa, tablice urodzeń i zgonów, zmiany nazwisk, pomiary kraju. 21. Finanse 1805-1938; 16 j.a. - fundusze komunalne, spisy podatników, spory, poborcy podatkowi, podatki od obywateli, opłaty gruntowe i budynkowe. 22. Militaria 1806-1929; 84 j.a. - okupacja francuska, kontrybucje i ciężary nałożone przez Francuzów, długi wojenne z okresu wojen napoleońskich i ich likwidacja, zarządzenia policyjne wydawane podczas I wojny światowej, organizacja żandarmerii, demobilizacja, opieka nad inwalidami wojennymi, jeńcy, kwaterunki. 23. Akcesja nr 2450/2008; 2 j.a.; XIX - XX w. - akta paszportowe i własnościowe z II połowy XIX w. i początków XX w.

Dzieje twórcy:

Landrat jako organ stanowy pojawił się w XVI w. na terenie Brandenburgii. W drugiej połowie XVII w. nadano mu na terenach wiejskich pewne funkcje administracyjne. Odtąd zakres jego władzy landrata obejmował niektóre uprawnienia wojskowe oraz zwierzchnictwo nad administracją. W XVIII w. jego kompetencje, chociaż nie zmienione pod względem terytorialnym, uległy dalszemu rozszerzeniu o władzę policyjną, finansową i ogólny zarząd nad gospodarką. Reformy początku XIX w. przeprowadzone w Królestwie Pruskim (w ramach reform administracji prowincjonalnej), doprowadziły do wytyczenia nowych powiatów. Rozporządzenie z 30 IV 1815 r. podtrzymało zasadę jednolitego podziału państwa. Faktyczna realizacja powiatowego podziału Pomorza była procesem dość długim, zakończonym dopiero w latach 1818–1819 (szczególnie przeciągało się wytyczanie granic). W 1938 r. przyłączono do Pomorza nowo utworzoną rejencję pilską. W powiecie landrat, będący reprezentantem władz państwowych, kierował zarówno pracami tamtejszych urzędów powiatowych, jak i nadzorował całą administrację szczebla powiatowego oraz życie społeczno-gospodarcze na powierzonym mu terytorium. Jednak dopiero ustawa z 30 VII 1883 r. nadała landratom pełnię władzy politycznej. Od tego momentu kontrolowali oni wszystkie dziedziny życia powiatu, obejmujące m.in… Sprawy polityczne, administrację, handel, przemysł, rolnictwo, szkolnictwo wreszcie religię. Landrat nadzorował także policję, a w niektórych dziedzinach wydawał zarządzenia policyjne (np… Komunikacja, łowiectwo). Z jego kompetencji wydzielono natomiast nadzór nad urzędami górniczymi, inspekcją przemysłową, urzędami miar i wag oraz urzędami wydzielonymi (specjalnymi). Landrat jako przedstawiciel władzy państwowej podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Początkowo był wybierany przez powiatowe koło szlachty. W tej sytuacji landrat był po części mężem zaufania i reprezentantem interesów właścicieli wielkich majątków ziemskich z terenu danego powiatu. Wybory kandydata na landrata regulowała specjalna instrukcja wydana w 1833 r. Na wspomniane stanowisko mógł wyłącznie kandydować mieszkający w powiecie właściciel dóbr rycerskich, wciągniętych do metryki. Dopiero od 1872 r. landrata w imieniu króla mianował minister spraw wewnętrznych. Odtąd urząd ten stał się reprezentantem państwa, całkowicie niezależnym od środowisk lokalnych. Zachowano jednak uprawnienia sejmiku powiatowego do proponowania kandydata na stanowisko landrata spośród mieszkańców powiatu. Sejmik powiatowy wybierał ponadto dwóch jego zastępców, zatwierdzanych następnie przez naczelnego prezydenta prowincji. Od 1933 r. o obsadzie stanowisk landratów decydował sam Hitler. Z urzędu landrat był, do czasów nazistowskich, przewodniczącym działającego na terenie powiatu wydziału powiatowego jako organu samorządu terytorialnego. Akta szczecińskiego urzędu landrata trafiły do miejscowego archiwum w trzech partiach: pierwsza w 1889 r., druga w 1929 r. (52 j.a.), trzecia w 1940 r. W czerwcu 1944 r. archiwalia, tworzące wspomniany zespół, wysłano do Tuczna. Po 1945 r. zostały one przejęte przez polską służbę archiwalną (2096 j.a.) i odesłane do Szczecina. W 1970 r. trakcie prac porządkowych wybrakowano 345 j.a. nie mających znaczenia historycznego.

Daty skrajne:

1702-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1702-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Randow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1776

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1776

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

44.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

44.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA