Starostwo Powiatowe w Świdwinie

Sygnatura
65/114/0
Daty skrajne
1795-1932
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólno-państwowe 1846-1932; 8 j.a. - wybory prezydenta Rzeszy oraz do parlamentu Rzeszy i sejmów prowincjonalnych. 2. Samorząd 1814-1932; 36 j.a. - ustrój miejski, wybory do samorządu prowincji (Provinzialverband), rajcy i deputowani miejscy, zmiany organizacyjne w powiecie, urzędnicy i ich nominacje, registratura, wybory burmistrzów w Świdwinie, odznaczenia. 3. Policja i bezpieczeństwo 1811-1932; 52 j.a. - organizacje samoobrony, ochrona republiki, nadzór nad partiami politycznymi i organizacjami społecznymi, związki weteranów, strajki robotników rolnych, przestępcy polityczni, cenzura, sprawy kryminalne, emigracja z Niemiec, napływ osadników z zewnątrz, naturalizacja, zmiany obywatelstwa, bractwo kurkowe ze Świdwina, nadzór nad służbą. 4. Finanse 1831-1909; 3 j.a. - zadłużenie powiatu, kasa powiatowa. 5. Przemysł, rzemiosło 1795-1932; 11 j.a. - statystyka rzemieślnicza, kuźnie wiejskie, cegielnie, młyny, elektrownie, instalacja kotłów parowych, reorganizacja cechów, Izba Rzemieślnicza. 6. Melioracje 1824-1921; 7 j.a. - regulacje rzeki Regi, zagospodarowywanie torfowisk, fundusz melioracyjny. 7. Komunikacja, poczta 1816-1932; 17 j.a. - nadzór nad szosami, budowa, naprawy i utrzymanie dróg, ulic linii kolejowych oraz mostów, policja drogowa, odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę dróg, sprawy poczty, listonosze, instalacja telegrafu. 8. Medycyna 1836-1932; 8 j.a. - kasy chorych, zamknięte zakłady lecznicze, apteki, położnictwo. 9. Fundacje 1852-1931; 2 j.a. 10. Prasa, biblioteki 1852-1920; 1 j.a. - gazety, drukarnie, zakładanie bibliotek. 11. Szkolnictwo 1901-1920; 1 j.a. - ustawy szkolne. 12. Kościół 1872-1932; 3 j.a. - zarządzenia i przepisy, wizytacje kościelne, utrzymywanie miejsc pochówku zmarłych jeńców wojennych. 13. Żydzi 1841-1926; 2 j.a. - spisy ludności, spory, sprawy religijne. 14. Statystyka 1856-1906; 5 j.a. - tabele statystyczne, statystyka szkolna, spisy podatkowe. 15. Militaria 1811-1932; 26 j.a. - odznaczenia wojskowe, długi wojenne, pomniki, zbrojenia, pospolite ruszenie, koszary w Świdwinie, magazyny, kwaterunki, dezerterzy, pomiary kraju. 16. Rolnictwo i własność ziemska 1807-1932; 28 j.a. - regulacje granic oraz parcelacje gruntów w poszczególnych miejscowościach, spisy szlachty (tabele wasali), matrykuły, liczba łanów w powiecie, dokształcanie rolników, szkolnictwo wiejskie w Świdwinie, spory o lasy, wystawy rolnicze, sadownictwo.

Dzieje twórcy:

Dokładna data powstania Starostwa Powiatowego w Świdwinie nie jest znana. Landrat jako organ stanowy pojawił się w XVI w. na terenie Brandenburgii. W drugiej połowie XVII w. nadano mu na terenach wiejskich pewne funkcje administracyjne. Odtąd zakres jego władzy landrata obejmował niektóre uprawnienia wojskowe oraz zwierzchnictwo nad administracją. W XVIII w. jego kompetencje, chociaż nie zmienione pod względem terytorialnym, uległy dalszemu rozszerzeniu o władzę policyjną, finansową i ogólny zarząd nad gospodarką. Reformy początku XIX w. przeprowadzone w Królestwie Pruskim (w ramach reform administracji prowincjonalnej), doprowadziły do wytyczenia nowych powiatów. Od tego czasu obszar powiatu stanowił jednostkę administracyjną podległą władzy landrata (starosty). W powiecie landrat, będący reprezentantem władz państwowych, kierował zarówno pracami tamtejszych urzędów powiatowych, jak i nadzorował całą administrację szczebla powiatowego oraz życie społeczno-gospodarcze na powierzonym mu terytorium. Jednak dopiero ustawa z 30 VII 1883 r. nadała landratom pełnię władzy politycznej. Od tego momentu kontrolowali oni wszystkie dziedziny życia powiatu, obejmujące m.in. sprawy polityczne, administrację, handel, przemysł, rolnictwo, szkolnictwo wreszcie religię. Landrat nadzorował także policję, a w niektórych dziedzinach wydawał zarządzenia policyjne (np. komunikacja, łowiectwo). Z jego kompetencji wydzielono natomiast nadzór nad urzędami górniczymi, inspekcją przemysłową, urzędami miar i wag oraz urzędami wydzielonymi (specjalnymi). Landrat jako przedstawiciel władzy państwowej podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Początkowo był wybierany przez powiatowe koło szlachty. Dopiero od 1872 r. landrata w imieniu króla mianował minister spraw wewnętrznych. Odtąd urząd ten stał się reprezentantem państwa, całkowicie niezależnym od środowisk lokalnych. Zachowano jednak uprawnienia sejmiku powiatowego do proponowania kandydata na stanowisko landrata spośród mieszkańców powiatu. Sejmik powiatowy wybierał ponadto dwóch jego zastępców, zatwierdzanych następnie przez naczelnego prezydenta prowincji. Starostwo Powiatowe w Świdwinie istniało do 1932 r., kiedy to na skutek reformy administracyjnej zlikwidowano powiat świdwiński, a jego terytorium zostało włączone w skład powiatu białogardzkiego. Akta Starostwa Powiatowego w Świdwinie przekazywano do archiwum szczecińskiego partiami począwszy od 1875 r.

Daty skrajne:

1795-1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1795-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Schievelbein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

210

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

210

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA