Sąd Obwodowy w Trzebiatowie

Sygnatura
65/165/0
Daty skrajne
[1776] 1879-1945
Liczba serii
43
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Księgi gruntowe miasta Trzebiatowa 1766-1848; 11 j.a. - zostały założone w 1776 r. i prowadzone do lat 40-tych XIX w. Zawierają one zestawienie parcel miejskich wraz z zabudową według numeru. Każda działka opisana jest w 12 punktach (11 kart), z których część jest bardzo rozbudowana opisowo, np. Titulus possessionis, Eingetragene Schulden. Przy wielu parcelach księgi zawierają także dane dla okresu wcześniejszego – od początku XVIII w, a wpisane zostały podczas zakładania takiej księgi. 2. Księgi gruntowe dóbr miejskich Trzebiatowa 1801-1849; 4 j.a. - księgi hipoteczne dla Chomętowa, Kłodkowa, Modlimowa, Trzeszyna. 3. Księgi gruntowe dóbr szlacheckich 1825-1849; 5 j.a. - księgi hipoteczne wsi - dóbr w Czaplinie Wielkim oraz Węgorzynie. 4. Księgi gruntowe dóbr domenalnych 1830-1831; 6 j.a. - księgi dla Bieczyna, Hohenholz, Osieku, Trzebiatowa. 5. Księgi gruntowe dóbr Kapituły w Kamieniu Pom. 1805-1833; 4 j.a. 6. Akcesja 2007 Księgi gruntowe 1802-1945; 68 ja. 7. Akcesja 2343/2007 Sąd Zagród Dziedzicznych 1934-1944; 5 j.a. 8. Akcesja nr 3440/2014; 1912-1941; 2 j.a. - księgi gruntowe

Dzieje twórcy:

Sąd Ziemski i Miejski w Trzebiatowie był kontynuatorem sądu miejskiego, który działał w Trzebiatowie od czasu lokacji miasta oraz justytariatu domeny w Trzebiatowie. Po klęsce Prus w 1806 r. został podjęta reforma państwa, w tym też sądownictwa. Według ordynacji miejskiej 1808 r. całość spraw wymiaru sprawiedliwości została odebrana magistratom i przekazana królewskim sądom miejskim. Edykt z 10.12.1810 roku powołał z kolei sądy ziemskie i miejskie (Land und Stadtsgerichte) w całym państwie, które swą jurysdykcją miały objąć również dobra prywatne. Sądy ziemskie i miejskie tworzono tylko z połączenia sądów miejskich i justytariatów w domenach. W Trzebiatowie został powołany początkowo Sąd Miejski, a osobno w domenie działał Justytariat, oba jako sądy pierwszej instancji. W swoich okręgach rozpatrywały one tylko sprawy cywilne. Początkowo Sąd Miejski w Trzebiatowie został zakwalifikowany do drugiej klasy, co wynikało z wielkości okręgu – liczby mieszkańców oraz wielkości personelu - tylko jeden sędzia oraz 2 - 3 osoby personelu biurowo - technicznego. Później zmieniono mu klasyfikację na sąd I klasy. W 1834 r. istniejący Justytariat domeny oraz sąd miejski zjednoczono w Królewski Sąd Ziemski i Miejski (Das Königliche Land und Stadtsgericht). Ponadto do okręgu włączono również dobra fundacji - Kapituły Kamieńskiej (Kapituls- Gericht, Domprobstei- und das Vice Dominat Gericht zu Kammin), które leżały w północnej części powiatu gryfickiego: Niechorze Wielkie (Gross Horst). Po przeklasyfikowaniu do I klasy okręg sądu obejmował już nie tylko samo miasto ale również znaczne obszar północnej części powiatu gryfickiego, w tym trzy zarządy domen: Trzebiatów, Rzędzice (Sulzhorst) i Żukowo (Suckowhof). W związku z tym w nowej strukturze powstało trzy osobowe kolegium sędziowskie oraz zwiększono liczbę personelu pomocniczego – kancelaryjnego. Sąd Ziemski i Miejski działał do 21 marca 1849 roku, gdy to na podstawie ustaw o nowym ustroju sądów z 2 i 3 stycznia 1849 r. został rozwiązany, a jego okręg został włączony do okręgu nowopowstałego Sądu Powiatowego w Gryficach. Sąd Obwodowy w Trzebiatowie powstał 1.X.1879 r.. Był to sąd I instancji. Odwołania i apelacje kierowane były do Sądu Krajowego w Stargardzie. W 1934 r. przy Sądzie utworzono Sąd Zagód Dziedzicznych. Sąd w Trzebiatowie działał do pierwszych tygodni 1945 r. [Oprac. na podstawie wstępu do inwentarza zespołu]

Daty skrajne:

[1776] 1879-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1776-1833, 1834-1849, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Sąd Ziemski i Miejski w Trzebiatowie Land- und Stadtgericht Treptow a.d. Rega

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Treptow an der Rega

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

105

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

105

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W 2007 r. zmiana nazwy zespołu.