Akta miasta Barlinka

Sygnatura
65/189/0
Daty skrajne
1766-1944
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1809-1944; 78 j.a. - zarządzenia dotyczące funkcjonowania administracji miejskiej, urzędników magistrackich i rajców, posiedzenia zarządu, komisje, deputacje, akta personalne poszczególnych urzędników i nauczycieli oraz ich nominacje na różne stanowiska, koszty podróży służbowych, wybory władz miejskich, komisja elektryfikacyjna, administracja leśna, opieka nad wdowami i sierotami po urzędnikach miejskich, kronika i herb miasta. 2. Budownictwo 1812-1942; 153 j.a. - mury miejskie, utrzymanie budynków komunalnych, budowa szpitala, ratusz, urząd finansowy, szkoła, mieszkania służbowe i prywatne, restauracje, domy dla biednych, kupno i sprzedaż gruntów oraz budynków, wynajmowanie mieszkań, kolej normalno- i wąskotorowa, zmiany własności, ustalanie granic, spory graniczne, kataster, sprawy leśne, drzewa owocowe: szkółka i obsadzanie dróg, dzierżawy gruntów, placów i łąk, torfowisko, dzierżawy myślistwa, naprawa i utrzymanie ulic, dróg i szos, mosty, regulacja rzek, jeziora, rybołówstwo, osadnictwo, statystyka miejska. 3. Nadzór policyjny 1826-1927; 23 j.a. - kontrola stowarzyszeń, cechy: krawców, stolarzy, rzeźników, kowali, kominiarzy, kołodziei i tokarzy, szewców, piekarzy, statuty cechowe, sądownictwo cechowe, bractwo kurkowe, tygodniowe targi, przemysł drzewny. 4. Ubezpieczenia, opieka społeczna 1890-1921; 8 j.a. - opieka społeczna, inwalidzi i ludzie starsi, kasa chorych, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, renty, ubezpieczenia od odpowiedzialności. 5. Gospodarka komunalna i konserwacja zabytków 1825-1940; 12 j.a. - administracja poczty, założenie oddziału banku Rzeszy, telefonia, biblioteki, wykopaliska, konserwacja murów miejskich i zabytków. 6. Zakłady użyteczności publicznej 1805-1932; 36 j.a. - gazownia, założenie instalacji gazowej w ratuszu, pozyskiwanie gazu i jego ceny, sprzedaż koksu i smoły, kąpielisko, przygotowanie ław do prania, oświetlenie ulic, założenie światła elektrycznego na ratuszu, ochotnicza straż pożarna, pompy miejskie, wodociągi, zarządzenia i przepisy dotyczące ich pracy, rachunki i finanse wodociągów, kanalizacja, remonty sieci kanalizacyjnej, budownictwo spółdzielcze, urząd miar i wag i jego budowa. 7. Opieka społeczna, zdrowie 1823-1923; 14 j.a. - kuchnie ludowe, legaty i fundacje, organizacje dobroczynne, domy opiekuńcze, stowarzyszenia kobiece, pomoc chirurgiczna, opieka nad chorymi, wyznaczenie miejsca dla chorych na płuca, administracja szpitala. 8. Finanse miejskie 1787-1944; 33 j.a. - hipoteka miejska, dokumenty potwierdzające własność miasta, pożyczki i kapitały, rewizje kasy miejskiej, ubezpieczenia, listy zastawne, procesy miasta z właścicielami nieruchomości, rewizje kasy oszczędnościowej, założenie banku miejskiego, pożyczki miasta dla osób prywatnych, finansowanie budowy kolei, finansowanie szkół. 9. Szkolnictwo, oświata, kościół 1766-1930; 72 j.a. - szkoły średnie i zawodowe: handlowe, rzemieślnicze, rolnicze, szkolnictwo prywatne, ochronki dla dzieci, szkoła wiejska w Żydowie (Siede), personel nauczycielski, programy nauczania, gimnastyka w szkołach, lekarze szkolni, deputacja szkolna, statystyka, budowa nowych szkół i urządzeń sportowych, zarządzenia dotyczące kościoła, pastorzy i diakoni, świątynia i plac przy kościelny, cmentarz, wóz do przewozu zwłok, zegar na wieży kościelnej, organy, naprawy świątyni i budynków należących do kościoła, katolicy, baptyści, gmina żydowska, wybory do parlamentu Rzeszy i prezydenckie.

Dzieje twórcy:

W X–XII w., w pobliżu późniejszego miasta Barlinek istniała osada z grodem strzegącym granicy pomorsko-wielkopolskiej. W latach sześćdziesiątych XIII w. wspomniany obszar został włączony w granice Brandenburgii. Konsekwencją tego wydarzenia stała się lokacja Barlinka w 1278 r. na magdeburskim prawie miejskim. W latach 1402-1454 miejscowość wraz z całą Nową Marchią przeszła w ręce krzyżackie, aby następnie znaleźć się ponownie pod władzą margrabiów brandenburskich. Głównymi zajęciami ludności miasteczka zarówno w średniowieczu, jak i epoce nowożytnej były rolnictwo i hodowla. Rocznie odbywały się tu cztery jarmarki na konie i bydło. Podczas wojny trzydziestoletniej (lata 1618-1648) miasto doznało wielu strat. Stabilizacja gospodarcza Barlinka nastąpiła dopiero w XVIII w. wraz z rozwojem tkactwa, sukiennictwa i lniarstwa. W 1750 r. miasto liczyło 1653 mieszkańców. Na przełomie XVIII i XIX w. działała tu także papiernia. W drugiej połowie XIX w. powstała fabryka pługów, krzeseł i garbarnia. W 1898 r. Barlinek otrzymał połączenia kolejowe z Myśliborzem i Choszcznem. Wprowadzenie przez władze pruskie w 1808 r. nowej ordynacji miejskiej spowodowało ukonstytuowanie się w Barlinku, pochodzącej z wyborów, rady miejskiej, która wyłaniała ze swego grona magistrat faktycznie zarządzający miastem. Ustrój magistracki umocniła ustawa o miastach z 1853 r., czyniąca z rady organ wyłącznie ustawodawczy i kontrolny, natomiast z magistratu wykonawczy. Według przepisów z 1935 r. magistrat barlinecki składał się z burmistrza, zastępcy oraz czterech radnych wybieranych na sześć lat. Pracę magistratu wspierało pietnastoosobowe zgromadzenie radnych. Zarówno radni, jak i przedstawiciele magistratu mogli być wybierani i zatwierdzani tylko w porozumieniu z rządzącą partią.

Daty skrajne:

1766-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1766-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Berlinchen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

429

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

429

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA