Akta miasta Chociwla

Sygnatura
65/191/0
Daty skrajne
1449-1881
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1449-1870; 27 j.a. - księga ławnicza, wybory burmistrzów i rajców, urzędnicy miejscy, zarządzenia władz zwierzchnich i magistratu, podziały czynności urzędniczych, akcyza, granice miasta, matrykuła graniczna, obchody stulecia włączenia miasta do Prus. 2. Przemysł, rzemiosło 1744-1881; 11 j.a. - księgi uczniów i czeladników, księgi kasowe, młyny, magazyn wełny, manufaktury, folusz, terminy rocznych jarmarków i tygodniowych targów. 3. Rolnictwo, własność ziemska 1716-1845; 9 j.a. -, własność ziemska, majątki miejskie, dzierżawy folwarków lub ich części, regulacje i sprzedaż gruntów. 4. Budownictwo 1707-1836; 8 j.a. - budowa mostu, szkoły, domu prepozytów i innych budynków kościelnych, remont mieszkania superintendenta, montaż i naprawa organów. 5. Opieka społeczna, medycyna 1733-1852; 9 j.a. - medycyna, szpital św. Jerzego, opieka nad ubogimi, pomoc pogorzelcom, zwolnienia podatkowe. 6. Szkolnictwo, kościoły, wyznania 1694-1876; 17 j.a. - kościoły, uposażenie kościoła mariackiego, dzierżawy ziemi kościelnej, prawo patronatu, remonty proboszczówki i szkoły miejskiej, Kościół katolicki, szkoła żydowska, stypendia dla nauczycieli, emerytury nauczycielskie. 7. Myślistwo, rybołówstwo 1673-1827; 5 j.a. - bractwo kurkowe, dzierżawy prawa połowu ryb i spory o wspomniane prawo. 8. Sprawy przeciwpożarowe 1779-1850; 5 j.a. - towarzystwo przeciwpożarowe, założenie katastru dla nieruchomości w mieście, pieniądze dla pogorzelców. 9. Jurysdykcja 1620-1867; 35 j.a. - akta procesowe między władzami a obywatelami miasta w różnych sprawach. 10. Finanse miejskie 1677-1865; 102 j.a. - etaty kamery, kasa kameralna i jej rewizje, dochody i wydatki kasy kameralnej, rachunki kamery, kasa szkolna, kasa rolno-leśna, rachunki szpitala, kasa ubogich, wydatki miasta podczas wojen napoleońskich, podatki od nieruchomości, tytoniu, towarów luksusowych, długi miasta. 11. Statystyka 1719-1846; 24 j.a. - statystyka gospodarcza, ludność miasta, wykazy pogłowia bydła i koni, taksy żywnościowe, tabele ukazujące rozwój produkcji rzemieślniczej i tytoniowej. 12. Militaria 1789-1840; 70 j.a. - mobilizacja armii, dostawy koni i butów dla wojska, ciężary nałożone na miasto przez wojska napoleońskie, lazarety, kwaterunki francuskie i pruskie, rekwizycje żywności, transporty prochu i drewna, magazyn prowiantowy, dostawy opatrunków, koszty wojenne, furaż.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o Chociwlu pochodzi z 1321 r. Jego początki wiążą się z działalnością gospodarczą rodziny von Wedel, która jest uznawana za prawdopodobnych założycieli osady. Wiadomo, że w 1338 r. Chociwel uzyskał potwierdzenie nabytych wcześniej praw miejskich. Właścicielami jednej części miasta byli wówczas biskupi kamieńscy, drugiej zaś margrabiowie brandenburscy, ale wasalami obydwóch stron byli wspomniani wyżej Wedlowie. W 1600 r. miasto zostało przeniesione na lubeckie prawo miejskie, a w 1603 r. stało się lennem książąt pomorskich. Po wymarciu dynastii Gryfitów i podziale Pomorza Chociwel znalazł się ponownie w Brandenburgii. Przez cały wspomniany okres ludność ośrodka zajmowała się głównie rolnictwem oraz rzemiosłem i drobnym handlem. Załamanie gospodarcze i demograficzne przyniosła miasteczku wojna trzydziestoletnia. Większego rozwoju nie widać tu również w XVIII w. o czym świadczy m.in. brak większego przyrostu ludności (w 1740 r. 850 osób, w 1782 r. 872 osoby, w 1794 r. 937 osób). Pewne ożywienie nastąpiło w Chociwlu dopiero w XIX i na początku XX w. Miasto uzyskało wtedy połączenie drogowe ze Stargardem (1843 r.) oraz kolejowe ze Stargardem i Białogardem (1859 r., część linii Szczecin–Gdańsk). Od tej pory Chociwel pełnił funkcję lokalnego ośrodka rzemieślniczo-handlowego. Wraz ze wzrostem gospodarczym powiększała się stopniowo liczba jego mieszkańców, wynosząc odpowiednio: 1008 osób w 1812 r., 2019 osób w 1852 r., 2531 osób w 1900 r. oraz 3400 osób w 1939 r. W 1898 r. władze miejskie przekazały swoje archiwalia w depozyt do archiwum szczecińskiego. Losy zespołu w okresie II wojny światowej są nieznane.

Daty skrajne:

1449-1881

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1449-1881.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Freienwalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

322

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

322

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38b Freienwalde, 3 j.a., z lat 1338, 1455, 1805–1847.