Akta miasta Drawna

Sygnatura
65/194/0
Daty skrajne
1740-1936
Liczba serii
21
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Registratura 1811-1932; 40 j.a. - urzędnicy, uposażenia burmistrzów, wybory rajców, komisja zdrowia, deputacja zajmująca się opieką społeczną, listy ławników, protokoły posiedzeń rady, księga protokołów, sprawy magistratu, uchwały sejmików powiatowych, wybory do parlamentu Rzeszy, Związek Miast Niemieckich, registratura, biblioteka. 2. Przepisy i rozporządzenia 1765-1912; 8 j.a. - zarządzenia w sprawach podatkowych, spadkowych, gimnastyki i ludności żydowskiej, przepisy dotyczące uwzględniania inwalidów wojennych przy obsadzaniu stanowisk urzędniczych w mieście, postanowienia o poborze opłat podczas trwania jarmarków, zarządzenia w sprawach ogólnych, ujednolicenie i oszczędności w administracji. 3. Ochrona zdrowia, lecznictwo, szpitale 1842-1935; 6 j.a. 4. Ludność, ewidencja i statystyka 1847-1916; 28 j.a. - listy mieszkańców, spisy prawyborców, sprawy meldunkowe, spisy podatników, rejestry urodzeń i zgonów, statystyka gospodarcza, spisy zwierząt hodowlanych. 5. Własność miejska 1803-1913; 31 j.a. - dzierżawy myślistwa na terenach leśnych należących do miasta, zagospodarowy-wanie lasów, pozyskiwanie i sprzedaż drewna, wolne deputaty drewna, budowa leśniczówki, licytacje dłużników, torfowisko, posiadłości ziemskie miasta, dzierżawy łąk i ziemi uprawnej, poprawa kultur rolnych, regulacje ciężarów z poszczególnych działek, folwark, dzierżawy rybołówstwa. 6. Procesy i spory 1809-1895; 15 j.a. - spory między mieszkańcami miasta, mieszkańcami a władzami, miastem a osobami z zewnątrz o dzierżawy, granice, pastwisko, czynsze, długi, zabudowania. 7. Rzemiosło, handel, przemysł, sprawy monetarne 1823-1921; 14 j.a. - spisy jarmarków odbywających się w sąsiednich miastach, waga miejska, fałszywe monety, zarządzenia cechowe, rzemiosła domowe, kasa czeladnicza. 8. Szkolnictwo 1828-1923; 13 j.a. - fundacja popierające naukę ubogich, szkoła niedzielna i uzupełniająca, budowa szkoły, przerwy w nauce spowodowane obchodami urodzin króla, przygotowanie mieszkania dla nauczyciela, zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli, zarządzenia dotyczące szkoły. 9. Ubezpieczenie i Kasa Chorych 1823-1922; 10 j.a. - choroby weneryczne, kasa chorych i jej rachunki, tyfus plamisty, ubezpieczenia robotników i robotników rolnych od nieszczęśliwych wypadków i na starość, kasa zmarłych, oznaczanie trucizn i grzybów trujących. 10. Opieka społeczna 1843-1924; 9 j.a. - zasiłki pieniężne, pożyczki dla weteranów, opieka nad ubogimi na terenie miasta, utrzymywanie inwalidów wojennych. 11. Zabytki, przyroda 1885; 1 j.a. 12. Sprawy wojskowe 1823-1922; 45 j.a. - zatrudnianie na stanowiskach urzędniczych inwalidów wojennych, furaż, rewizje spisów kantonalnych, rehabilitacje, reklamacje poborowych, spisy rekrutów, mobilizacje, kwaterunki, sprawy garnizonu, rezerwa, obciążenia wojenne, jeńcy wojenni. 13. Finanse 1741-1932; 93 j.a. - kasa pożarowa, statystyka finansowa, dochody i wydatki kasy kameralnej, zwolnienia z podatków, rachunki kamery, klasyfikacja podatków, kontrola czeków pocztowych, listy podatków szkolnych, zarządzenia w sprawach finansowych, podatki od rzemiosła, reforma podatków komunalnych, podatki powiatowe. 14. Budownictwo komunalne 1740-1936; (sygn. 310a); 16 j.a. - przepisy dotyczące spraw budowlanych, czyszczenie kominów, przeniesienie strzelnicy bractwa kurkowego, konserwacja zabytków, zezwolenia budowlane, utrzymanie ulic i grobli, studnie. 15. Nadzór policyjny 1808-1929; 35 j.a. - przepisy ogólne dotyczące nadzoru nad rzemiosłem, budownictwem, drogami, szosami i koleją, nadzór nad ludnością, jeńcami wojennymi, bractwem kurkowym, cenami, sądownictwo, więziennictwo, nadzór nad handlem, rzemiosłem, koncesje na prowadzenie gospod i szynków, kontrola zatrudnienia, nadzór nad cudzoziemskimi robotnikami. 16. Klęski żywiołowe (pożary, powodzie) 1733-1926; 5 j.a. - eksplozja kotła parowego, pożary i likwidacja szkód po pożarach, edykt w sprawach melioracji.

Dzieje twórcy:

Ziemie, na których powstało później Drawno stanowiły we wczesnym średniowieczu pogranicze między Pomorzem a Wielkopolską. W X–XIII w. istniał tu gród i niewielka osada. W latach 90-tych XIII w. obszar, o którym mowa, został podbity przez margrabiów brandenburskich. Na początku XIV w. gród wraz z przyległym terenem otrzymali z rąk margrabiów Wedlowie. Dopiero w latach 1363–1373 osada otrzymała prawa miejskie, ale wyłonione wówczas władze były całkowicie zależne od miejscowych feudałów. W latach 1402–1454 miasto wraz z całą Nową Marchią znalazło się we władaniu krzyżackim, a Wedlowie musieli złożyć przysięgę lenną zakonowi. Po 1454 r. Drawno zostało ponownie przyłączone do Brandenburgii. Przez cały omawiany okres miejscowość była niewielkim centrum handlowym i rzemieślniczym, mającym jednak dość silne kontakty zarówno z Wielkopolską, jak i z Pomorzem. Podczas wojny trzydziestoletniej osada została całkowicie zrujnowana. Dopiero druga połowa XVIII w. przyniosła Drawnu stabilizację gospodarczą. Około 1750 r. mieszkało tu 994 osoby. W miejscowości działała wówczas kuźnia i niewielka stalownia. Na początku XIX w. mieszkańcy wyłonili w wolnych wyborach radę miejską i magistrat (ordynacja miejska z 1808 r.). W ciągu XIX w. w Drawnie rozwinęło się tkactwo, uruchomiono także siedem cegielni, kaflarnię, sieciarnię i tartak parowy. W 1895 r. miasteczko otrzymało połączenia kolejowe z Choszcznem i Kaliszem Pomorskim. Rozwój gospodarczy ośrodka spowodował wzrost jego ludności. W 1816 r. mieszkało tu 1042 osoby, w 1857 r. 2174 osoby, w 1900 r. 2821 osób, ale w 1939 r. liczba mieszkańców spadła do 2711 osób. Akta miasta Drawna trafiły do archiwum szczecińskiego w 1942 r. W rok później zespół został ewakuowany do Ralswick, skąd po II wojnie światowej przeniesiono go do obecnego Landesarchiv w Greifswaldzie. W archiwum szczecińskim znajduje się część zespołu zabezpieczona po II wojnie światowej przez polskich archiwistów w registraturze urzędu.

Daty skrajne:

1740-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1740-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Neuwedell

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

369

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

369

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38b Neuwedell, 10,4 m.b., z XVIII w. do 1934 r