Akta miasta Gryfice

Sygnatura
65/198/0
Daty skrajne
1501-1944
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Przywileje i ustrój miejski 1720-1737; 1 j.a. - kopiariusz przywilejów miasta z kroniką i listą wójtów krajowych. 2. Budownictwo miejskie 1724-1944; 29 j.a. - naprawa murów miejskich, budowa szpitala, ratusz, remonty mostów, umacnianie brzegów strumieni, studnie miejskie i ich administracja, grobla, oświetlenie ulic. 3. Rolnictwo 1700-1891; 24 j.a. - zarządzenia i przepisy, polepszanie kultur rolnych, sadzenie drzew morwowych, odszkodowania, wybory i zatwierdzenie mierniczych zboża, deputacja gospodarcza rady miejskiej, rewizja rachunków zbożowych, hodowla bydła, świń i drobiu, pastwiska, wystawy rolnicze. 4. Sprawy graniczne, posiadłości i pomiary gruntów 1619-1848; 16 j.a. - granice dóbr miejskich, pomiary poszczególnych pól, spory, rowy graniczne, regulacje granic. 5. Cła i jarmarki 1695-1897; 21 j.a. - cła mostowe, akcyza miejska, jarmarki, utrudnienia stawiane gryfickim kapelusznikom w Golczewie (Gülzow), utrudnienia na innych targach i jarmarkach, jarmarki bydlęce i kramarskie. 6. Ubezpieczenia od ognia i sprawy przeciwpożarowe 1763-1861; 6 j.a. - zniszczenia z czasów wojny siedmioletniej, kataster ogniowy, towarzystwo ubezpieczające od ognia, zarządzenia przeciwpożarowe. 7. Sprawy kościelne 1595-1884; 39 j.a. - fundusz dla wdów po duchownych, biblioteka kościelna, sprawy pochówków, święta kościelne, towarzystwo biblijne, zakaz uprawiania handlu w święta, archiwum kościelne, rachunki kościoła mariackiego, zegar na wieży kościelnej, koszty utrzymania staroluterańskiego kościoła, domu proboszcza i szkoły, obsada stanowisk kościelnych w mieście i w jego posiadłościach, skargi na duchownych, spory, naprawa budynków kościelnych we wsiach miejskich, remont wieży, proboszczówki, domu wdowiego, separacje gruntów kościelnych, spór o prawo patronatu. 8. Szkolnictwo 1601-1896; 55 j.a. - przepisy i zarządzenia, szkoła miejska, protokoły posiedzeń deputacji szkolnej, administracja szkolna, statystyka szkolna, podręczniki i pomoce szkolne, plany lekcji, przerwy w nauce, nauczyciele ich zatwierdzenia i uposażenia, matury, gimnazjum, budowa nowej szkoły, utrzymanie i remonty budynków szkolnych na terenie miasta, szkoły wiejskie. 9. Opieka społeczna 1660-1894; 41 j.a. - kolekty, kasa ubogich i jej rewizje, dom ubogich i jego utrzymanie, posiedzenia deputacji zajmującej się opieką społeczną, towarzystwa: robotnicze, opieki nad ubogimi i chorymi, szpitale św. Jerzego i św. Ducha, uposażenie szpitali, spory i procesy, stypendia, legaty, opieka nad rodzinami robotników dniówkowych, rachunki i ich rewizje. 10. Zwierzchność państwowa 1599-1876; 17 j.a. - sejmy krajowe, negocjacje w sprawie długów, stosunki z zagranicą, amnestia, wybory posłów do północnoniemieckiego parlamentu, podróże króla i członków rodziny królewskiej, urodziny i zgony w rodzinie królewskiej, jubileusz 100–lecia włączenia Pomorza do Prus. 11. Nadzór policyjny 1752-1888; 34 j.a. - kontrola obcych pism, cenzura, wykazy zakazanych druków, obserwacja stanów Regi, wykorzystanie rzeki do spławu drewna, ulepszanie dróg krajowych i obsadzanie ich drzewami, sprawy ludności żydowskiej, koncesje dla rodzin żydowskich, nadzór nad czeladnikami, epidemia cholery, komisja sanitarna. 12. Rzemiosło, handel, żegluga 1501-1894; 98 j.a. - cechy: tokarzy, kołodziei, krawców, kapeluszników, garncarzy, płócienników, rzeźników, bednarzy, kowali, szewców, stolarzy, piekarzy, młynarzy, farbiarzy, szklarzy, wytwórców gwoździ, garbarzy, tkaczy, ślusarzy, cieśli, murarzy, zegarmistrzów, introligatorów, kowali miedziowych, siodlarzy, dekarzy, sprawy czeladnicze, wykazy mistrzów, egzaminy, spory, manufaktura sukiennicza, założenie fabryki sukna i flaneli, administracja tytoniowa, statystyka, magazyn weł-ny, wytwórnia płótna, koncesje na przerób liści tytoniowych, zatrudnianie młodocianych, proces miasta z klasztorem w Białobokach (Belbuck) o wolną żeglugę na Redze (Rega), handel rzeczny i morski, zakazy importu niektórych towarów, denuncjacje, wiadomości o szyprach, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, spory i skargi, wybory powiatowej komisji egzaminacyjnej, sprawy monetarne, nowe miary i wagi. 13. Statystyka 1718-1888; 16 j.a. - przygotowanie mapy Pomorza, wykazy ludności, pozyskiwanie wełny, pogłowie zwierząt, wykazy dóbr miejskich, tabele cen zboża, informacje o zabudowie miasta, wykazy rzemiosł i rzemieślników. 14. Wojskowość 1640-1899; 105 j.a. - inwalidzi, opieka nad sierotami po wojskowych, garnizon, administracja, rachunki, budynki należące do wojska, lazaret, naprawa garnizonowej stajni, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury garnizonu, remonty, magazyn zbożowy, budowa nowych magazynów, zaopatrzenie w żywność i furaż, kwaterunki szwedzkie, francuskie i pruskie, sztab, rekwizycje, przemarsze, wydatki miasta na utrzymanie wojska, opieka nad rodzinami wojskowych, mobilizacje, kontrybucje nałożone na miasto przez Rosjan i Francuzów. 15. Finanse miejskie 1697-1846; 24 j.a. - rejestry kamery miejskiej, rachunki, kasa miejska, księga kasowa kamery.

Dzieje twórcy:

Gryfice zostały lokowane na prawie lubeckim w 1262 r. przez księcia Warcisława III. Bogato uposażone rozwijały się pomyślnie m.in. dzięki handlowi spławną Regą. Pod koniec XIII w. pojawiła się tu dziesięcioosobowa rada miejska z burmistrzem na czele. W XIV w. ośrodek stał się członkiem Hanzy. Na początku XVI stulecia ludność miasta wynosiła już ok. 2 tys. osób. Pomyślny rozwój Gryfic przerwała wojna trzydziestoletnia, z której wyszły one wyludnione i zrujnowane. Ponadto, gdy w 1637 r. wymarła pomorska dynastia Gryfitów miejscowość dostała się (ostatecznie w 1653 r.) w ręce elektorów brandenburskich. W drugiej połowie XVII w. w mieście obok rady utworzono dziesięcioosobowe kolegium (od 1673 r.), będące dla władz miejskich ciałem doradczym i opiniodawczym. Jednak dopiero XVIII w. przyniósł Gryficom ożywienie gospodarcze. Miejscowość dysponowała wówczas 10 wioskami, pięcioma folwarkami, dwiema karczmami i dwoma młynami. Rozkwit przeżywało także miejscowe rzemiosło. Na początku XVIII w. miastem zarządzała dwunastoosobowa rada składająca się z trzech burmistrzów, trzech szafarzy i sześciu senatorów. W wyniku zmian ustrojowych w latach 1716 i 1722 władza w mieście przeszła w ręce pięcioosobowego magistratu (burmistrz, burmistrz sądowy, szafarz, dwóch senatorów). W ciągu XVIII w. wzrosła również liczba mieszkańców Gryfic, wynosząc w 1740 r. 1724 osoby, a w 1794 r. 2138 osób. Reformy początku XIX w. (ustawa miejska z 1808 r.) na nowo zorganizowały władze miasta. Na jego czele stała teraz, pochodząca z wyborów, dwudziestoczteroosobowa rada miejska (organ uchwałodawczy), z której wyłoniono sześcioosobowy magistrat (organ wykonawczy) złożony z burmistrza, zastępcy oraz czterech radnych. W XIX i pierwszej połowie XX w. Gryfice były już dobrze rozwiniętym lokalnym ośrodkiem przemysłowo-handlowym. W 1882 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe ze Szczecinem i Koło-brzegiem. Jednocześnie miejscowość stała się lokalnym węzłem kolei wąskotorowych, otrzymując połączenia z: Niechorzem (1896 r.), Dargosławiem (1898 r.), Golczewem (1901 r.) oraz Trzygłowem (1913 r.). Na początku XX w. w Gryficach pracowały: cukrownia, fabryka wyrobów ceramicznych, wapiennik, fabryka marmolady i mączki ziemniaczanej, młyn oraz tartak. W ciągu XIX i XX w. ludność Gryfic znacznie wzrosła, wynosząc odpowiednio: 2280 osób w 1816 r., 4461 w 1857 r., 6477 w 1900 r., 8371 w 1925 r., zaś 10 805 w 1939 r. Akta miasta Gryfice trafiły do szczecińskiego archiwum w kilku dopływach. Pierwszy z nich znalazł się w Szczecinie w 1905 r., a następne w okresie między I a II wojną światową. W czasie II wojny światowej archiwalia gryfickie, w ramach rozśrodkowania zasobu archiwum szczecińskiego, wywieziono do Ralswicku na Rugii. W latach czterdziestych XX w. znalazły się one w Greifswaldzie. W 1962 r. wspomniany zespół na mocy umowy o wymianie archiwaliów z ówczesną NRD został przejęty przez WAP w Szczecinie.

Daty skrajne:

1501-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1501-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Greifenberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

526

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

526

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak