Akta miasta Miastka

Sygnatura
65/207/0
Daty skrajne
1617-1933
Liczba serii
61
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy państwowe, krajowe i obce 1749-1884; 19 j.a. - edykty i rozporządzenia podatkowe, wybory do sejmów krajowych i powiatowych, przepisy spadkowe, przywileje miasta, własność ziemska, zniesienie poddaństwa w dobrach miejskich, zaburzenia w mieście. 2. Powstanie i rozwój miasta w zarysie - statystyka 1775-1873; 16 j.a. - tabele statystyczne, informacje o początkach osady, statystyka ludności, tabele ukazujące rozwój sukiennictwa, przędzalnictwa oraz innych rzemiosł. 3. Ustrój i administracja miasta 1617-1910; 73 j.a. - ustrój miejski, prawa przynależne władzom miasta oraz szeregowym mieszczanom, stosunki patronów z rodu von Massow z mieszczanami, wybory burmistrzów i radnych, zatwierdzenia i zwolnienia burmistrzów oraz członków magistratu, ich uposażenia, deputacje magistrackie, obsada kamery, kasa miejska, sprawy ogólne administracji. 4. Budżet miejski, kasy, podatki 1709-1933; 40 j.a. - kasy, podatki, procesy miasta z patronatami, spory graniczne z sąsiednią szlachtą, rachunki, rejestry i personel kamery, dochody i wydatki kasy miejskiej, podatki komunalne, projekty budżetów. 5. Sądownictwo, urząd kata 1708-1865; 35 j.a. - urząd kata, edykty i rozporządzenia w sprawach sądownictwa, spory gminy miejskiej z patronatami i burmistrzami, więziennictwo, tytuły własności, kat miejski. 6. Spory graniczne 1622-1854; 28 j.a. - recesy, rejestry i regulacje granic miasta oraz jego posiadłości, spory graniczne z sąsiadami, konflikty o grunty, prawo własności, przebieg i zmiany granic. 7. Zmiany posiadłości i użytkowanie miejskich parcel oraz zabudowań 1742-1862; 19 j.a. - dzierżawy ziemi uprawnej, łąk, pastwisk i wód, kupno, sprzedaż i użytkowanie miejskich posiadłości, dzierżawa wagi miejskiej, kupno, sprzedaż, i użytkowanie zabudowań w mieście. 8. Rolnictwo i prace wspólne 1674-1886; 66 j.a. - sprawy ogólne miejskiego rolnictwa, koloniści, separacje, odszkodowania, zakładanie folwarków, budowa i rozbudowa różnych obiektów rolniczych, szarwarki, hodowla bydła, pastwiska i łąki, wody, bagna i torfowiska. 9. Publiczne budownictwo naziemne, podziemne i drogowe 1736-1888; 27 j.a. - budowa magazynów zbożowych, obsadzanie drzewami poboczy dróg, budowa i utrzymanie mostów, tamy spiętrzające rzeki i strumienie, budowa nowego ratusza, studni na rynku, remizy oraz dróg i szos w okolicy miasta. 10. Sprawy pocztowe 1766-1838; 1 j.a. - zarządzenia dotyczące poczty. 11. Leśnictwo i myślistwo 1772-1889; 17 j.a. - edykty i rozporządzenia, denuncjacje w sprawach kradzieży drewna, administracja lasów, spory, licytacje, spisy leśne, sprzedaż drewna opałowego, zarządzenia w sprawach myślistwa, polowania na wilki. 12. Handel i przemysł 1739-1860; 51 j.a. - edykty i rozporządzenia, statystyka rzemieślnicza i przemysłowa, podatki, budowa, eksploatacja i dzierżawy młynów, tartak, garbarnie, przędzalnie, farbiarnie, szkoła tkacka, plantacje tytoniu, hodowla jedwabników i morwy. 13. Rzemiosło 1750-1882; 35 j.a. - regulaminy, edykty w sprawach rzemiosła, związki czeladnicze, kasy zapomogowe, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, poszczególne rzemiosła: bednarze, szewcy, pantoflarze, sukiennicy, ślusarze, rzeźnicy, skargi. 14. Sprawy policyjne 1739-1893; 70 j.a. - edykty, zakazy, rozporządzenia, nadzór budowlany, zarząd przemysłowy, zabezpieczenie przeciw pożarowe, nadzór nad obcymi, sprawy paszportowe, cenzura, bezpieczeństwo i porządek publiczny, nadzór nad rynkiem, jarmarki, opłaty od handlujących, akcyza, cła, stemple, gry hazardowe, fałszywe pieniądze, znaki mennicze, pogrzeby. 15. Sprawy wojen i wojskowości 1671-1921; 49 j.a. - ewidencja, zaprzysięganie rekrutów wyznania katolickiego i żydowskiego, zakwaterowanie oddziałów francuskich, dostawy żywności, dezerterzy, landwera, pomoc dla ofiar wojny, opieka nad inwalidami, kontrybucje, straty wojenne. 16. Sprawy duchowieństwa i szkolnictwa 1699-1887; 55 j.a. - zarządzenia, korespondencja, cmentarze, towarzystwo biblijne, rachunki kościelne, rachunki kas szkolnych, rozbudowa szkół, angażowanie na posady duchownych i nauczycieli, skargi. 17. Opieka społeczna 1770-1863; 17 j.a. - praca biednych, pomoc państwa, kasy ubogich, łaźnie, zapomogi, zakwaterowanie ubogich. 18. Żydzi 1763-1848; 7 j.a. - edykty, rozporządzenia, spisy ludności żydowskiej, nauka. 19. Opieka społeczna i sprawy osobowe 1841-1858; 2 j.a. - kasa zmarłych, kasa wdowia i posagowa.

Dzieje twórcy:

Obszar, na którym powstało Miastko, stanowił południowe pogranicze ziemi sławieńskiej. Do początków XIV w. tereny te należały do książąt gdańskich. W 1310 r. zajęli je Krzyżacy, ale ostatecznie około połowy XV w. weszły one w skład Pomorza. W drugiej połowie XV w. omawiany teren znalazł się w bezpośrednim władaniu rodu von Massow. W 1617 r. Miastko uzyskało (decyzja Książęcego Sądu Nadwornego w Szczecinie) prawa miejskie (być może było to tylko potwierdzenie wcześniejszej lokacji otrzymanej jeszcze w czasach krzyżackich), ale nie uznali tego właściciele okolic von Massowowie. To właśnie ród von Massow przez swego wójta faktycznie zarządzał osadą. Rada miejska była jedynie organem doradczym wójta, mianowanego wyłącznie za zgoda miejscowych feudałów. W 1653 r. omawiany obszar został włączony w granice Brandenburgii. W 1707 r. Miastko lokowano po raz kolejny, ale jego byt podciął w 1719 r. olbrzymi pożar, w czasie którego zaginęły wszystkie przywileje osady. W tej sytuacji w 1721 r. Fryderyk Wilhelm I jeszcze raz potwierdził miejskość Miastka, lokując je na prawie lubeckim. W XVIII w. ostatecznie ustabilizował się byt miasteckiej osady, kiedy powstał z niej lokalny ośrodek handlowy i rzemieślniczy. W tym czasie miejscowa ludność wzrosła z 1983 mieszkańców w 1740 r. do 2347 osób w 1794 r. Pod koniec XVII i w XVIII w. Miastko stało się lokalnym centrum sukienniczym, zbywającym swe produkty w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim. W XVIII w. Miastko stało się także miejscem produkcji tytoniu. Rozwijał się tu również przemysł bawełniany. Nowa ordynacja miejska (1808 r.) doprowadziła do ukonstytuowania się w Miastku rady złożonej z 24–36 rajców. Wyłoniła ona kolegium magistrackie, w skład którego wchodzili: burmistrz, skarbnik oraz czterech–sześciu honorowych członków (mianowanych spośród rajców). W pierwszej połowie XIX w. na skutek wysokich taryf celnych, ustanowionych na granicach Królestwa Polskiego, w Miastku załamała się całkowicie wytwórczość sukiennicza. Dopiero druga połowa XIX i pierwsza połowa XX w. doprowadziła do reorientacji miasteckiej gospodarki. Rozwinęła się tu produkcja oparta na przetwórstwie rolnym i miejscowych surowcach np.: tartak, cegielnia, trzy przędzalnie. Na wzrost ośrodka wpłynęło również wybudowanie linii kolejowych do Sławna i Słupska (1878 r.), Człuchowa (1902 r.) oraz Bytowa (1909 r.). Wraz z rozwojem rzemiosła i drobnego przemysłu powiększała się liczba ludności wynosząc odpowiednio: 3163 osoby w 1812 r., 3393 osoby w 1831 r., 5406 osób w 1861 r., 5335 osób w 1900 r. oraz 8516 osób w 1939 r. Akta Miastka przekazywano do archiwum szczecińskiego w latach 1899, 1902, 1908, 1934, 1936 i 1939. Podczas II wojny światowej ewakuowano do Ralswick, skąd trafił do Greifswaldu. W 1962 r. archiwalia rewindykowano z dawnej NRD.

Daty skrajne:

1617-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1617-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Rummelsburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

627

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

627

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38b Rummelsburg, 1 j.a., z 1813 r.