Akta miasta Nowego Warpna

Sygnatura
65/211/0
Daty skrajne
1701-1944
Liczba serii
28
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. CZĘŚĆ I - AKTA DO 1885 r.; 1701-1889; 124 j.a. 1. Sprawy kościelne, opieka nad wdowami po urzędnikach 1732-1808; 10 j.a. - zarządzenia, majątek kościelny, wdowy, dom sierot, kolekty, opiekuństwo. 2. Sprawy fabryczne i handlowe 1701-1846; 12 j.a. - obrót zbożem i solą, taksy na piwo i wódkę, handel książkami, kontakty między Prusami a Anglią, przepisy dotyczące handlu bursztynem w Słupsku. 3. Sprawy sądowe i sporne 1727-1795; 5 j.a. - zarządzenia, złodziejstwo, cudzołóstwo, sprzedaż łąki. 4. Sprawy administracyjne 1729-1796; 6 j.a. - dostawy żywności do magazynu w Szczecinie, zarządzenia w sprawach zmarłych, importu węgla, zakazy eksportu niektórych towarów z Prus, urzędnicy. 5. Sprawy budowlane, gruntowe, graniczne 1723-1885; 8 j.a. - przepisy i przywileje dla budujących i naprawiających statki, budowa zachrystii, poczta, komisja do regulacji granic posiadłości miejskich. 6. Sprawy paszportowe 1744-1872; 8 j.a. - zezwolenia dla statków neutralnych bander, sprawy mierniczych i tragarzy, repertorium. 7. Sprawy leśne i rolne 1724-1796; 9 j.a. - granice rewirów leśnych, umacnianie brzegów potoków i rowów, melioracje, zarazy i hodowla bydła, grunty miejskie, edykt w sprawie lnu i konopi. 8. Sprawy policyjne 1715-1889; 10 j.a. - edykty, sprawy monetarne, katastrofy morskie, karanie nielegalnego importu kawy, listy poborowych, spory i skargi. 9. Sprawy kamery miejskiej 1767-1797; 7 j.a. - sprawy podatkowe, tabele gospodarcze. 10. Sprawy handlu solą 1787-1806; 6 j.a. - kupno i sprzedaż soli, ceny, warzelnia, likwidacja opłaty milowej. 11. Sprawy podatkowe, akcyzowe, finansowe 1715-1806; 16 j.a. - finanse, przepisy i instrukcje, akcyza, cła, podatki od manufaktur, pokwitowania wpłat, rachunki, spłaty, kasa miejska. 12. Sprawy wojskowe, kwatermistrzostwa 1713-1824; 27 j.a. - edykty, zarządzenia przeciwko dezerterom, pobór rekruta, zakaz wywozu amunicji do Francji, pozyskiwanie koni pociągowych, opieka nad inwalidami, listy kantonalne, zaburzenia podczas werbunków, furaże, sprawy żołnierzy kończących służbę wojskową, kontrybucje, kasa wypłacająca zasiłki dla inwalidów, korespondencja. II. CZĘŚĆ II - AKTA PO 1885 r.; 1822-1944; 255 j.a. 13. Ogólne przepisy, skargi, biblioteki, gospodarka komunalna 1865-1936; 33 j.a. - przepisy, skargi, urzędnicy miejscy, założenie biblioteki, materiały biurowe, ogrzewanie i czyszczenia lokali biurowych, zaopatrzenie wdów po urzędnikach, registratura, sprawy porto, linie telefoniczne i kable elektryczne, urlopy pracowników. 14. Wybory władz miejskich, urzędnicy, komisje, posiedzenia deputowanych 1822-1944; 15 j.a. - wybory i zatwierdzenia radnych oraz posłów na sejmiki, urzędnicy, pracownicy pomocniczy, kasa miejska, komisje magistrackie, protokoły posiedzeń rady, uchwały władz miejskich, statystyka szkolna. 15. Gospodarka leśna, rybna 1871-1936; 19 j.a. - zarządzenia, pozyskiwanie drewna opałowego, zagospodarowywanie lasów i podnoszenie kultur leśnych, leśniczówka, bagna, rybołówstwo na Jeziorze Nowowarpieńskim (Neuwarper See), lasy na trasie linii kolejowej z Glashütte do Nowego Warpna. 16. Parcele, place, ulice, sprzedaż drzewa, dzierżawy, czynsze 1822-1937; 31 j.a. - dzierżawy parcel, ogrodów, łąk, bagien, myślistwa, rybołówstwa, podatki gminne, place miejskie, ulice, opieka nad cmentarzem, czynsze, spory. 17. Spory właścicieli z miastem o grunty i podatki, kupna, sprzedaże, podatki 1887-1943; 18 j.a. - skargi, spory obywateli z miastem o grunty i podatki, przepisy cmentarne, rewizje kasy, zegar miejski, transakcje kupna–sprzedaży, odszkodowania za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta. 18. Kasa miejska 1884-1941; 14 j.a. - długi, miejska kasa oszczędnościowa, rewizje kasy głównej, personel kasy, pożyczki, papiery wartościowe, pomorski związek kas oszczędnościowych. 19. Szkolnictwo, wychowanie fizyczne 1870-1936; 37 j.a. - programy szkolne, gimnastyka, szkoły prywatne, założenie żeńskiej szkoły zawodowej, szkoła leśników, kasa i deputacja szkolna, nauczyciele, statystyka szkolna, place zabaw, szkoła ludowa, założenie i utrzymanie placu i przyrządów gimnastycznych, biblioteka szkolna, renty i zapomogi. 20. Opieka społeczna 1876-1936; 13 j.a. - ubodzy, przygotowanie izby chorych, spuścizny po zmarłych, grabarze, położne, pomoc mieszkaniowa, założenie i utrzymanie diakonii. 21. Budownictwo komunalne 1876-1936; 50 j.a. - plany budowlane, budowa i utrzymanie ratusza, szkoły, domu ubogich, sądu okręgowego, leśniczówki, kostnicy, infrastruktury portowej, naprawa ulic, utrzymanie dróg i rowów, oświetlenie ulic, oczyszczanie rynsztoków, pogłębianie drogi wodnej do portu, pomost przeładunkowy, promenada, budowa kąpieliska miejskiego, budowa dróg w okolicy miasta, budownictwo mieszkaniowe, budowa kolei do Nowego Warpna, wytyczenie nowego cmentarza. 22. Turystyka, organizacje społęczne 1895-1943; 22 j.a. - przygotowanie ośrodka dla chorych na płuca, letnicy, kąpielisko, próby utworzenia uzdrowiska, organizacje społeczne na terenie miasta. 23. Ubezpieczenia przeciwpożarowe 1884-1936; 1 j.a. 24. Statystyka 1886-1936; 1 j.a. 25. Sprawy kredytowe 1927-1936; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Pierwsze wzmianki o Nowym Warpnie jako mieście (civitas) pochodzą z lat 1317 i 1352. Nie znana jest jednak dokładna data lokacji osady. Wiadomo jedynie, że w 1397 r. miejscowość otrzymała prawo wolnej żeglugi aż do morza. Po pożarze ośrodka książę Joachim I potwierdził w 1442 r. mieszkańcom lubeckie prawo miejskie, wolności celne i handlowe oraz uprawnienia rybołówcze na wodach Jeziora Nowowarpińskiego. W 1556 r. Nowe Warpno otrzymało z rąk księcia Filipa I kolejne zatwierdzenie dotychczasowych przywilejów i wolności. Przez cały wspomniany okres ludność trudniła się tu głównie rolnictwem, hodowlą i rybołówstwem. Ponadto zajmowano się budową łodzi i sieciarstwem. Po wymarciu dynastii Gryfitów (1637 r.) i podziale Pomorza (reces z 1653 r.) między Brandenburgię i Szwecję Nowe Warpno znalazło się na ziemiach podległych koronie szwedzkiej. Szwedzi, korzystając z położenia osady (na półwyspie), próbowali pod koniec XVII w. przekształcić ją w nadgraniczną twierdzę. Od 1720 r. miasteczko zostało objęte przez administracje pruską. W XVIII w. rozwinęło się tu budownictwo okrętowe, a nowowarpieńskie stocznie do lat osiemdziesiątych skutecznie konkurowały ze szczecińskimi. Mieszkało tu wielu szyprów, sterników i marynarzy (obok rybaków), a miejscowy port odgrywał pewną rolę w handlu lokalnym. Wraz z wyraźnym rozwojem Nowego Warpna wzrastała także liczba jego mieszkańców z 990 osób w 1740 r. do 1181 w 1782 r. Początek XIX w. przyniósł mieszczanom reformy (ustawa z 1808 r.), w wyniku których w wolnych wyborach wyłoniono radę miejską, a z niej magistrat. W XIX i pierwszej połowie XX w. w mieście działało kilka warsztatów rzemieślniczych, niewielka stocznia rybacka, sieciarnia oraz wędzarnie ryb. W 1905 r. do miasteczka doprowadzono linie kolejową. W tym czasie ludność Nowego Warpna stopniowo wzrastała, wynosząc odpowiednio: 1412 osób w 1816 r., 1821 w 1857 r., 1951 w 1900 r., 2055 w 1939 r. Akta miasta Nowego Warpna znalazły się w szczecińskim archiwum w latach trzydziestych XX w. W czerwcu 1944 r. zespół został podzielony. Część archiwaliów wywieziono do Ralswicka, skąd trafiły do Greifswaldu, część zaś pozostawiono w Szczecinie. Te ostatnie polska służba archiwalna zabezpieczyła w 1945 r. w budynku archiwum. W 1958 r. na terenie Nowego Warpna odnaleziono 237 poszytów akt miejskich, głównie z końca XIX i XX w. Zostały one przesłane do Szczecina.

Daty skrajne:

1701-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1701-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Neuwarp

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

379

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

379

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38b Neuwarp, 1236 j.a., 7,35 m.b., z lat [1512, 1646] 1652–1938.