Akta miasta Okonka

Sygnatura
65/212/0
Daty skrajne
1730-1943
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Ogólna administracja 1730-1936; 87 j.a. - wybory władz, protokoły posiedzeń rady i komisji, stosunki z Czaplinkiem (Tempelburg), spisy ludności, sprawy urzędników, kultura i biblioteki. 2. Finanse 1753-1940; 102 j.a. - budżety miasta, podatki, dochody z dzierżaw, skup złota i srebra, kamera miejska, utrzymanie dróg, ulic i budynków. 3. Majątek miejski 1735-1936; 65 j.a. - pomiary i zamiany gruntów, ustalanie granic, sprzedaż łąk, dzierżawy lasów i prawo do polowania, gospodarka leśna, deputaty drewna dla ratusza i szkoły miejskiej, żwirownia, opłaty za magazynowanie zboża, koloniści, tereny pod budowę osiedli, kuźnie miejskie. 4. Granice 1801-1936; 13 j.a. - kataster, pomiary łąk i gruntów uprawnych, parcelacja, hipoteka, sprzedaż ziemi, organizacja folwarku, wykazy budynków i innych nieruchomości, spory graniczne i ustalanie granic. 5. Cechy, rzemiosło i handel 1738-1936; 83 j.a. - farbiarnia, koncesje rzemieślnicze, podatki od cechów, statuty i przepisy cechowe, egzaminy mistrzowskie, cechy: krawców, kowali, rzeźników, płócienników, kołodziei, szewców i kominiarzy, manufaktury, magazyn wełniany, inspekcje fabryczne, zezwolenia na uprawianie rzemiosła, izba rzemieślnicza, jarmarki wełniane, fabryka płócien, tartak, mleczarnia, płace i warunki pracy robotników, spory miedzy robotnikami a pracodawcami, koncesje na przerób wełny, budowa młyna, rzeźnia, winiarnie i piwiarnie. 6. Komunikacja 1793-1936; 27 j.a. - budowa kolei i odszkodowania za grunty, przepisy i opłaty drogowe, brukowanie i utrzymanie dróg. 7. Budownictwo 1743-1936; 37 j.a. - budowa fabryk, leśniczówki, poczty, ratusza, remizy, szkoły i więzienia, naprawa dróg i mostów, przepisy i zezwolenia budowlane, prace przeciwpowodziowe. 8. Szkolnictwo 1747-1936; 47 j.a. - sprawy personalne nauczycieli, kontrole finansowe szkół, budowa prywatnej szkoły, szkoła średnia, seminarium nauczycielskie, programy szkolne, deputacja szkolna, opieka zdrowotna w szkołach, budowa domów dla nauczycieli, opieka nad młodzieżą. 9. Kościół i opieka społeczna 1769-1935; 36 j.a. - obsadzanie stanowisk duchownych, dzierżawy budynków i gruntów kościelnych, pomoc chorym i biednym, organizacja pomocy społecznej, komisja opiekuńcza, dom ubogich. 10. Sądownictwo 1730-1943; 64j.a. - spory pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta, kradzieże, fałszowanie produktów. 11. Statystyka 1772-1925; 28 j.a. - tabele wyrębu drewna, zbioru ziemiopłodów, ceny zboża, chleba i mięsa, tabele produkcji manufakturowej, statystyka budynków, spisy mieszkańców, spisy ludności żydowskiej, spisy kanto-nalne, zgony, wyniki głosowań. 12. Gospodarka komunalna 1873-1937; 20 j.a. - utrzymanie zieleni miejskiej, upiększanie miasta, oświetlenie ulic i placów, utrzymanie dróg i ulic, gazownia, kanalizacja, kąpielisko, elektrownia, cmentarz miejski. 13. Militaria 1767-1936; 67 j.a. - dostawy żywności, udział w budowie twierdzy kołobrzeskiej, wykazy osób podlegających służbie wojskowej, utrzymanie wojsk francuskich, dostawy pieniędzy i koni, kwaterunki, straty wojenne, utrzymanie miejskiej straży obywatelskiej, mobilizacja, inwalidzi wojenni. 14. Nadzór policyjny 1777-1937; 50 j.a. - zwalczanie bezrobocia, socjaldemokracja, zrzeszenie kupieckie, związek byłych wojskowych, bractwo kurkowe, klub cyklistów, przepisy i kontrole policyjne, sprawy obyczajowe, wyszynk alkoholu, więzienie, nadzór zebrań i zabaw, wydawanie paszportów, prasa, naturalizacja obcokrajowców, kontrola miar i wag. 15. Służba zdrowia 1773-1909; 23 j.a. - personel medyczny, akuszerki, lekarz miejski, choroby zakaźne, szczepienia, kontrole sanitarne, apteka, nielegalna praktyka. 16. Ochrona przeciwpożarowa 1767-1935; 53 j.a. - opłaty za ochronę przeciwpożarową, likwidacja szkód w budynkach prywatnych, Towarzystwo Ogniowe, dochodzenia w sprawie pożarów.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o wsi Okonek pochodzi z 1547 r. W 1597 r. osada otrzymała od księcia Jana Fryderyka zezwolenie na organizację trzech jarmarków rocznie. W omawianym okresie miejscowość nie miała formalnego prawa miejskiego. W 1628 r. znajdowało się tu 45 gospodarstw rolnych i sześć zagrodniczych oraz dwa młyny i karczma. Ponadto pracowało tu aż 34 szewców. Przez całe średniowiecze i epokę nowożytną Okonek należał do Pomorza (domena szczecinecka). Po wymarciu dynastii Gryfitów (1637 r.) i podziale Pomorza (reces graniczny z 1653 r.) ośrodek przypadł Brandenburgii. Dopiero w 1754 r. król pruski Fryderyk II podniósł Okonek do rangi miasta (lubeckie prawo miejskie). Powołano wówczas burmistrza, którego wspierało trzech radnych. W drugiej połowie XVIII w. Okonek stał się znaczącym ośrodkiem płócienniczym i sukienniczym, eksportującym materiały do Wielkopolski i na Pomorze Gdańskie. Mimo to jeszcze w 1784 r. miasteczko składało się z jednej ulicy, przy której stał ratusz i 123 domy (w tym 22 ceglane). Wśród grup zawodowych, poza rolnikami, dominowali: płóciennicy i sukiennicy (85 osób), szewcy (8 osób) oraz krawcy (6 osób). Rozwój gospodarczy miasteczka spowodował wzrost jego ludności z 864 osób w 1740 r. do 1029 osób w 1794 r. Nowa ordynacja miejska (1808 r.) doprowadziła do wyłonienia w Okonku, pochodzą-cej z wyborów, rady miejskiej. Z jej składu wydzielono magistrat sprawujący faktyczny zarząd nad miastem. Ustrój magistracki utrwaliła ustawa z 1853 r. jednoznacznie rozdzielając kompetencje uchwałodawcze rady miejskiej od wykonawczych magistratu. W drugiej połowie XIX w. produkcja płótna i sukna znacznie się skurczyła z powodu barier celnych ustanowionych na granicach Królestwa Polskiego. W tej sytuacji w Okonku, oprócz kilku fabryczek sukna, powstały: mleczarnia, cegielnia, dwa tartaki i fabryka mebli. W 1878 r. miejscowość uzyskała połączenie kolejowe ze Szczecinkiem i Jastrowiem. W 1843 r. miasto liczyło 1579 mieszkańców, w 1900 r. 2245 mieszkańców, w 1925 r. 2611 mieszkańców, w 1939 r. 2941 mieszkańców. Akta miasta Okonka trafiły do archiwum szczecińskiego w 1881 r. W czasie II wojny światowej zespół ewakuowano do Ralswicku, skąd po 1945 r. przeniesiono je do archiwum w Greifswaldzie. Natomiast akta miasta Okonka przechowywane w Szczecinie w 1950 r. zostały przejęte przez polskich archiwistów z registratury urzędu.

Daty skrajne:

1730-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1730-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Ratzebuhr

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

803

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

803

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38b Ratzebuhr, 0,15 m.b., z lat 1750–1880.