Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/339/0
Daty skrajne
1945-1949
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat Ogólny 1945-1947; 3 j.a. – zarządzenia, instrukcje, osadnictwo wojskowe, korespondencja, zaopatrzenie pracowników PUR w żywność. 2. Referat Prawny 1946-1949; 9 j.a. - zaświadczenia repatriacyjne, protokoły zeznań świadków dotyczące mienia pozostawionego poza granicami kraju. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1947; 5 j.a. – sprawy osadnicze, korespondencja, zarządzenia, instrukcje, stan gospodarczy i ludnościowy powiatu-zestawienia statystyczne, rybactwo, chłonność osadnicza, organizacja administracji, osadnictwo wojskowe i repatriantów zza Buga, opis gospodarczy, zniszczenia wojenne. 3. Referat Osadnictwa 1945-1945; 12 j.a. – osadnictwo cywilne i wojskowe-korespondencja, podania osadników, opis gospodarstw, wnioski o przydział gospodarstw.

Dzieje twórcy:

PUR został powołany do życia na podstawie dekretu PKWN z dnia 7.X.1944 r. Do jego zadań należało organizowanie repatriacji ludności polskiej z obszarów innych państw, regulowanie planowego napływu repatriantów, opieka sanitarno-żywnościowa podczas przeprowadzania repatriacji, planowe rozmieszczenie repatriantów, udzielanie pomocy repatriantom, popieranie zrzeszeń i instytucji społecznych, których celem było niesienie pomocy i opieka nad repatriantami. W maju 1945 r. zadania PUR-u zostały rozszerzone o zagadnienia dotyczące osadnictwa. Organem naczelnym był Zarząd Centralny, działający początkowo w Lublinie, a od lutego 1945 r. w Łodzi. Na wyzwalanych terenach wraz z tworzeniem się administracji polskiej, tworzono także oddziały PUR: wojewódzkie – na szczeblu województwa i powiatowe na szczeblu powiatu. Na Pomorze Zachodnie pierwsze grupy operacyjne przybyły w kwietniu 1945 r. – jedna dotarła do Stargardu i utworzyła tu pierwszy Punkt Etapowy i oddział powiatowy (obwodowy), druga dotarła do Koszalina i utworzyła tu oddział powiatowy (obwodowy) przekształcony w czerwcu 1945 r. w oddział okręgowy (wojewódzki), kolejna grupa dotarła do Szczecinka i również utworzyła tu oddział powiatowy. Do końca lipca 1945 r. utworzono oddziały powiatowe (obwodowe) PUR na terenie całego województwa szczecińskiego. W Szczecinie Oddział PUR zorganizowano 28.V.1945 r. Obok oddziałów powiatowych tworzono także punkty etapowe, które miały zapewnić kilkudniowe zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę lekarską repatriantom do momentu uzyskania przez nich miejsca zamieszkania. Tworzono też punkty sanitarno-odżywcze oraz inspektoraty osadnictwa. Na terenie województwa było 26 tego typu placówek. Akcja repatriacyjna trwała z dużym natężeniem do końca 1947 r. Później stopniowo ilość repatriantów zaczęła się zmniejszać. W kwietniu 1947 r. całą akcję osiedleńczą, a przede wszystkim przydzielanie gospodarstw repatriantom przejęły z oddziałów powiatowych PUR referaty osiedleńcze starostw. Wystąpiła więc konieczność likwidacji niektórych punktów etapowych. Zaczęto także stopniowo ograniczać organizację oddziałów powiatowych PUR. Do całkowitej likwidacji terenowych placówek PUR przystąpiono pod koniec 1949 r. Zajęło się tym specjalnie powołane przy Oddziale Wojewódzkim PUR na mocy zarządzenia nr 61 z dnia 18.V.1948 r. Biuro Likwidacyjne. Pierwszy zlikwidowany został 24.X.1949 r. OP PUR w Drawsku. Pozostałe placówki zaprzestały działalności w okresie od sierpnia do grudnia 1950 r. Jedynie w 4 miastach – w Stargardzie, Koszalinie, Szczecinku i Słupsku – działały one do początków 1951 r.

Daty skrajne:

1945-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Zespół zdigitalizowany i zmikrofilmowany