Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Szczecinie

Sygnatura
65/346/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
30
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta jednostek nadrzędnych 1945-1951; sygn. 1-14; 14 j.a.- okólniki i zarządzenia Głównego Inspektoratu Ochrony Skarbowej i Ministerstwa Skarbu. 2. Sprawy organizacyjno-osobowe 1945-1950; sygn. 15-17; 3 j.a. - organizacja OIOS i RIOS, protokoły zdawczo-odbiorcze, narady kadry kierowniczej, materiały z lustracji. 3. Zarządzenia i sprawozdania z działalności 1945-1950; sygn. 18-26; 9 j.a. - zarządzenia dotyczące walki z nadużyciami gospodarczymi, mienia poniemieckiego i porzuconego, monopolu tytoniowego i spirytusowego, plany pracy OIOS, analizy działalności, notowania kursów walut na czarnej giełdzie, współpraca z Milicją Obywatelską, Izbą Skarbową, Wojskami Ochrony Pogranicza, protokoły odpraw inspektorów. 4. Akta osobowe 1945-1951; sygn. 27-506; 479 j.a. - akta osobowe pracowników.

Dzieje twórcy:

Administrację skarbową regulowały rozporządzenia ministra skarbu z 26.VIII.1936 r, 23.II.1939 r. oraz dekret z 11.IV.1945 r. Organami administracji skarbowej w Polsce Ludowej były: Izby Skarbowe i Izby Akcyzowo-Celne jako władze II instancji wraz zpodporządkowanymi im urzędami skarbowymi, rewizyjnymi, akcyzowymi i celnymi oraz Urzędy Ochrony Skarbowej. W 1945 r. został utworzony Główny Inspektorat Ochrony Skarbowej wchodzący w skład Ministerstwa Skarbu. W terenie utworzył on Okręgowe Inspektoraty Ochrony Skarbowej obejmujące swym zasięgiem obszar województwa. Inspektoratom okręgowym podporządkowane były brygady karno-skarbowe. W województwie szczecińskim władze administracji skarbowej zaczęły powstwać w kwietniu 1945 r., najpierw w Koszalinie, a od 15.II.1946 r. przeniesiono je do Szczecinia. Do zadań Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Szczecinie należało zapobieganie, ujawnianie i ściganie przestępstw skarbowych. W latach 1947-1948 nastapiło ustabilizowanie podstaw prawnych organizacji i zakresu działania Urzędów Kontroli Skarbowej (na podstawie rozporządzeń z 5.VIII.1947 r. i 12.IV.1948). Przejęcie kompetencji Ministerstwa Skarbu przez Ministerstwo Finansów 7.III.1950 r. i ustawa z 26.V.1951 r. o likwidacji ochrony skrabowej były powodem likwidacji Okręgowego Inspektoratu Ochront Skarbowej w Szczecinie, a jego kompetencje przejął Wydział Finansowy PWRN.

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

506

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

506

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 3 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A