Morski Urząd Rybacki w Szczecinie

Sygnatura
65/348/0
Daty skrajne
[1945] 1946-1954
Liczba serii
31
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Oddział Organizacji, Planowania i Sprawozdawczości 1946-1954; sygn. 1-42; 42 j.a. – organizacja Urzędu-statuty, schematy i regulaminy organizacyjne (1948-1953); organizacja MUR w Koszalinie i w Gdyni (1951-1953); instrukcje i regulaminy (1948-1953); statut Zrzeszenia Rybaków Morskich (1954); okólniki, zarządzenia własne i władz zwierzchnich (1952-1954); plany pracy i sprawozdania z działalności MUR i jego organów (1946-1954); protokoły narad (1953-1954). 2. Wydział Kadr 1948-1954; sygn. 43-58; 16 j.a. – sprawozdania Oddziału Załóg Pływających (1952-1953); protokoły narad (1953-1954); wykazy rybaków i taboru pływającego (1948-1953); rozdział kart rybackich (1948, 1951); szkolenia rybaków (1950-1951); dezercje rybaków (1951-1953). 3. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1947-1954; sygn. 59-69; 11 j.a. – preliminarze budżetowe (1948-1950, 1954); protokoły kontroli Urzędu (1949-1953); bilanse zamknięcia i otwarcia, obrotu i sald (1951-1952); wyciągi z ksiąg budżetowych (1948, 1950); listy płatnicze (1948); sprawozdania finansowe; plany zaopatrzenia (1952-1953). 4. Wydział Portów i Administracji Rybackiej 1946-1954; sygn. 70-235; 166 j.a. – instrukcje, zarządzenia okólniki MUR i władz zwierzchnich (1947-1953); plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1946-1954); protokoły narad i konferencji (1949-1954); sprawozdania z inspekcji obwodów rybackich (1952-1954); opłaty portowe (1952); administracja terenów portowych (1951-1953); materiały dotyczące portów, nawigacji (1951-1954), ratownictwa morskiego (1948-1954); protokoły narad z rybakami (1948-1952); korespondencja dotycząca połowów, sprzętu i taboru rybackiego oraz osadnictwa (1946-1954); podział administracyjny terenów rybackich (1948); działalność Inspektora Połowów Dalekomorskich (1947-1949); przydział i sprzedaż kutrów rybackich (1947-1951); ewidencja taboru poniemieckiego (1947-1949); sprawozdania z połowów (1948-1953); ochrona rybołówstwa (1949-1954); akcja zarybieniowa (1950-1954); współpraca z instytucjami naukowymi w sprawach ochrony rybołówstwa (1950-1954); sprawy karno-administracyjne rybaków, skargi i zażalenia (1947-1954); sprawy socjalne (1949-1953); współzawodnictwo pracy (1950-1952); bhp (1950-1951) 5. Wydział Eksploatacji 1945-1954; sygn. 236-530; 235 j.a. – zarządzenia, instrukcje okólniki MUR i władz zwierzchnich (1952-1954); morskie biuletyny statystyczne Ministerstwa Żeglugi (1949-1954); morski biuletyn rybacki MIR w Gdyni (1947-1954); sprawozdania z działalności MIR w Gdyni i Oddziału w Kołobrzegu (1947-1951); sprawozdanie z działalności MUR w Darłowie (1945-1948), Gdyni (1948-1951); plany pracy MUR Szczecin i sprawozdania z ich wykonania (1948-1954); protokoły narad i konferencji (1948-1953); plany pracy i sprawozdania przedsiębiorstw i spółdzielni połowowych (1948-1954); plany połowów (1948-1954); sprawozdania MUR Szczecin i obwodów rybackich dotyczące połowów, przetwórstwa, skupu i zbytu ryb, zatrudnienia, taboru i osadnictwa (1946-1954); wykazy tabory rybackiego (1947-1954); podatki rybaków (1952-1954); opisy portów i przystani rybackich (1950, 1953); sprawozdania dotyczące stanu nabrzeży w portach (1948-1949); osadnictwo rybackie – sprawozdania, wykazy osad rybackich, skierowania osiedleńcze (1946-1952). 6. Wydział Techniczny 1947-1954; sygn. 531-568; 38 j.a. – sprawozdania z działalności Wydziału (1950-1954); protokoły narad (1950-1954); usprawnienia racjonalizatorskie (1950-1952); wydobywanie wraków w portach (1947); lustracje techniczne jednostek połowowych (1949-1950); protokoły Komisji Normalizacyjnej Rybołówstwa Morskiego ds.. Taboru i sprzętu rybackiego (1949-1950), Komisji Kwalifikacyjno-Szacunkowej i Wrakowej (1949-1951); plany remontów taboru (1949-1951); wykazy taboru rybackiego (1949-1954); urządzenia radionawigacyjne i ratowniczo-sygnałowe jednostek rybackich (1949-1953); korespondencja w sprawach awarii taboru (1949-1953); inspekcje jednostek rybackich (1953); opisy portów i przystani rybackich - plany, mapy, szkice (1950, 1953). 7. Wydział Inwestycji 1947-1954; sygn. 569-599; 31 j.a. –zarządzenia, okólniki, instrukcje MUR i władz zwierzchnich (1948-1954); plany pracy i sprawozdania z działalności Wydziału (1947-1954); protokoły narad i konferencji (1947-1953); korespondencja w sprawach inwestycji w portach rybackich (1947-1954), paszportyzacja portów: Kamień Pom., Nowe Warpno, Stepnica, Wicko (1953-1954). 8. Akcesja nr 2414/2008; 1 j.a. - schemat prac inwestycyjnych w porcie rybackim Wolin Zach. w 1947 r.

Dzieje twórcy:

Niemal od razu po zakończeniu wojny przystąpiono na Pomorzu Zachodnim do budowy tu rybołówstwa morskiego. Zadania administracji rybackiej w tym zakresie były bardzo duże. Rybołówstwo polskie tu nie istniało, niemiecka baza techniczna została zniszczona w czasie działań wojennych. W kwietniu 1945 r. powołano do życia Główny Morski Urząd Rybacki w Gdyni (działał na podstawie przedwojennych aktów prawnych), któremu podlegały tworzące się urzędy rybackie. W sierpniu 1945 r. utworzono w Darłowie Morski Urząd Rybacki, który administrował wybrzeżem morskim od Ustki do Świnoujścia, bez Zalewu Szczecińskiego, który nadzorowany był przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie. W styczniu 1946 r. utworzono Morski Urząd Rybacki w Świnoujściu, który w maju 1946 r. przeniesiono do Szczecina. Dokonano też podziału kompetencji, zakresu działania między rybołówstwem morskim i śródlądowym oraz podziału administracyjnego urzędów rybackich. W czerwcu MUR zatrudniał 11 pracowników. Pierwszym naczelnikiem mianowany został Stanisław Świętosławski. MUR w Szczecinie zarządzał wybrzeżem morskim od Świnoujścia do Dziwnowa oraz Zalew Szczeciński. Do zadań MUR należało w tym okresie zabezpieczanie zniszczonego i porzuconego taboru i sprzętu rybackiego, dokonywanie rejestracji rybaków, wydawanie kart rybackich, prowadzenie zaopatrzenia rybaków w odzież, tabor i sprzęt, nadzorowanie wykonywania przepisów o ochronie ryb, organizowanie kursów dla rybaków oraz zbieranie danych statystycznych dotyczących połowów. 27.III.1948 r. na podstawie zarządzenia ministra żeglugi w miejsce istniejących dotychczas 4 urzędów rybackich w: Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Darłowie utworzono 2 - w Gdyni i w Szczecinie z ekspozyturą w Darłowie. Na obszarze MUR Szczecin utworzono 9 obwodów rybołówstwa morskiego z siedzibami w: Szczecinie, Trzebieży, Wolinie, Świnoujściu, Dziwnowie, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Darłowie i Ustce. Administrowane one były przez kontrolerów rybołówstwa morskiego. Utworzenie w 1951 r. Centralnego Zarządu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie spowodowało zmiany w zakresie działania MUR. Przejął on wszystkie funkcje ekonomiczne i koordynacyjne MUR, zagadnienia techniczno-inwestycyjne rybołówstwa oraz kontrolę i nadzór nad rybołówstwem spółdzielczym i prywatnym. Ponadto, utworzenie w 1950 r. województwa koszalińskiego pociągnęło za sobą zmiany w administracji rybackiej. Na podstawie zarządzenia MŻ z 21.VI.1952 r. powołano do życia Morski Urząd Rybacki w Koszalinie z siedzibą w Słupsku, który swoim zasięgiem działania objął obszar dotychczasowej Ekspozytury MUR w Darłowie. Tym samym zmniejszyła się ilość obwodów rybackich do 5 (w Szczecinie, Dziwnowie, Wolinie, Świnoujściu i Trzebieży). Organami MUR były: Kapitanat Portu w Trzebieży oraz inspektorzy rybołówstwa morskiego. Podlegały im bosmanaty portów. W połowie 1952 r. MUR Szczecin przejął kompetencje Szczecińskiego Urzędu Morskiego w zakresie administracji małych portów rybackich wybrzeża szczecińskiego. 22.V.1954 r. minister żeglugi wydał zarządzenie w sprawie połączenia urzędów morskich z urzędami rybackimi. Na mocy tego zarządzenia kompetencje MUR Szczecin od lipca 1954 r. przejął Szczeciński Urząd Morski. Formalna likwidacja MUR nastąpiła na podstawie dekretu z 2.II.1955 r. o terenowych organach administracji morskiej.

Daty skrajne:

[1945] 1946-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1946, 1946-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

600

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

600

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA