Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego w Szczecinie

Sygnatura
65/349/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Oddział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-21, 303; 22 j.a.- zarządzenia i okólniki wewnętrzne i władz zwierzchnich (1945-1949); plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1948-1949); sprawy personalne pracowników (1948-1950); sprawy budżetowe (1945-1949), preliminarze, kredyty, protokoły kontroli księgowości. II. Oddział Studiów i Programowania Prac 1945-1950; sygn. 22-29, 286-290, 295-296; 15 j.a.- materiały dotyczące zabezpieczania zabytków w województwie (1945-1948)-Zamku Szczecińskiego, Kościoła Św. Jakuba, ratusza, Kamienicy Loytzów, obiektów na terenie pow. kamieńskiego i pyrzyckiego; protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Komisji Konserwatorskiej (1946-1947); protokoły narad w sprawie planu zagospodarowania województwa (1948); plan inwestycyjny województwa na 1947 r.; protokoły narad w sprawach odbudowy małych portów (1949-1950), opracowania dotyczące budowy geologicznej Pomorza z uwzględnieniem możliwości naftowych regionu (1946), zagospodarowania i aktywizacji Odry (1948). III. Oddział Planu Regionalnego 1945-1950; sygn. 30-70, 285, 291-294, 297-302; 52 j.a.- materiały dotyczące rozbudowy przemysłu na Pomorzu Zach. (1947-1948); założenia do planu 6-cio letniego (1948-1949); ankiety inwentaryzacyjne zakładów przemysłowych w województwie (1948-1949); wykazy warsztatów rzemieślniczych (1948-1949); bilans przepływu masy towarowej (1949); protokoły narad i konferencji (1948-1949); plany zagospodarowania uzdrowisk (1948-1949), plany inwestycyjne (na lata 1948-1949), sprawozdania z rozwoju rolnictwa i lesnictwa w województwie w latach 1945-1948. IV. Oddział Planowania Osiedli Miejskich 1947-1950; sygn. 71-99; 29 j.a.- inwentaryzacja stanu zagospodarowania miast województwa (1947); protokoły narad (1947-1948); zestawienia demograficzne miast Pomorza (1948). V. Oddział Planowania Wsi 1946-1950; sygn. 100-284, 304; 186 j.a.- protokoły narad (1946-1949), wykazy gmin w województwie (1947-1949); plany zagospodarowania wsi w poszczególnych powiatach województwa (1947-1949);kartoteki osiedli rolniczych (1947-1950); plany lasów (1946-1949).

Dzieje twórcy:

Powstała 2 IV 1946 na bazie zorganizowanego 28 XI 1945 w Koszalinie Regionalnego Urzędu Planowania Przestrzennego. Podlegała Głównemu Urzędowi Planowania Przestrzennego w Warszawie. Pierwszym dyrektorem mianowany został S. Malessa. Urząd ten przeprowadzał inwentaryzację infrastruktury miejskiej, gromadził dokumentację istniejących obiektów, opracowywał uproszczone plany zagospodarowania miast i wsi, a także prowadził studia gospodarcze, społeczno-gospodarcze, demograficzne, struktury rolnej itp. Opracowano tu także pierwszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczecina oraz osiedli podmiejskich W tym celu w Zarządzie Miejskim utworzono l X 1947 Miejski Urząd Planowania Przestrzennego. 1.XI.1949 r. RDPP została postawiona w stan likwidacji, a jej funkcje przejęło Biuro Regionalne Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w Szczecinie oraz Wydział Planowania Miasta i Osiedli w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

304

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

304

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA