Narodowy Bank Polski, II Oddział Miejski w Szczecinie

Sygnatura
65/415/0
Daty skrajne
1945-1988
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja NBP 1946-1947, 1969-1970; 2 j.a. - wykazy zatrudnionych w banku. 2. Sprawozdania 1945-1950, 1963-1973; 55 j.a. - sprawozdania z rewizji 1960-1962, z wykonania planu kasowego za lata 1962-1966, działalności szkoleniowej za lata 1965-1971, z zatrudnienia 1968-1975, sprawozdania ekonomiczne Oddziału z lat 1945-1950, sprawozdania finansowe Oddziału z lat 1953-1976. 3. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1955-1978; 1063 j.a. - są to akta kredytowe 110 przedsiębiorstw, którym Oddział udzielał kredytów. Przedsiębiorstwa przesyłały do banku plany techniczno-przemysłowo-finansowe, plany finansowe, analizy ekonomiczne, bilanse, charakterystyki swojej działalności. 4. AKCESJA nr 2443/2008; 1954-1988; 21 j.a. - organizacja II Oddziału-zarządzenia dyrektora (1957-1988), audyt wewnętrzny (1954-1988), roczne sprawozdania finansowe Oddziału (za lata 1977-1987).

Dzieje twórcy:

Dekretem KRN z 15.I.1945 r. utworzony został Narodowy Bank Polski jako instytucja mająca na celu uregulowanie obiegu pieniężnego i kredytu oraz wyposażona przez Państwo w przywilej emisji biletów bankowych. NBP występował jako centralny bank Państwa, bank emisyjny i centralna instytucja kredytowa, oszczędnościowa, rozliczeniowa i dewizowa. W lipcu 1945 r. łódzka centrala NBP wysłała swoich przedstawicieli do Szczecina w celu zorganizowania tu oddziału. Uruchomienie pierwszego w Szczecinie Oddziału NBP nastąpiło 1.VIII.1945 r. W dniu 7.VIII. 1945 r. Oddział przejął od władz radzieckich gmach d. Banku Rzeszy przy ul. Starzyńskiego 1 i rozpoczął urzędowanie. Równocześnie trwały prace nad uruchamianiem w województwie dalszych oddziałów. W 1947 r. działało ich 8. W 1950 r. powstał Oddział Wojewódzki NBP z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 1, a dotychczasowy Oddział został przemianowany w II Oddział NBP. Do 1953 r. zarówno OW jak i II Oddział mieściły się w jednym budynku. W 1953 r. OW NBP przeniósł się na ul. Obrońców Stalingradu 10/11, a przy ul. Starzyńskiego pozostał tylko II Oddział. W 1947 r. NBP powierzono kredytowanie i kontrolę trzech przemysłów - węglowego, hutniczegi i włókienniczego. W lutym 1947 r. wydany został dekret zobowiązujący jednostki gospodarki do uczestnictwa w obrocie bezgotówkowym. W 1948 r. wydany został kolejny dekret w wyniku którego powstały: banki państwowe - NBP i Bank Inwestycyjny, z których NBP miał kredytować działalność przedsiębiorstw, a BI kredytować finansowanie inwestycji oraz banki specjalne - Bank Rolny, Bank Rzemiosła i Handlu, Bank Komunalny oraz Powszechna Kasa Oszczędności. W następnych latach duże znaczenie miały decyzje dotyczące przejęcia agend branżowych banków operacyjnych oraz przejęcia kasowej obsługi budżetu państwa przez NBP. Spowodowało to konieczność tworzenia nowych oddziałów operacyjnych banku. W drugim półroczu NBP otworzył 263 oddziały na terenie całego kraju. W w województwie szczecińskim otwartych zostało 9 oddziałów operacyjnych i 1 Oddział Powszechnej Kasy Oszczędności w Szczecinie przy ul. Al.. Niepodległości (z przekształcenia Pocztowej Kasy Oszczędności). W systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej NBP będąc monobankiem pełnił również funkcje operacyjne (obsługa rachunków, kredytowanie). Oddziały miały prawo kontrolowania przedsiebiorstw, które kredytowały w zakresie zgodności przeznaczania środków z profilem działalności gospodarczej. Od 1958 r. (na mocy ustawy z 2.XII.1958 r.) bank uzyskał swobodę indywidualnego, w stosunku do każdego kredytowanego przedsiebiorstwa, określenia wzajemnej współpracy kredytów refinansowych. Od 1966 r. oddziały NBP rozpoczęły kredytowanie działalności inwestycyjnej. W 1988 r. i w latach następnych nastapiły przeobrażenia w systemie bankowym. Za pierwszy krok należy uznać wydzielenie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7.IX.1987 r. ze struktur NBP Powszechnej Kasy Oszczędności i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności bank państwowy. Nastepnie, na mocy decyzji z 11.IV.1988 r., z NBP zostało wydzielonych 9 banków kredytowych o zasięgu ogólnokrajowym (m.in.. Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie). Dnia 1.I.1989 r. zarządzeniem Prezesa NBP został powołany Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie, a bazę do jego utworzenia stanowił dotychczasowy II Oddział NBP. W ten sposób II Oddział NBP w Szczecinie z dniem 31.XII.1988 r. zakończył swoją działalność.

Daty skrajne:

1945-1988

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1988.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1141

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1141

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA