Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Szczecinie

Sygnatura
65/425/0
Daty skrajne
[1946] 1954-1988
Liczba serii
471
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Zjazdy Delegatów 1956-1985; sygn. 1-25; 25 j.a. – protokoły Zjazdów Delegatów; sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał poszczególnych Zjazdów Delegatów (1960, 1962, 1967, 1974). 2.Rada Nadzorcza 1954-1988; sygn. 26-81; 56 j.a. – organizacja Rady (1954, 1958, 1962, 1969, 1974); wykazy członków Rady (1956-1958, 1969-1971); protokoły posiedzeń plenarnych (1955-1988); sprawozdania z działalności Rady (1956-1968, 1971-1973, 1976-1979, 1983-1984). 3.Komisje Rady 1954-1980; sygn. 82-157; 76 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Rady; protokoły kontroli przeprowadzone przez członków Komisji. 4.Prezydium Rady 1958-1988; sygn. 158-200; 43 j.a. – protokoły posiedzeń Prezydium. 5.Zarząd 1954-1987; sygn. 201-349; 149 j.a. – protokoły posiedzeń Zarządu; uchwały i postanowienia (1965, 1967-1975). 6.Organizacja WZSP 1954-1984; sygn. 350-505; 156 j.a. – organizacja WZSP; protokoły narad; wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; organizacja spółdzielczości i poszczególnych spółdzielni pracy; realizacja uchwał Rady i Zarządu; zarządzenia wewnętrzne (1954-1963); pisma okólne (1961-1966, 1971-1975); sprawozdania samorządowo-organizacyjne (1960-1978); skargi i wnioski (1960-1971, 1975); instrukcje i regulaminy; wnioski i postulaty członków spółdzielni (1980). 7.Kontrole 1954-1976; sygn. 506-546; 41 j.a. – protokoły kontroli WZSP (1954-1975); sprawozdania z działalności kontrolnej (1954-1972). 8.Planowanie 1958-1975; sygn. 547-598; 52 j.a. – perspektywiczne i wieloletnie plany i programy rozwoju spółdzielczości i WZSP; roczne plany działalności gospodarczej (1957-1960, 1970); plany postępu technicznego (1964, 1966-1967, 1972, 1974, 1975). 9.Sprawozdania, analizy, informacje 1955-1980; sygn. 599-804; 206 j.a. – sprawozdania z wykonania wieloletnich planów gospodarczych; analizy ekonomiczne (1964-1972, 1974-1976); sprawozdania opisowe z wykonania planu produkcji, usług, zatrudnienia, realizacji inwestycji, stanu bhp; sprawozdania statystyczne zbiorcze i jednostkowe z wykonania planu produkcji (1959-1975), działalności usługowej (1967-1973), sprzedaży towarów (1971-1975), zaopatrzenia materiałowego (1970-1974), zatrudnienia i funduszu płac (1956-1973). 10.Budżet i bilans1955-1974; sygn. 805-826; 22 j.a. – budżety (1955-1961); sprawozdania z wykonania budżetów (1955-1960, 1972-1974); informacje o wynikach badań sprawozdań finansowych spółdzielni pracy (1963-1964, 1973-1974). 11.Koordynacja branżowa 1963-1980; sygn. 827-834; 8 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Koordynacji Branżowych (1963-1964); programy rozwoju poszczególnych branż spółdzielczości. 12.Konferencje Samorządu Spółdzielczego 1977-1979; sygn. 835-837; 3 j.a. – protokoły posiedzeń Konferencji. 13.Związki zawodowe 1972-1975; sygn. 838-840; 3 j.a. – sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości Pracy (1969-1972); protokoły konferencji sprawozdawczo – wyborczych (1972-1973, 1975). 14.Biuletyny informacyjne 1957-1963; sygn. 841-852; 12 j.a. 15.Akta spółdzielni pracy [1946] 1954-1979; sygn. 853-2228, 6952-6973; 1398 j.a. – jest to dokumentacja 135 spółdzielni pracy (w układzie geograficzno-alfabetycznym) działających na terenie województwa szczecińskiego. Są to głównie materiały dotyczące organizacji spółdzielni, protokoły ich kontroli oraz analizy ekonomiczne i bilanse. 16. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Metalowiec" w Gryfinie 1950-1960; 196 j.a. 17. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Radiomechanika" w Szczecinie 1950-1960; 197 j.a. 18. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Geodezyjnej "Geopunkt" w Szczecinie 1957-1966; 50 j.a. 19. Akta osobowe członków i pracowników Budowlanej Spółdzielni Pracy "Osiedle" w Choszcznie 1953-1956; 65 j.a. 20. Akta osobowe członków i pracowników Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej w Pyrzycach 1950-1957; 82 j.a. 21. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Budowlano-Metalowej "Postęp" w Pyrzycach 1952-1958; 34 j.a. 22. Akta osobowe członków i pracowników Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych w Świnoujściu 1949-1964; 660 j.a. 23. Akta osobowe członków i pracowników Budowlanej Spółdzielni Pracy "Wiertnik" w Szczecinie 1953-1960; 1066 j.a. 24. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Remontowo-Montażowej "Renowator" w Szczecinie 1952-1962; 1157 j.a. 25. Akta osobowe członków i pracowników Robotniczej Spółdzielni Pracy Instalacyjno-Montażowej "Odrodzenie" w Szczecinie 1950-1966; 1143 j.a. 26. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Panorama" w Szczecinie 1957-1962; 84 j.a. 27. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielczego Zrzeszenia Wielobranżowego Chałupników i Wytwórców Domowych w Szczecinie 1960-1964; 22 j.a. 28. Akta kat. B-50; 1955-1966; 37 j.a - listy płac i karty wynagodzeń pracowników Spółdzielni Pracy Renowator i Odrodzenie w Szczecinie.

Dzieje twórcy:

Powstał 26.IX.1954 r. Była to organizacja spółdzielczości pracy, reprezentująca interesy wszystkich zrzeszonych w niej spółdzielni wobec władz terenowych i centralnych, a także koordynująca działalność i udzielająca pomocy zrzeszonym w niej spółdzielniom w realizacji ich statutowej działalności. W początkowym okresie w skład Związku wchodziło 99 spółdzielni pracy z całego województwa szczecińskiego. Ta ilość spółdzielni stale się zmieniała – jedne się likwidowały, a w ich miejsce powstawały inne w zależności od potrzeb. Do 1957 r. w skład WZSP wchodziła także spółdzielczość inwalidzka. Najwyższą władzą Związku był Zjazd Delegatów, organem nadzorczym i kontrolnym była Rada Nadzorcza, organem wykonawczym był Zarząd. W 1975 r. WZSP został zlikwidowany. 1.VII.1975 r. w wyniku połączenia istniejących spółdzielni pracy powstała Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Szczecinie, która istniała do 1980 r. Spółdzielnie włączone w skład WSP stały się jej oddziałami. Jesienią 1980 r. reaktywowano istniejący wcześniej Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Szczecinie. Rozpoczął on działalność 1.I.1981 r. i istniał do 1989 r.

Daty skrajne:

[1946] 1954-1988

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1953, 1954-1988.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6995

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6995

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

36.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

36.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

37.0

Ogółem metrów bieżących:

1.3

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1955-1966

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA - 5 tomów
spis roboczy Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 15 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A