Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście S.A.

Sygnatura
65/428/0
Daty skrajne
[1945] 1949-2000 [2001]
Liczba serii
153
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. ORGANIZACJA; 1949-2000; 905 j.a. - protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Portów Morskich (1968-1977), protokoły posiedzeń Rady Dyrekcyjnej (1950-1991), protokoły narad i konferencji (1949-1997), protokoły posiedzeń Kolegium Zespołu Portowego (1977-1980), protokoły Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej (1991-2000), posiedzeń Zarządu Spółki (1991-1998), Rady Przedsiębiorstw Portowych (1991-1999), założenia organizacyjne, struktura organizacyjna i schematy organizacyjne ([1948] 1949-1999), przejmowanie i przekazywanie obiektów portowych ([1947] 1949-1973), przekształcenia własnościowe (1991-1999), powstanie spółek w ZPS-Ś (1990-1997), instrukcje zakładowe (1949-1996), regulaminy pracy i wynagradzania (1952-1984), zakresy czynności (1950-1988), wykazy stanowisk i etatów (1951-1991), zarządzenia władz nadrzędnych dot. ZPS-Ś (1950-1973), zarządzenia wewnętrzne (1950-1999), protokoły posiedzeń Komisji Morskiej (1957-1958), materiały z kontroli ZPS-Ś (1950-1991), sprawozdania z działalności socjalno-bytowej (1957-1987), analizy i sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (1950-1996), wypadki śmiertelne (1984-1985), obrona cywilna, p.poż i ochrona środowiska (1951-1996), skargi i wnioski (1971-1994), organizacja i działalność Samorządu Robotniczego i Rady Zakładowej (1952-1966), protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego, zbiorowy układ pracy (1950-1982), współzawodnictwo pracy i współpraca z innymi jednostkami (1949-1975), wydawnictwa własne-biuletyn statystyczny, Portowiec i konkursy (1950-1995), kancelaria i archiwum zakładowe (1950-1987), materiały dotyczące działalności Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego (1951-1957). 2. PLANOWANIE 1949-1997; 168 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie, roczne plany produkcyjno-ekonomiczno-finansowe i techniczno-ekonomiczne (na lata 1950-1975), plany gospodarcze i produkcyjne (1950-1981), plany kosztów i usług (1950-1957), plany finansowe i transportowo-finansowe (na lata 1950-1984), plany przeładunków (na lata 1951-1985), plany inwestycyjne (na lata 1949-1997), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1950-1976), plany rozwoju techniki (na lata 1962-1969), plany rozbudowy taboru pływającego (na lata 1958-1964), plany pracy (na lata 1951-1958). 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1950-2000 [2001]; 313 j.a. - analizy ekonomiczne (za lata 1950-1997), analizy dotyczące zaopatrzenia i gospodarki materiałowej (za lata 1967, 1972, 1982, 1987), sprawozdania finansowe jednostkowe (za lata1950-1993), bilanse (za lata 1950-1952, 1957, 1959-1962, 1964, 1966-1968, 1977-2000), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1952-1998), sprawozdania z działalności ZPS-Ś (za lata 1950-2000), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (za lata 1950-1979), sprawozdania z realizacji postępu technicznego (za lata 1964-1971), sprawozdania z realizacji inwestycji (za lata 1951-1998), sprawozdania z przeładunków (za lata 1950-1992), sprawozdania z pracy taboru pływającego (za lata 1950-1978). 4. ODBUDOWA I ROZBUDOWA PORTU I NABRZEŻY - [1946] 1949-974; 403 j.a. - dokumentacja techniczno-inwestycyjna i technologiczna dotycząca portu szczecińskiego-inwentaryzacja, mapy, plany, szkice (1949-1970), portu w Świnoujściu, nabrzeży portowych, magazynów, budynków administracyjnych i socjalnych oraz portów w Dziwnowie, Kołobrzegu, Trzebieży i Wolinie. V. AKCESJA nr 2686/2010; 1951-1996; 54 j.a. - organizacja ZPS-Ś (1969-1977), organizacja Ośrodka Szkolenia Zawodowego (1976-1982) i Zasadniczej Szkoły Przyzakłądowej (19765-1976) przy ZPS-Ś, przegląd kadrowy (1987), instrukcje i regulaminy obowiązujące w ZPS-Ś (1974-1990), dokumentacja pomiarowa emisji zanieczyszczeń oraz ekspertyzy w zakresie badań pomiarów zanieczyszczeń na terenie ZPS-Ś (1983-1984, 1989, 1994), studium ochrony powietrza dla ZPS-Ś (1995), gospodarka odpadami w porcie szczecińskim (1995-1996), analiza stanu bhp za I półrocze 1987 r., wskażniki pracy portu szczecińskiego w 1951 r., powiązania drogowe portu z układem komunikacyjnym miasta Szczecina - mapy, materiały z okresu strajków 1980-1981 - wykaz osób delegowanych do Komitetu Strajkowego, wykaz postulatów i wniosków pracowników, przepisy prawne dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników w okresie stanu wojennego, informacje o sytuacji politycznej i organizowanych strajkach w porcie szczecińskim po wprowadzeniu stanu wojennego, materiały z okresu strajku w porcie w okresie 17.08-04.09.1988 r. - komunikaty dyrekcji, wnioski i postulaty pracowników zgłoszone w okresie strajku. VI. Akta osobowe pracowników; 1945-1965; 20369 j.a.; akta osobowe pracowników z lat 1945-1965; sygn. 1845-22213.

Dzieje twórcy:

ZPS-Ś został utworzony 4.X.1949 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, z tym że od końca 1945 r. następowało stopniowe przejmowanie obiektów portowych i nabrzeży od wojsk radzieckich przez polską administrację i ich zagospodarowywanie. Początkowo jego nazwa to-Zarząd Portu Szczecin. Działalność rozpoczął 1.I.1950 r. Do jego zadań należy: administrowanie i eksploatacja terenów, urządzeń portowych i magazynów, wykonywanie czynności załadunku i wyładunku w porcie, pilotaż, holowanie i cumownictwo w porcie, budowa i rozbudowa portu w ramach planów inwestycyjnych. Początkowo - do 1956 r. utrzymywał żeglowność toru wodnego Szczecin-Świnoujście (później przejął to Szczeciński Urząd Morski). ZPS-Ś podlgał Ministerstwu Żeglugi poprzez Centralny Zarząd Portów (od 1954 r. do 1974 r.), od 1974 r. Zjednoczenie Portów Morskich. W lipcu 1977 r. uchwałą Rady Ministrów powołano Zespół Portowy Szczecin-Świnoujście, grupujący przedsiębiorstwa obrotu portowo-morskiego. W skład zespołu weszły: PP Zarząd Portu Szczecin, PP Żegluga Szczecińska, PUM "Ship-Service", Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Szczecinie, Zakład Rzeczoznawstwa i Kontroli Ilościowej "Shipcontrol" w Szczecinie. Zespół uzyskał uprawnienia zjednoczenia i został bezpośrednio podporządkowany Ministerstwu HZiGM. Zarząd zespołu spełniał Zarząd Portu Szczecin. Zespół Portowy istniał do 1982 r., kiedy to nastąpiła jego likwidacja. W początkach 1983 r. ZPS został przekształcony w Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście. W 1991 r. na bazie ZPS-Ś utworzono jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, a następnie wydzielono z niej samodzielne podmioty gospodarcze jako spółki z o.o., w których ZPS-Ś ma 45% udziałów. 20.VI.1998 r. podpisano w Szczecinie akt notarialny o utworzeniu Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście S.A.Założycielami tej spółki oraz akcjonariuszami został Skarb Państwa (100% akcji) oraz gminy Szczecin i Świnoujście. W 2000 r. nastapiła inkorporacja dotychczasowej spółki ZPS-Ś S.A. przez Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście S.A. i w tym też roku 15% akcji z puli Skarbu Państwa przejeli indywidualni inwestorzy. Z dniem 31.I.2000 r. Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście S.A. zakończył działalność i został wykreślony z Rejestru Handlowego. ZPS-Ś posiadał tereny o łącznej pow. 530 ha, z tego 408 ha w porcie szczecińskim i 122 ha w porcie świnoujskim, nabrzeża o dł 8708 m, z czego w Szczecinie - 7066 m i w Świnoujściu - 1642 m.

Daty skrajne:

[1945] 1949-2000 [2001]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1948, 1949-2000, 2001-2001.

Nazwa dawna:

Zarząd Portu Szczecin (1949-1977); Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście (1983-1991); Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście S.A. (1991-2000); Zespół Portowy Szczecin-Świnoujście (1977-1983)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22213

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22213

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

142.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

141.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1844 j.a. (21,10 m.b.) akta organizacyjne