Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Szczecinie

Sygnatura
65/441/0
Daty skrajne
[1947] 1954-1971
Liczba serii
25
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Organizacja i zarządzanie 1948-1960; 44 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1959; 3 j.a. - zarządzenia dotyczące tworzenia i organizacji hurtowni i przedsiębiorstw odzieżowych, informacje dotyczące utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Odzieżą w Szczecinie, wykaz jednostek podporządkowanych WPHO. 2. Struktura organizacyjna i statuty 1950-1960; 2 j.a. - statuty organizacyjne, zmiany struktury organizacyjnej, opisy zakresu czynności poszczególnych działów i filii. 3. Zarządzenia wewnętrzne 1949-1960; 13 j.a. 4. Instrukcje i regulaminy 1949-1958; 4 j.a. 5. Kontrole przedsiebiorstwa 1949-1957; 3 j.a. 6. Narady i konferencje 1948-1957; 15 j.a. - są tu protokoły narad aktywu gospodarczego, narad gospodarczych, roboczych, handlowych, konferencji przedstawicieli placówek handlowych oraz dystrubutorów hurtowych i detalicznych. 7. Rada Zakładowa, współpraca z POP PZPR 1955-1960; 4 j.a. - protokoły zebrań partyjno-roboczych, zebrań sprawozdawczo-wyborczych do rady Zakładowej, materiały z narad gospodarczych z aktywem partyjnym. II. Planowanie 1949-1960; 42 j.a. 1. Plany finansowe 1949-1960; 19 j.a. 2. Plany zatrudnienia i płac 1952-1959; 9 j.a. 3. Plany sprzedaży i zakupu 1952-1958; 4 j.a. 4. Plany kosztów 1950-1960; 4 j.a. 5. Plany obrotów 1953-1956; 6 j.a. III. Sprawozdawczość 1947-1971; 57 j.a. 1. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1951-1957; 4 j.a. 2. Analizy i informacje o działalności gospodarczej i ekonomicznej przedsiębiorstwa 1953-1971; 7 j.a. 3. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1952-1957; 4 j.a. 4. Sprawozdania finansowe 1947-1961; 37 j.a. 4. Sprawozdania ze sprzedaży i obrotów towarów 1953-1956; 5 j.a.

Dzieje twórcy:

W 1946 r. utworzono w Łodzi Centralę Tekstylną, której celem było zaopatrzenie kraju w artykuły włókiennicze oraz przejęcie obrotu hurtowego i detalicznego tymi artykułami. We wszystkich województwach Centrala zaczęła tworzyć hurtownie tekstylne. W woj. szczecińskim pierwsza Hurtownia Tekstylna powstała w Koszalinie, nieco później w Szczecinie. W 1948 r. Hurtownia w Szczecinie podzieliła się na 5 hurtowni branżowych podległych Biurom Sprzedaży Centrali Tekstylnej w Łodzi. W 1949 r. dwie hurtownie szczecińskie - Wyrobów Lnianych i Wyrobów Bawełnianych połączyły się i powstała Centrala Tekstylna-Hurtownia Wyrobów Bawełnianych i Lnianych w Szczecinie. W późniejszym okresie zmieniła ona nazwę na Wojewódzką Centralę Tekstylną Ekspozyturę w Szczecinie. Od 1950 r. ograniczano zakres działania Wojewódzkiej Centrali Tekstylnej. I tak: sklepy - przekazano do Miejskiego Handlu Detalicznego, handel konfekcją, dziewiarstwem i pończosznictwem - przekazano do Centrali Odzieżowej oraz wydzielono transport. W efekcie tych zmian na mocy zarządzenia nr 99 Min. Handlu Wewnętrznego z dnia 9 marca 1954 r. na bazie dotychczasowej Wojewódzkiej Centrali Tekstylnej Ekspozytura w Szczecinie utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. WOJEWÓDZKA HURTOWNIA TEKSTYLNA W SZCZECINIE działająca na terenie całego województwa szczecińskiego. Podlegała ona Centralnemu Zarządowi Hurtu Tekstylnego w Łodzi, a przedmiotem działania był hurtowy handel artykułami tekstylnymi. Z dniem 1 stycznia 1949 r. sklepy odzieżowe należące do Szczecińskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego zostały przejęte przez Centralę Handlową Przemysłu Odzieżowego. W lipcu 1950 r. do Centrali dołączono 2 hurtownie i z dniem 1 sierpnia 1950 r. powstała Centrala Odzieżowa Hurtownia w Szczecinie. Na bazie tej Centrali 2 stycznia 1956 r. na podstawie zarządzenia Min. Handlu Wewnętrznego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ODZIEŻĄ W SZCZECINIE. Przedmiotem działania był hurtowy handel odzieżą i innymi artykułami konfekcyjnymi. Podległo ono Centralnemu Zarządowi Handlu Odzieżą w Łodzi. 6 kwietnia 1959 r. na mocy zarządzenia nr 72 Min. Handlu Wewnętrznego nastapiło połączenie Wojewódzkiej Hurtowni Tekstylnej w Szczecinie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Handlu Odzieżą w Szczecinie w jedno przedsiębiorstwo pn. WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TEKSTYLNO-ODZIEŻOWE W SZCZECINIE. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Min. Handlu Wewnętrznego poprzez Centralny Zarząd Handlu Artykułami Tekstylnymi i Odzieżowymi w Łodzi. Siedzibę swoją miało w Szczecinie, a terenem działania było woj. szczecińskie. Działało w ramach narodowych planów gospodarczych i rozliczało się z budżetem Państwa poprzez budżet centralny. Przedmiotem działania był hurtowy handel artykułami tekstylnymi, odzieżowymi i dziewiarsko-pończoszniczymi. W 1969 r. rozszerzono zakres działania przedsiębiorstwa o handel detaliczny. Włączono do niego 67 sklepów b. MHD. Od początku lat 70-tych Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe było wypierane z rynku przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. W 1975 r. nastąpiło połączenie WPTO z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Handlu Obuwiem i powstało Przedsiębiorstwo Handlu Ubiorami "Otex" w Szczecinie i tym samym Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Szczecinie przestało istnieć.

Daty skrajne:

[1947] 1954-1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Hurtownia Wielobranżowa w Szczecinie (1946-1951); Wojewódzka Centrala Tekstylna Ekspozytura w Szczecinie (1949-1954); Wojewódzka Hurtownia Tekstylna w Szczecinie (1954-1959); Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Szczecinie (1956-1959)

Daty:

1947-1953, 1954-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

143

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

143

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA