Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Szczecinie

Sygnatura
65/532/0
Daty skrajne
[1946] 1948-1962 [1969]
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dział Organizacyjny 1949-1958; sygn. 1-20; 20 j.a. - organizacja Dyrekcji i jej oddziału w Koszalinie (1950-1958), zarządzenia wewnętrzne (1950-1956), protokoły narad (1950-1958), wycinki prasowe (1949-1955), protokoły zdawczo-odbiorcze akt (1950), współzawodnictwo pracy (1951-1953), plany i sprawozdania z zatrudnienia, oceny jakości wykonywanych prac (1954-1955), protokoły kontroli (1950-1958), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1950-1953). 2. Dział Planowania 1949-1959; sygn. 21-87; 67 j.a. - wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, plany rzeczowe, plany finansowo-rzeczowe, plany regionalne, sprawozdania z wykonania inwestycji budownictwa mieszkaniowego i budownictwa mieszkaniowego zleconego, analizy ekonomiczne, sprawozdania ze stanu budowanictwa mieszkaniowego w woj. szczecińskim za lata 1949-1959, raporty z oddawanych mieszkań. 3. Dział Personalny 1949-1957; sygn. 88-91; 4 j.a. - układ zbiorowy pracy (1949), materiały dotyczące kursów dla inspektorów nadzoru budowlanego (1951-1954), fundusz płac (1955-1957). 4. Wydział Administracji Osiedli 1949; sygn. 92-93; 2 j.a. - sprawozdanie z działalności wydziału, korespondencja dotycząca administrwoanych osiedli. 5. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1949-1957; sygn. 94-99; 6 j.a. - wykaz budynków będących w administracji DBOR (1951), plany inwestycji własnych (1952-1953), sprawy pieczęci (1949-1955), sprawozdania działu (za lata 1952-1957). 6. Naczelny Inżynier 1949-1958; sygn. 100; 1 j.a. - analizy kosztów prowadzonych budów. 7. Komórka Wynalazczości 1951-1952; sygn. 101; 1 j.a. - zarządzenia, protokoły narad. 8. Dział Budów 1950-1959; sygn. 102-108; 7 j.a. - plan rozdziału robót (1950-1951), protokoły narad w sprawie uzbrojenia terenów (1957), analizy kosztów (1955-1957), sprawozdania opisowe działu (1955-1959). 9. Dział Dokumentacji Technicznej 1949-1962 [1969]; sygn. 109-229, 360-363; 126 j.a. - sprawozdania z realizacji budownictwa mieszkaniowego (1949-1960), korespondencja ze zleceniodawcami, umowy, koncepcje zagospodarowania poszczególnych dzielnic Szczecina , dokumentacja techniczna poszczególnych obiektów, dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych i użytkowych Szczecina - parku Kasprowicza, Wałów Chrobrego, Pomnika Wdzięczności, Placu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Placu Żołnierza, plany miast Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk stanowiące załączniki do założeń projektowych. 10. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1950-1959; sygn. 230-243; 14 j.a. - organizacja INB, protokoły narad (1953-1959), protokoły i sprawozdania z kontroli (1950-1954), jednolity plan kont (1951), preliminarz budżetowy i plan finansowy (na 1950 r.), plany i sprawozdania ze szkolenia zawodowego (1951-1957). 11. Dział Budownictwa Zleconego 1948-1958; sygn. 244-266; 23 j.a. - plany i sprawozdania z realizacji budownictwa zleconego, korespondencja i dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych Szczecina, które były remontowane przez DBOR - gmach Muzeum Pomorza Zach., kościół św. Jakuba, Zamek Książąt Pomorskich, Teatr Współczesny i Teatr Polski, kamienica Loitzów, ponadto BramaBańska w Pyrzycach, cmentarz wojskowy w Siekierkach. 12. Samodzielna Sekcja Socjalna 1951-1954; sygn. 267-268; 2 j.a. - plany i sprawozdania z akcji socjalnej. 13. Dział Finansowo-Księgowy 1949-1958; sygn. 269-327; 59 j.a. - protokół przejęcia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1950-1951), preliminarze budżetowe, budżety, plany finansowe, plany zatrudnienia i funduszu płac, bilanse i sprawozdania finansowe, protokoły kontroli finansowych (1950), plan kont (1951-1952), zarządzenia Głównego Księgowego (1952-1958), protokoły przekazania Wydziału Administracji Osiedli (1950). 14. Dział Realizacji Finansowej Inwestycji 1955-1958; sygn. 328-330; 3 j.a. - plany finansowe inwestycji. 15. Dział Lokalizacji i Założeń Projektowych 1949-1951; sygn. 331-333; 3 j.a. - sprawozdania z działalności działu, zdjęcia zniszczonych budynków w: Koszalinie, Choszcznie, Policach, Szczecinie. 16. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1951-1958; sygn. 334-346; 13 j.a. - organizacja KOPI, protokoły posiedzeń KOPI (1952-1958). 17. Rada Zakładowa [1946] 1949-1959; sygn. 347-359; 13 j.a. - protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Rada Zakładowa kontynuowała protokolarz założony przez Radę Zakładową Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy.

Dzieje twórcy:

Zakład Osiedli Robotniczych powstał na podstawie dekretu 26.IV.1948 r. Zakład miał siedzibę w Warszawie i podlegał ministrowi odbudowy. Dla wykonywania powierzonych zadań minister powołał Dyrekkcję Osiedli Robotniczych. Z dniem 1.V.1949 r. w Szczecinie utworzono oddział gdańskiej DOR, który następnie z dniem 1.I.1950 r. przekształcono w Delegaturę Zakładu Osiedli Robotniczych podlegającą bezpośrednio ZOR w Warszawie. Pierwszym dyrektorem Delegatury został mgr Aleksander Rotstein. 7.IX.1950 r. Delegatura została przemianowana na Dyrekcję Osiedli Robotniczych z obszarem działania na woj. szczecińskie i koszalińskie. Do jej zadań należało: prowadzenie prac związanych z planowaniem budownictwa mieszkaniowego, realizacja planów inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego, prowadzenie spraw finansowych i uruchamianie kredytów, administrowanie nieruchomościami oraz sprawy dotyczące przygotowania gruntów pod budowę osiedli i domów.Od X 1950 r. administrowanie nieruchomościami zostało przekazane Ministerstwu Gospodarki Komunalnej. W II.1951 r. zostało utworzone przedsiębiorstwo pn. Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Szczecinie. Zadaniem tego przedsiębiorstwa była realizacja, w charakterze inwestora bezpośredniego, budownictwa miejskiego i osiedlowego, spełnianie zadań inspekcji nadzoru budowlanego oraz pełnienie w całości lub w części służby inwestycyjnej na zlecenie innych inwestorów. Do wykonywania tych zadań przedsiębiorstwo otrzymało majątek Okręgowej Dyrekcji Osiedli Robotniczych oraz majątek Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. W 1956 r. DBOR w Szczecinie podporządkowano Prezydium WRN w Szczecinie, rozszerzono jego działalność o funkcje inwestora zastępczego w realizowanych inwestycjach. DBOR opracowywało roczne i wieloletnie plany inwestycyjne w porozumieniu z powiatowymi i miejskimi komisjami planowania gospodarczego. DBOR istniał do 31.XII.1961 r., kiedy to w oparciu o uchwałę Prezydium WRN z dniem 1.I.1962 r. utworzono Wojewódzki Zarząd Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych.

Daty skrajne:

[1946] 1948-1962 [1969]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1947, 1948-1962, 1963-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

364

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

364

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA