Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Szczecinie

Sygnatura
65/534/0
Daty skrajne
1948-2002
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.AKCESJA nr 493/1973; 1948-1974; sygn. 1-203; 203 j.a. - bilanse przedsiębiorstwa i jednostek podległych (1948-1965); sprawozdania z wykonania planu skupu zbóż (1953-1965), z działalności młynów (1955-1958), ze stanu zatrudnienia (1956-1957), z wykonania planu produkcji (1956), z inwestycji (1955-1965); analizy działalności gospodarczej (1953-1961); plany zatrudnienia (1957-1958, 1965-1973); program rekonstrukcji branży zbożowo-młynarskiej województwa na lata 1966-1980 (z 1964 r.); materiały dotyczące budowy młyna w Kluczewie (1956-1966). 2. AKCESJA nr 1602/2001; 1949-1993; sygn. 204-799; 595 j.a. - organizacja PZZ (1951-1991), uchwały Kolegium Woj. Zjedn. PZM PZZ w Szczecinie (1959-1968), protokoły zdawczo-odbiorcze obiektów zbożowo-młynarskich (1949, 1957, 1970), wykazy młynów (1957, 1961-1962), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1960-1971, 1973), zarządzenia wewnętrzne (1957-1993), regulaminy premiowania i wynagradzania pracowników (1973-1974, 1977, 1983), regulaminy pracy (1974, 1976), regulaminy kontroli wewnętrznej (1971-1972, 1987), instrukcje i regulaminy obowiązujące w PZZ, protokoły kontroli i rewizji (1951-1989), protokoły narad (1952, 1955, 1957), współpraca (1966, 1977-1978), zbiorowy układ pracy i jego zmiany (1980-1988), plany perspektywiczne i 5-cio letnie rozwoju PZZ, roczne plany gospodarcze (na lata 1955, 1957-1958, 1960, 1963) i techniczno-ekonomiczne (na lata 1956-1957, 1959-1962, 1964-1966, 1969, 1974-1975, 1983-1985), plany produkcji (na lata 1962-1970), plany skupu (na lata 1962, 1964-1973), plany obrotu towarowego (na lata 1961-1963, 1965-1968), plany kosztów (na lata 1961, 1963-1966, 1968-1969, 1971), plany finansowe (na lata 1959-1960, 1962-1964, 1966-1969, 1971), plany inwestycyjne (na lata 1956, 1959-1980), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1952, 1968, 1976, 1979-1980), inne plany dot. działalności PZZ, analizy działalności gospodarczej WPPZM PZZ (za lata 1961, 1963-1981, 1984-86), analizy działalności jednostek podległych (za lata 1954-1971), biuletyny z wykonania zadań gospodarczych (za lata 1962-1963, 1965-1967), oceny wykonania zadań gospodarczych w WZPPZM PZZ i w jednostkach podległych (1951-1979), sprawozdania z wykonania planu skupu płodów rolnych (za lata 1956-1990), sprawozdania z wykonania planu obrotów na szczeblu hurtu (za lata 1956-1976), sprawozdania ze stanu i pojemności spichrzów (za lata 1980-1981), sprawozdania z kontraktacji (za lata 1979-1980, 1983, 1986-1989), sprawozdania statystyczne z wykonania planu produkcji (za lata 1961-1974, 1984-1989), sprawozdania z jakości produkcji (za lata 1973-1990), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata 1961-1964, 1966-1979, 1986-1991), sprawozdania statystyczne i opisowe z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1955, 1957-1958, 1960-1987), współzawodnictwo pracy (1962-1966, 1971), sprawozdania z wypadków przy pracy (1966, 1970-1971, 1973-1977), bilanse zbiorcze (za lata 1957-1960, 1966-1981, 1984, 1987-1989) i jednostkowe przedsiebiorstw podległych (za lata 1951-1975), Konferencje Samorządu Robotniczego (1978-1980), sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1963-1964, 1970-1975). 3. AKCESJA nr 2446/2008; 1949-2002; 184 j.a. - protokoły ze społecznych przeglądów warunków pracy w jednostkach podległych (1989-1996), protokoły zebrań pracowników (1994-1995), protokoły posiedzeń Zarządu NSZZ (1983-1984), protokoły i sprawozdania Samorządu Pracowniczego (1981-1984), sprawozdanie ze spotkania Rady Nadzorczej spółki "Rolsped" (1991), statut organizacyjny WPPZM "PZZ" w Szczecinie (1983-1985), wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji (1991), podział i przekazywanie majątku WPPZM "PZZ" w Szczecinie i jednostek podległych (1991), rejestry sądowe (1984-1998), akt notarialny przeniesienia własności majątku na rzecz PPZM "PZZ" (1997), organizacja jednostek podległych, zbiór aktów normatywnych (1983-1994), statut organizacyjny PPZM "PZZ" (1991-1995), plan inwestycyjny na 1989 r. plany sprzedaży produkcji i surowców na lata 1988-1989, plany skupu produktów rolnych na lata 1988-1989, plany produkcji na 1989 r., orzeczenia z badania bilansu za lata 1981-1988, bilanse za lata 1982-1986, 1988, 1994-1995, bilanse zbóż i rzepaku za 1989 r., sprawozdania ze sprzedanej produkcji towarowej za lata 1985-1986, sprawozdania z dotacji (za lata 1982-1989), rozliczenie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego (za lata 1982-1989), sprawozdania finansowe F-01 i F-02 za lata 1984-1987 i 1992, sprawozdania statystyczne z: produkcji za lata (1984-1987), o przeładunkach (za lata 1992-1995, 1997), o cenach (za lata 1993-1998), ze sprzedaży (za lata 1993-1997), z sieci handlowej (za lata 1994-1996), informacje opisowe z wykonania zadań produkcyjnych za lata 1992-1996, protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1976-1996), zakładowy układ zbiorowy pracy (1995-1996), regulaminy premiowania i wynagradzania pracowników (1983), protokoły posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (1997-2002), zasady szkoleń pracowników (1984), protokoły posiedzeń Komisji Socjalno-Bytowej (1986-1997), dokumentacja prawna i techniczna nieruchomości (1949-2002), ceny skupu i zbytu zbóż (1991-1998), ceny na odpadki ze zbóż (1996-1999), cenniki na mąkę (1996-1999).

Dzieje twórcy:

Późniejsze Zakłady Zbożowe w Szczecinie rozpoczęły swoją działalność na terenie województwa szczecińskiego w 1946 roku. Do 1948 roku swoją działalność prowadziły pod szyldem „Społem”. W 1948 r. powstały Polskie Zakłady Zbożowe Okręg w Szczecinie. Później kilkakrotnie zmieniało nazwę. I tak były to: Szczecińskie Okręgowe Zakłady Zbożowe (1951-1958), Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Szczecinie (1958-1968), Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Szczecinie (1968-1991). W dniu 30.VI.1991 r. decyzją Urzędu Antymonopolowego uległo ono likwidacji, zaś w jego miejsce powstały z dniem 1 lipca 1991 roku cztery odrębne Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Gryficach i w Łobzie. Przedsiębiorstwo posiada elewatory „Warta”, „Snop”, w Dąbiu oraz w Chojnie i w Wolinie, młyny w Szczecinie Dąbiu i Stargardzie-Kluczewo oraz spichlerze w Baniach, Osinowie i w Mieszkowicach. Do zadań omawianego przedsiębiorstwa należał skup, kontraktacja, składowanie i obrót zbożem, rzepakiem i roślinami strączkowymi oraz produkcja i zbyt przetworów zbożowych i strączkowych. Swoje zadania w terenie przedsiębiorstwo realizowało poprzez sieć jednostek podległych. W początkowym okresie działalności w terenie pracowali delegaci powiatowi – w każdym powiecie jeden, którzy oprócz kontroli obrotu zbożem i jego przetworami tworzyli magazyny i punkty skupu. Na przełomie lat 1950/51 w miejsce jednoosobowych delegatów powiatowych powstały Delegatury Powiatowe „PZZ”, które w 1953 roku przekształcone zostały w Oddziały Powiatowe „PZZ”. W 1955 roku Oddziały Powiatowe „PZZ” zostały zlikwidowane, a w ich miejsce utworzono Rejonowe Zakłady Zbożowe „PZZ”. Oprócz istniejących w terenie RZZ „PZZ” na terenie Szczecina w 1953 roku utworzono Oddział Morski „PZZ” w Szczecinie, którego zadania związane były z eksportem i importem zbóż. Istniał on do 1957 roku. Na przestrzeni lat 1948 – 1968 ilość jednostek podległych zmieniała się. Początkowo istniały one we wszystkich powiatach, później stopniowo następowała ich likwidacja i łączenie z silniejszymi. Ostatecznie z dniem 1 stycznia 1969 roku w wyniku utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Szczecinie ukształtowały się następujące jednostki terenowe: Zakłady Zbożowo – Młynarskie w Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim i w Szczecinie, które prowadziły skup, kontraktację, składowanie i obrót zbożem, rzepakiem, roślinami strączkowymi oraz produkcję i zbyt przetworów zbożowych i strączkowych; Zakłady Zbożowe w Kamieniu Pomorskim prowadziły skup, kontraktację, składowanie i obrót zbożem, rzepakiem i roślinami strączkowymi; Zakłady Remontowo – Montażowe w Stargardzie Szczecińskim świadczyły usługi w zakresie prac inwestycyjnych i remontowych na rzecz jednostek gospodarczych przemysłu zbożowo – młynarskiego oraz innych uspołecznionych zakładów młynarskich i zbożowych. Jednostki te istniały do 1991 roku tj. do czasu likwidacji Wojewódzkiego przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Szczecinie.

Daty skrajne:

1948-2002

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Polskie Zakłady Zbożowe Okręg w Szczecinie 1948-1951; Szczecińskie Okręgowe Zakłady Zbożowe 1951-1958; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Szczecinie 1968-1991; Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Szczecinie 1958-1968

Daty:

1948-2002.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

983

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA