Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Szczecinie

Sygnatura
65/537/0
Daty skrajne
[1949-1957] 1958-1981
Liczba serii
49
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zjazdy Delegatów Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1960-1977; 12 1.1. Protokoły Zjazdów - 1960-1977; 9 j.a. 1.2. Realizacja uchwał Zjazdów - 1963-1963; 1 j.a. 1.3. Inne opracowania - 1969-1972; 2 j.a. 2. Rada Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1972; 1 j.a. 3. Prezydium Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1958-1973; 20 j.a. 3.1. Protokoły posiedzeń - 1985-1973; 18 j.a. 3.3. Inne opracowania - 1970-1973; 2 j.a. 4. Organizacja - 1957-1981; 54 j.a. 4.1. Organizacja Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1959-1981; 8 j.a. 4.2. Wykazy jednostek podległych - 1960-1967; 3 j.a. 4.3. Zarządzenia wewnętrzne - 1965-1981; 5 j.a. 4.4. Normy kancelaryjno - archiwalne - 1973-1973; 2 j.a. 4.5. Zjazdy powiatowe delegatów kółek rolniczych - 1957-1970; 6 j.a. 4.7. Współpraca i współdziałanie z władzami nadrzędnymi, urzędami i partiami politycznymi - 1960-1979; 8 j.a. 4.8. Współpraca ze zrzeszeniami i związkami - 1960-1971; 21 j.a. 4.9. Zasłużeni działacze - 1979; 1 j.a. 5. Kontrole - 1958-1979; 113 j.a. 5.1. Protokoły kontroli związku - 1958-1974; 9 j.a. 5.2. Kontrole w jednostkach podległych - 1966-1979; 104 j.a. 6. Planowanie - 1955-1977; 12 j.a. 6.1. Programy rozwoju - 1966-1977; 5 j.a. 6.2. Plany wieloletnie - 1955-1972; 7 j.a. 7. Sprawozdania, analizy, informacje - 1954-1981; 120 j.a. 7.1. Analizy ekonomiczne - 1980-1981; 2 j.a. 7.2. Sprawozdania, analizy, informacje - 1954-1980; 94 j.a. 7.3. Sprawozdania statystyczne - 1961-1979; 24 j.a. 8. Finanse - 1955-1976; 59 j.a. 8.1. Budżet - 1958-1972; 13 j.a. 8.2. Bilans - 1955-1976; 46 j.a. 9. Rada Zakładowa - 1958-1961; 1 j.a. 10. Biuletyny informacyjne, wydawnictwa, broszury - 1960-1981; 9 j.a. 11. Archiwum zakładowe - 1970-1973; 1 j.a. 12. Powiatowe Związki Kółek Rolniczych - 1957-1986; 478 j.a. 12.1. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chojnie - 1957-1968; 37 j.a. 12.2. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Choszcznie - 1957-1974; 15 j.a. 12.3. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Goleniowie - 1957-1973; 14 j.a 12.4. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Gryficach - 1957-1979; 67 j.a. 12.5. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Gryfinie - 1957-1975; 50 j.a. 12.6. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Kamieniu Pomorskim - 1957-1975; 23 j.a. 12.7. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Łobzie - 1957-1975; 26 j.a. 12.8. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Myśliborzu - 1957-1975; 23 j.a. 12.9. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Nowogardzie - 1957-1975; 18 j.a. 12.10. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Pyrzycach - 1957-1975; 67 j.a. 12.14. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim - 1957-1975; 17 j.a. 12.15. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1957-1975; 109 j.a. 12.16. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Świnoujściu - 1957-1973; 12 j.a. 13. Koła gospodyń wiejskich - 1957-1978; 33 j.a. 14. Akta Związku Samopomocy Chłopskiej Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie - 1949-1956; 6 j.a.

Dzieje twórcy:

Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Szczecinie powstał w wyniku decyzji i działań Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Na mocy wprowadzonych wówczas ustaleń na wsiach nastąpiło wiele istotnych zmian, między innymi doszło do masowego rozwiązywania spółdzielni produkcyjnych. Wojewódzka Komisja Porozumiewawcza Partii i Stronnictw Politycznych w Szczecinie powołała Wojewódzki Komitet Organizacyjny Kółek Rolniczych na czele z Józefem Rogowskim jako przewodniczącym. Sztab organizacyjny organizacji mieścił się początkowo w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej przy ul. Wincentego Pola 6, a następnie przy ul. Mickiewicza 41. Podlegał bezpośrednio Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, resortowo - Ministerstwu Rolnictwa. I Wojewódzki Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych w Szczecinie odbył się 31 marca 1958 roku. Wówczas został powołany do życia Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. Nowoutworzona organizacja przejęła dokumenty, część kadry pracowniczej i nieruchomości po zlikwidowanym Związku Samopomocy Chłopskiej. Pierwszym prezesem Związku został Mikołaj Dachow. W dniu zjazdu w województwie szczecińskim było zarejestrowanych 140 kółek rolniczych, 116 kół gospodyń wiejskich oraz 109 zespołów przysposobienia rolniczego. Do głównych zadań Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie należała organizacja i intensyfikacja produkcji rolnej, świadczenie usług na rzecz rolników oraz udzielanie członkom pomocy w różnych aspektach działalności. W skład Związku wchodziły powiatowe związki kółek i organizacji rolniczych, zrzeszenia branżowe oraz inne spółdzielnie, związki i instytucje gospodarcze, których terenem działania była wieś. Władzami związku wojewódzkiego były: Wojewódzki Zjazd Delegatów Kółek, Rada Związku, Zarząd Związku. W 1965 roku została podjęta decyzja o koncentracji sprzętu i tworzeniu międzykółkowych baz maszynowych. Kolejnym krokiem w rozwoju Związku było utworzenie w 1973 roku pierwszych Spółdzielni Kółek Rolniczych, których w 1976 roku było już 32. Tworzenie i rozwój spółdzielni kółek rolniczych przebiegał równolegle z reformą administracyjną państwa, a nowopowstałe spółdzielnie obejmowały swoim działaniem teren tworzonych gmin. Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Szczecinie zakończył swoją działalność w dotychczasowym kształcie w 1975 roku, co było związane z wejściem w życie reformy administracyjnej oraz utworzeniem nowych województw. Na X Walnym Zjeździe Delegatów Kółek Rolniczych w 1981 roku zmieniono nazwę na Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. Kolejne zmiany przyniosła ustawa z października 1982 roku "O społeczno - zawodowych organizacjach rolników". Wtedy też nastąpiła zmiana nazwy na Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Daty skrajne:

[1949-1957] 1958-1981

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1981.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

919

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

919

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Zespół zatwierdzony decyzją Komisji Metodycznej z dnia 22.12.2016 r.

Zespół zatwierdzony decyzją KM z dnia 22.12.2016 r.