Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/539/0
Daty skrajne
1946-2009
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU 1946–2004; 42 j.a. 1.1. Organizacja Stowarzyszenia 1968–1994; 1 j.a.- statuty i regulaminy obowiązujące w Stowarzyszeniu. 1.2. Działalność Zarządu Oddziału 1953–2004; 33 j.a. - protokoły Walnych Zgromadzeń Członków, sprawozdania z działalności – opisowe i statystyczne Zarządu Oddziału Stowarzyszenia oraz poszczególnych kół terenowych, wykazy członków, protokoły narad, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału, materiały związane z organizacją przez Zarząd Oddziału sesji i konferencji naukowo-technicznych oraz uczestnictwem członków SGP w sesjach i konferencjach organizowanych przez inne oddziały Stowarzyszenia, materiały dotyczące organizacji i działalności Koła Terenowego SGP w Choszcznie - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, wykazy członków. 1.3. Protokoły zebrań Zarządu Oddziału 1946–1995; 8 j.a. 2. EWIDENCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU 1946–2006; 13 j.a. - księgi ewidencji członków SGP z lat 1964–1989, deklaracje członkowskie członków Zarządu Oddziału SGP z lat 1946–2006 oraz karty ewidencyjne członków. 3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 1966–2009; 19 j.a. 3.1. Monografie, publikacje, wydawnictwa 1977–2009; 13 j.a. 3.2 Biuletyny informacyjne 1966–2003; 6 j.a. 4. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA 1977–2007; 8 j.a.

Dzieje twórcy:

W dniu 20 marca 1945 r. odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej. We wrześniu 1945 r. odbył się pierwszy założycielski Walny Zjazd Delegatów Związku Mierniczych R.P. W grudniu 1945 r. reaktywowano Naczelną Organizację Techniczną (dalej NOT) mającą ukierunkować działalność samodzielnych dotąd różnych organizacji technicznych. W skład NOT wszedł również Związek Mierniczych R.P. W 1952 r. Zarząd Główny Związku Mierniczych R.P. przyjął do realizacji ramowy statut NOT i zgodnie z jego postanowieniami zmienił nazwę Związku na Stowarzyszenie Geodetów Polskich (dalej SGP). Pod tą nazwą stowarzyszenie istnieje do chwili obecnej. Na Pomorzu Zachodnim działalność społeczną geodeci rozpoczęli niezwłocznie po objęciu tych ziem przez polską administrację. Prezes Głównego Urzędu Pomiarów Kraju delegował do Grupy Operacyjnej na Okręg Pomorze Zachodnie mgr inż. Juliana Dąbrowskiego w celu zorganizowania administracji geodezyjnej na przejmowanych terenach. Julian Dąbrowski był też delegatem szczecińskich geodetów na pierwsze, założycielskie Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Mierniczych RP w 1945 r. Z inicjatywy łódzkiego geodety Mariana Ołtarzewskiego, 4 czerwca 1946 r. oficjalnie został utworzony w Szczecinie Oddział Wojewódzki Związku Mierniczych R.P. W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział 46 osób, ale do Związku wstąpiło tylko 20 z nich. Walne zebranie szczecińskiego Zarządu Oddziału w dniu 3 lutego 1949 r. zgłosiło akces Związku do NOT. W 1953 r. Oddział Wojewódzki Związku Mierniczych R.P. zmienił nazwę na Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział w Szczecinie i pod tą nazwą istnieje do dziś. Władzami Oddziału są Walne Zgromadzenie Oddziału (Zgromadzenie Delegatów Oddziału), Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kadencja władz początkowo trwała rok, od 1954 r. trwa trzy lata. Oddział szczeciński podlega Zarządowi Głównemu SGP. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na organizowaniu ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych, kursów, konkursów wiedzy geodezyjnej, organizowaniu wycieczek i imprez połączonych z poznawaniem pracy geodety, prezentacji sprzętu geodetów . Oddział szczeciński Stowarzyszenia Geodetów Polskich od początku swego istnienia był bardzo aktywnym organizatorem konferencji naukowo-technicznych. Zorganizowano kilkanaście Ogólnopolskich Konferencji Naukowo–Technicznych, a członkowie szczecińskiego oddziału SGP byli i są wykonawcami pokazów, prelekcji i demonstracji osiągnięć technicznych naszego regionu w całym kraju, byli uczestnikami Zjazdów Geodetów Polskich, uczestnikami wszystkich Kongresów Techników Polskich. Aktywność SGP w Szczecinie została doceniona przez władze województwa. Prezes Oddziału został powołany na członka Wojewódzkiego Zespołu ds. Geodezji i Kartografii działającego w latach 1972-1984 przy Głównym Geodecie Województwa. W 2008 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przy udziale Głównego Geodety Kraju odznaczył szczeciński oddział SGP Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Daty skrajne:

1946-2009

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-2009.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

82

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

82

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA