Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa w Szczecinie

Sygnatura
65/575/0
Daty skrajne
[1948] 1958-1982 [1983]
Liczba serii
99
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja i zarządzanie - 1948-1984; 642 j.a. 1.1. Organizacja przedsiębiorstw - 1948-1982; 37 j.a. 1.2. Likwidacja Zjednoczenia - 1970-1982; 5 j.a. 1.3. Regulaminy i schematy organizacyjne - 1958-1984; 40 j.a. 1.4. Regulaminy zakładowe - 1959-1981; 20 j.a. 1.5. Zarządzenia wewnętrzne dyrektora - 1960-1982; 95 j.a. 1.6. Polecenia służbowe dyrektora - 1961-1981; 52 j.a. 1.7. Pisma okólne, komunikaty, decyzje dyrektora - 1968-1981; 6 j.a. 1.8. Kolegium Zjednoczenia - 1963-1981; 99 j.a. 1.9. Rada Ekonomiczna - 1964-1981; 7 j.a. 1.10. Rada Techniczna - 1964-1975; 4 j.a. 1.11. Komisja Regionalna Koordynacji Branżowej Przemysłu Budowlanego - 1965-1979; 13 j.a. 1.12. Kontrole - 1964-1982; 112 j.a. 1.13. Organizacja pracy - 1970-1980; 9 j.a. 1.14. Nieruchomości - 1966-1981; 3 j.a. 1.15. Narady zakładowe - 1965-1981; 26 j.a. 1.16. Zatrudnienie i sprawy pracownicze - 1961-1982; 75 j.a. 1.16.1. Wykazy etatów i karty osobowe pracowników - 1961-1982; 13 j.a. 1.16.2. Zatrudnienie uczniów i nauka zawodu - 1965-1980; 5 j.a. 1.16.3. Płace - 1973-1980; 3 j.a. 1.16.4. Odznaczenia - 1976-1980; 7 j.a. 1.16.5. Spis kadrowy - 1973-1977; 3 j.a. 1.16.6. Karty oceny pracowników; 1978-1979; 15 j.a. 1.16.7. Struktura zatrudnienia - 1974-1980; 14 j.a. 1.17. Wynalazczość i racjonalizacja - 1960-1976; 8 j.a. 1.18. Archiwum - 1962-1982; 14 j.a. 1.19. Konkursy, współpraca naukowo-techniczna, wyjazdy służbowe - 1966-1980; 12 j.a. 1.20. Wycinki prasowe - 1979-1982; 5 j.a. 2. Planowanie - 1957-1982; 291 j.a. 2.1. Plany wieloletnie - 1958-1980; 23 j.a. 2.2. Plany techniczno-ekonomiczne i społeczno-gospodarcze - 1957-1982; 104 j.a. 2.3. Plany zatrudnienia i funduszu płac - 1972-1980; 6 j.a. 2.4. Plany finansowe - 1961-1982; 75 j.a. 2.4.1. Plany rzeczowo-finasowe i gospodarcze szkół budowlanych - 1976-1982; 6 j.a. 2.5. Programy i kierunki działalności - 1964-1981; 59 j.a. 2.6. Plany budowlane - 1966-1980; 13 j.a. 2.7. Plany inwestycyjne - 1959-1979; 9 j.a. 2.8. Plany przewozów pracowniczych - 1976-1981 j.a.; 2 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1955-1983; 841 j.a. 3.1. Sprawozdania finansowe - 1957-1983; 464 j.a. 3.1.2. Orzeczenia z badania sprawozdania finansowego - 1959-1981; 152 j.a. 3.1.3. Sprawozdania z zatrudnienia, czasu pracy i funduszu płac - 1972-1983 - 28 j.a. 3.2. Sprawozdania z wartości zapasów i zużycia materiałów - 1972-1982; 9 j.a. 3.3. Rozliczenia z budżetem - 1973-1982; 6 j.a. 3.4. Analizy ekonomiczne i finansowe - 1955-1981; 181 j.a. 3.5. Sprawozdania ze stanu ubezpieczeń - 1965-1980; 8 j.a. 3.6. Sprawozdania z działalności szkół budowlanych - 1962-1981; 8 j.a. 3.7. Sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji - 1969-1979; 7 j.a. 3.8. Sprawozdania z przydziału mieszkań - 1971-1980; 8 j.a. 3.9. Sprawozdania z inwestycji - 1962-1981; 25 j.a. 3.10. Informacje ekonomiczno-produkcyjne - 1965-1981; 48 j.a. 3.11. Analizy dotyczące zabezpieczenia mienia - 1976-1981 - 9 j.a. 3.12. Sprawozdania z działalności produkcyjnej - 1965-1982; 13 j.a. 3.13. Analizy strat i zysków - 1967-1982; 29 j.a. 3.14. Sprawozdania z zaopatrzenia materiałowego - 1974-1982; 8 j.a. 3.15. Sprawozdania transportowe i z zużycia paliw i energii - 1966-1982; 7 j.a. 4. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 1961-1982; 141 j.a. 4.1. Wypadki przy pracy - 1961-1982; 22 j.a. 4.1.1. Wypadki śmiertelne - 1969-1980; 13 j.a. 4.2. Albumy zdjęciowe - 1968-1971; 28 j.a. 4.3. Analizy i oceny stanu BHP - 1967-1982; 54 j.a. 4.4. Sprawozdania ze stanu BHP i analizy wypadków - 1966-1981; 22 j.a. 4.5. Plany poprawy warunków pracy - 1963-1981; 10 j.a. 4.6. Ewidencja służb BHP - 1974-1980; 5 j.a. 5. Rada Zakładowa, KSR, związki zawodowe - 1958-1981; 50 j.a. 5.1. KSR - 1958-1980; 24 j.a. 5.2. Rada Zakładowa - 1963-1981; 19 j.a. 5.3. Porozumienia sierpniowe - 1980-1981; 7 j.a. 6. Inwestycje - 1962-1982; 27 j.a. 7. Dokumentacja techniczno-technologiczna i inwestycyjna - 1959-1981; 354 j.a. 7.1. Operaty koordynacyjne dot. budownictwa mieszkaniowego - 1970-1974; 14 j.a. 7.2. Barlinek - 1967-1970; 22 j.a. 7.3. Chojna - 1969; 1 j.a. 7.4. Choszczno - 1966; 1 j.a. 7.5. Dębno - 1969-1969; 2 j.a. 7.6. Goleniów - 1978-1979; 3 j.a. 7.9. Gryfice - 1968-1974; 11 j.a. 7.10. Łobez - 1966-1967; 3 j.a. 7.12. Płoty - 1968-1968; 1 j.a. 7.14. Szczecin - 1959-1980; 87 j.a. 7.15. Świnoujście - 1969-1977; 23 j.a. 7.16. Wojewódzki zestaw projektów - 1965-1973; 65 j.a. 7.16.1. segment A - 1965-1971; 8 j.a. 7.16.2. Segment B - 1965-1971; 10 j.a. 7.16.3. Segment C - 1965-1971; 10 j.a. 7.16.4. Segment D - 1965-1971; 11 j.a. 7.17. System Szczeciński - 1965-1978; 17 j.a. 7.18. Katalogi elementów konstrukcyjnych i architektonicznych - 1965-1980; 19 j.a. 7.19. Koordynacja procesów produkcji budowlano-montażowej - 1970-1981; 13 j.a. 7.20. Mikrobaza dla przedsiębiorstw budowlanych - 1969; 5 j.a. 7.21. Pawilony handlowo-usługowe - 1961-1974; 5 j.a. 7.22. Budynki mieszkalne - 1962-1981; 12 j.a. 7.23. Opracowania zakładowe z zakresu budownictwa - 1965-1978; 50 j.a. Akta kat. B-50 - listy płac, karty wynagrodzeń

Dzieje twórcy:

Na podstawie art.1 dekretu z dnia 26.10.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz wykonaniu par.2 i 1 uchwały nr 45/58 Rady Ministrów z dnia 21.02.1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie, zgodnie z zarządzeniem nr 52 ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 20 czerwca 1958 r.- z mocą obowiązującą od 1 lipca 1958 r. utworzony został Szczeciński Zarząd Budownictwa z siedzibą w Szczecinie. Przedmiotem działania Zarządu było koordynowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz innych o charakterze pomocniczym lub usługowym oraz reprezentowanie wspólnych interesów tych przedsiębiorstw przed organami administracji państwowej. Zarząd działał w oparciu o zasady rozrachunku gospodarczego i rozliczał się z budżetem Państwa poprzez budżet centralny. Podlegał Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Szczeciński Zarząd Budownictwa swoją siedzibę miał pierwotnie w Szczecinie na ulicy Bohaterów Warszawy 34/35. Terenem działania było miasto Szczecin i woj. szczecińskie. Przedmiotem działalności było: koordynowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowych i reprezentowanie wspólnych interesów przed organami administracji państwowej. Szczecińskiemu Zarządowi Budownictwa podporządkowane zostały następujące przedsiębiorstwa: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego nr 1 - mieszczące się na ulicy Jedności Narodowej 42, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego nr 2 - mieszczące się na ulicy Odrowąża 1, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - mieszczące się na ulicy Storrady 1. W latach kolejnych - 1962- podporządkowane zostały następne przedsiębiorstwa takie jak: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Transportu Budownictwa, Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. Pierwszym dyrektorem Szczecińskiego Zarządu Budownictwa został Zbigniew Mysio. W oparciu o uchwałę nr 211 Rady Ministrów z dnia 13.06.1961 r. utworzone/przekształcone zostało Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa, którego dyrektorem został Ignacy Wolski. Statut Zjednoczenia nadany został 05.12.1961 r przez ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Celem Zjednoczenia było stworzenie warunków zapewniających - zaspokojenie przez zgrupowane w nim przedsiębiorstw potrzeb inwestorów na roboty budowlano-montażowe oraz koordynacja, nadzór i kontrola działalności zgrupowanych przedsiębiorstw i reprezentowanie ich wspólnych interesów. Do głównych zadań Zjednoczenia należało m.in.: opracowanie planów perspektywicznych i wieloletnich rozwoju przedsiębiorstw budownictwa, koordynowanie wykorzystania maszyn, urządzeń i środków transportu samochodowego oraz zaplecza techniczno-produkcyjnego, koordynowanie kierunków nakładów inwestycyjnych w rejonie swojego działania, zatwierdzanie dokumentacji inwestycyjnej, powoływanie komisji do ostatecznego odbioru obiektów inwestycyjnych, opracowanie wieloletnich planów rozwoju postępu technicznego, ustalanie dla przedsiębiorstw rozdzielników na centralnie rozdzielane maszyny i urządzenia, analizowanie stanu organizacyjnego zgrupowanych przedsiębiorstw, współdziałanie z placówkami naukowymi i badawczymi w zakresie inicjowania prac, wnioskowanie w sprawach tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji przedsiębiorstw budownictwa, kontrolowanie działalności przedsiębiorstw. Od 01.01.1966 r nastąpiła zmiana siedziby Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa, która została przeniesiona z ulicy Jedności Narodowej 42 na ulicę Ogińskiego 16/17. W latach 1971-1972 powstały w Szczecinie pierwsze budynki w tzw. systemie „szczecińskim”. System ten został oparty na importowanych z ZSRR liniach technologicznych. Zastosowane w nim rozwiązania zostały dostosowane do polskich warunków przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” Szczecin i Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie. System „szczeciński” zastosowano przy budowie wielu osiedli w Polsce, a w Szczecinie przy budowie osiedla Słoneczne, Zdroje, Przyjaźni, Zawadzkiego i wielu innych. W latach 1971-1975 w SZB zgrupowanych było 10 przedsiębiorstw, z tego w okresie do 1 października 1975 r osiem działało na terenie woj. szczecińskiego, a dwa na terenie województw: gorzowskiego, zielonogórskiego i legnickiego. Od 1 stycznia 1976 r. na rozszerzonym terytorialnie zasięgu działania SZB obejmującym obszar województwa gorzowskiego i szczecińskiego istniały i działały następujące przedsiębiorstwa: - budowlano-montażowe: Kombinat Budownictwa Ogólnego nr 1 – działający na terenie miasta Szczecina i Polic, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego nr 3, Stargardzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Zachód” - budownictwo specjalne: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych - projektowanie: Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-Szczecin” - usługi socjalne: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa - szkolnictwo zawodowe: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 nr 2 w Szczecinie, Technikum i Zasadnicza Szkoła Budowlana w Stargardzie Szczecińskim, Technikum i Zasadnicze Szkoły Budowlane w Myśliborzu i Świnoujściu, Zasadnicza Szkoła Budowlana w Gorzowie Wlkp. Ustawa z dnia 25 września1981 r o przedsiębiorstwach państwowych zapowiadała zniesienie zjednoczeń przedsiębiorstw na zasadach oraz w trybie i terminie ustalonym przez Radę Ministrów. Uchwałą nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zniesienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych - Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa postawione zostało w stan likwidacji. Na mocy decyzji przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej z dnia 14 stycznia 1982 r otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa. Termin rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego ustalono na 1 lutego 1982 r a zakończenie na dzień 30 czerwca 1982 r. W dniu 31.03.1982 r w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nastąpiło przejęcie nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi budownictwa ogólnego w rozumieniu przepisów rozdziału 12 ustawy z dnia 25 września 1981 r o przedsiębiorstwach państwowych. Ostatnim dyrektorem Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa był Stanisław Malec - do 7 marca 1982 r. Przedmiotem przejęcia były następujące przedsiębiorstwa państwowe budownictwa na terenie woj.szczecińskiego podległe ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych a nadzorowane przez Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa: • Kombinat Budownictwa Ogólnego nr 1 w Szczecinie, działający na podstawie zarządzenia nr 130/Or ministra Budownictwa i PMB z dnia 21.12.1974 r • Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, działające na podstawie zarządzenia nr 132/Or ministra Budownictwa i PMB z dnia 17.05.1976 r. • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego nr 2, działający na podstawie zarządzenia nr 142/Or ministra Budownictwa i PMB z dnia 31.12.1974 r • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego nr 3, działający na podstawie zarządzenia nr 134/Or ministra Budownictwa i PMB z dnia 17.05.1976 r • Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Szczecinie, działające na podstawie zarządzenia nr 39/Or ministra Budownictwa i PMB z dnia 31.12.1980 r. • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Szczecinie, działające na podstawie zarządzenia nr 278 ministra Budownictwa i PMB z dnia 18.05.1962 r • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, działające na podstawie zarządzenia nr 118 ministra Budownictwa i PMB z dnia 02.11.1967 r • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa, działające na podstawie zarządzenia nr 278 ministra Budownictwa i PMB z dnia 31.12.1971 r • Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” – Szczecin, działające na podstawie zarządzenia nr 102 ministra Budownictwa i PMB z dnia 19.12.1970 r. Na mocy zarządzenia nr 16 wojewody szczecińskiego z dnia 24 marca 1982 r. utworzony został z dniem 1 kwietnia 1982 r Wojewódzki Zarząd Budownictwa Ogólnego i Komunalnego w Szczecinie, sprawujący w imieniu wojewody szczecińskiego funkcje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw budownictwa ogólnego i komunalnego.

Daty skrajne:

[1948] 1958-1982 [1983]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2346

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2346

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

27.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

27.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

40.0

Ogółem metrów bieżących:

2.4

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1956-1981

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Uchwałą nr 38 KAOD z 25.08.2011 r. część akt kat. B przekwalifikowano do kat. A Zespół zatwierdzono decyzją KM z dnia 22.12.2016 r.