Wydział Obwodowy w Szczecinie

Sygnatura
65/581/0
Daty skrajne
[1812] 1872-1944
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

I.Samorząd 1. Nadzór nad sprawami komunalnymi 1876-1938; 13 j.a. - akta mają układ alfabetyczny wg powiatów. 2. Zmiana granic powiatów i gmin 1872-1911; 5 j.a. - materiały dotyczą włączania i wyłączania majątków ziemskich w granice gmin i powiatów. II. Policja 1. Nadzór nad sprawami policji budowlanej 1909-1940; 7 j.a. - dokumentacja rozbudowy budynku urzędu poza Szczecinem oraz rozbudowy cegielni. 2. Nadzór nad sprawami policji wodnej 1921-1935; 6 j.a. - akta dotyczą zabezpieczenia prawnego na przeprowadzenie budownictwa wodnego oraz wnioski o zabezpieczenie. III. Finanse 1. Związki kredytowe na Pomorzu 1885-1923; 4 j.a.. 2. Wnioski o pożyczki 1908-1930; 3 j.a.. IV. Kultura 1885-1935; 4 j.a. - materiały związane z nadzorem nad działalnością kulturalną, teatrem oraz zezwolenia na przedstawienia. V. Stowarzyszenia 1907-1930; 1 j.a. - dotyczy Zrzeszenia Konsultantów Prawnych na Pomorzu dla Rejencji Szczecińskiej, Strzałowskiej i Koszalińskiej. VI. Gospodarka wodna i rybołówstwo 1. Wykonanie ustawy wodnej i rybackiej 1914-1942; 1 j.a.. 2. Wpisy do księgi wodnej i rybackiej [1812] 1872-1944; 654 j.a. - akta ułożone są wg powiatów: Anklam, Demmin, Franzburg-Barth, Gollnow, Greifenhagen, Greifswald, Grimmen, Kammin, Nowogard, Pasewalk, Pyritz, Randow, Regenwalde, Rügen, Saatzig, Stargard, Stettin, Stralsund, Uckermünde, Usedom-Wollin, zawierają wnioski osób prywatnych, magistratów i spółek o wpisy do ksiąg wodnych i rybackich. Ponadto dotyczą zezwoleń na budownictwo wodne, kanały nawadniające, melioracje, budowę zapór wodnych, grobli oraz oprawiania rybołówstwa na rzekach, jeziorach i Zalewie Szczecińskim.

Dzieje twórcy:

Zgodnie z ustawą z dnia 30.VII.1883 r. powołano na terenie obwodu rejencji szczecińskiej nowy organ administracji samorządowej: Wydział Obwodowy (Bezirksausschuss). Powstał on w wyniku połączenia dwóch, już istniejących urzędów: Rady Obwodu i Obwodowego Sądu Administracyjnego. Połączenie obu tych urzędów nadało Wydziałowi Obwodowemu dwoisty charakter: występował on w roli władzy orzekającej i sądu administracyjnego.Swoją siedzibę miał w stolicy rejencji, tj. w Szczecinie. Składał się z przewodniczącego, dwóch nominatów królewskich /zastępców przewodniczącego/ i czterech przedstawicieli Wydziału Prowincjonalnego. Przewodniczącym był prezydent rejencji. Do jego obowiązków należał nadzór nad posiedzeniami wydziału, biegiem załatwiania spraw i doradztwow sprawach trudnych. Zajmował się także przygotowaniem uchwał, ich realizacją i reprezentowaniem Wydziału Obwodowego na zewnątrz.Nominaci królewscy musieli spełniać warunki wymagane przy piastowaniu wyższych stanowisk w administracji państwowej i sądownictwa (w tym posiadać uprawnienia sędziego). Jeden z nich pełnił funkcję radcy prawnego, drugi zajmował się zarządzaniem. Funkcje swoje pełnili dożywotnio. Przedstawiciele Wydziału Prowincjonalnego wybierani byli spośród mieszkańców obwodu rejencji. Kadencja ich trwała 6 lat. Uchwały podejmowane były większością głosów (w normalnym trybie urzędowania), a w sprawach spornych powoływano kolegium składające się zprzewodniczącego i 2 członków. Nadzór służbowy nad czynnościami wykonywanymi przez Wydział Obwodowy leżał w gestii nadprezydenta rejencji, a dochody Wydziałuodprowadzane były do kasy państwowej. Kompetencje Wydziału Obwodowego były szerokie. Jako władza nadzorcza ingerował w sprawy administracyjne gmin wiejskich i dóbr ziemskich, zatwierdzał statuty i udzielał zgody na ich zmianę, miał prawo orzekać w sprawach zarządzeń policyjnych dla okręgów miejskich zamieszkanych przez więcej niż 10 tys. osób. Ustalał liczbę członków organów samorządowych gmin i miast oraz zatwierdzał wybór urzędników do tych organów.Miał prawo zmiany granic, tworzenia nowych lub likwidacji już istniejących powiatów. Wydział Obwodowy nadzorował działalność policji drogowej, wodnej, porządkowej, zajmował się sprawami związanymi z budową i likwidacją dróg, ich naprawą, konserwacją, naprawą grobli, oczyszczaniem rzek, kanałów, zbiorników wodnych. Wydawał zezwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji i melioracje. Udzielał bądź decydował o odebraniu koncesji, patentów, pozwoleń na wykonywanie zawodu. Nadzorował pracę korporacji, spółek wodnych, izby handlowej, giełdy i wreszcie działalność rozrywkową. Zajmował się sprawami podatkowymi, rozpatrywał zażalenia gmin związane z obciążeniami narzecz państwa. Do kompetencji Wydziału Obwodowego należała także opieka społeczna, przyznawanie zapomogi dla ubogich i bezrobotnych, rejestracja i zatwierdzanie kasy zapomogowej. Zajmował się także sprawami szkół miejskich. Pełnił także funkcje sądu administracyjnego II instancji. Ustawa z dnia 15.XII.1933 r. o dostosowaniu administracji krajowej do zasad narodowo – socjalistycznego państwa pozbawiła Wydział szeregu kompetencji ograniczając zakres jego działalności tylko do orzecznictwa w spornych sprawach administracyjnych. Wkrótce też został przemianowany na Obwodowy Sąd Administracyjny /Bezirksverwaltungsgericht/.

Daty skrajne:

[1812] 1872-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1812-1871, 1872-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bezirksausschuß Stettin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

698

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

698

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA