Państwowa Centrala Handlowa Oddział Wojewódzki w Szczecinie

Sygnatura
65/687/0
Daty skrajne
1946-1951
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dział Ogólno-Administracyjny 1946-1950; sygn. 1-7, 106-107; 9 j.a. - organizacja PCH, instrukcje branżowe, zarządzenia władz centralnych, protokoły narad i konferencji dyrektorów i kierowników placówek PCH, współzawodnictwo pracy, sprawozdania z działalności. 2. Dział Handlowy 1946-1951; sygn. 8-17; 10 j.a. - materiały dotyczące zaopatrzenia i kształtowania się cen, wykazy nadwyżek i niedoborów towarowych, sytuacja na rynku handlu hurtowego, dystrybucja artykułów spożywczych, wykazy sprzedanych towarów, wykazy placówek i sklepów, korespondencja dotycząca likwidacji placówek PCH. 3. Dział Finansowy 1946-1951; sygn. 18-75, 105; 59 j.a. - plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania z działalności i bilanse PCH i jednostek terenowych. 4. Dział Personalny 1948-1950; sygn. 76-80; 5 j.a. - sprawozdania z narad, wykazy i plany etatów, sprawozdania z zatrudnienia, spisy i wykazy stanu zatrudnienia, wykazy osób zatrunionych w sklepach. 5. Dział Kontroli 1946-1949; sygn. 81-94, 108; 15 j.a. - protokoły kontroli przeprowadzanych zarówno w OW PCH jak i w placówkach terenowych. 6. Oddział Morski w Gdyni Agentura w Szczecinie 1946-1949; sygn. 95-104; 10 j.a.; dopisane w 1993 r. - sprawozdania z działalności, protokoły kontroli, bilans za 1948 r., protokoły zniszczeń towarów, które nie zostały odebrane przez statki, korespondencja z Konsulem Francuskim w Szczecinie dotycząca współpracy polsko-francuskiej i umowa o wymianie towarowej pomiędzy Polską a Francją z 1946 r., korespondencja Agentury. 7. AKCESJA nr 3031/2011; 1946-1950; 6 j.a. - wykazy pracowników, kartoteki personalne.

Dzieje twórcy:

PCH powstała na mocy uchwały Rady Ministrów z 11.V.1945 r. Głównym jej zadaniem był skup żywności i artykułów przemysłowych na wolnym rynku oraz magazynowanie i sprzedaż hurtowa dla uzupełnienia brakującej części na zaopatrzenie kartkowe. Siedzibą Centrali była Warszawa, a swoją działalność prowadzić miała na terenie całego kraju. W czerwcu 1945 r. Ministerstwo Aprowizacji i Handlu nakazało utworzyć placówki wojewódzkie i powiatowe Centrali. W Szczecinie Oddział Wojewódzki PCH powstał 15.IX.1946 r., który bardzo szybko się rozrastał. Powstały: Oddział Regionalny w Koszalinie, agentury w Świnoujściu, Myśliborzu, Stargardzie, Białogardzie, Wałczu, Szczecinu, Gryficach i Sławnie oraz składnice w Barlinku, Trzebiatowie, Czaplinku, Świdwinie i Kaliszu Pomorskim. Z dniem 1.X.1947 r. nastąpiła reorganizacja PCH i podległych jej placówek. Powstały: Powszechne Domy Towarowe, Biura Zakupu i Sprzedaży Produkcji Rolnej oraz Hurtownie Spożywczo-Kolonialne do których dołączono artykuły przemysłowe. Powszechne Domy Towarowe miały za zadanie zaopatrywanie szerokich rzesz ludności w najpotrzebniejsze artykuły codziennego użytku. Prowadziły one osobną gospodarkę pieniężną oraz osobną księgowość. Biura Zakupu i Sprzedaży Produkcji Rolnej stanowiły osobną organizację i podlegały bezpośrednio centrali w Warszawie. Na terenie województwa tworzyły one swoje agentury i ekspozytury. Z dniem 1.I.1948 r. przekształcone zostały w Biura Obrotu Artykułami Rolnymi. 1.IV.1949 r. biura zostały postawione w stan likwidacji, a ich majątek przekazano Centrali Rolniczej "Samopomoc Chłopska", Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej. Hurtownie Spożywczo-Kolonialne również podlegały bezpośrednio Centrali w Warszawie i powstały na bazie dotychczasowych działów Oddziału Wojewódzkiego PCH. Podzielono je na 4 kategorie. W listopadzie 1948 r. utworzono Biuro Handlu Detalicznego, którego zadaniem było planowanie i organizowanie sieci państwowego handlu detalicznego oraz nadzorowanie sklepów spożywczych. W 1949 r. zmieniono nazwę Oddziału Wojewódzkiego PCH na Rejonową Ekspozyturę PCH. 15.X.1946 r. w ramach OW PCH utworzono Dział Zaopatrzenia Żeglugi, którego zadaniem było zaopatrywanie w żywność wszystkich statków (z wyjątkiem wojennych) znajdujących się w porcie szczecińskim oraz w strefie radzieckiej. Dział prowadził też prace porządkowe na statkach, prowadził drobne remonty instalacyjne i elektrotechniczne. Dnia 1.VI.1947 r. został on przekształcony w Agenturę Morską w Szczecinie. Zwierzchnim organem Agentury był Oddział Morski PCH w Gdyni. Agentura w Szczecinie istniała do końca 1949 r. Z dniem 1.I.1950 r. rozpoczął się proces przejmowania najpierw hurtowni, a później sklepów detalicznych przez nowopowstałe Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze "Centrala Spożywcza" i Miejski Handel Detaliczny. Był to tym samym początek końca działalności PCH.

Daty skrajne:

1946-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

114

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

108

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
spis roboczy Tak

Uchwałą nr 40 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A